اسماعیل P

(012345678s )

اسماعیل P

4 سال پیش و 6 ماه قبل

روزی ازروزهاپادشاه سرزمینی برای سرکرمی خود مسابقه ای گذاشت. برنده ای آن مسابقه بایدکسی می شدکه درترازو سبک تراز دیکری با شد وبازنده راگردن می زدن .ازبخت بدمن>قرعه به نام منویارم خورد.من به خاطر یارم به پاهایم وزن بستم تاسنگین ترازیارم باشم ولی بعدفهمیدم یارم چندروزی بودکه غذانمی خورده تاسبک ترازمن باشد

ادامه... دوستان
  • اسماعیل P
  • ماندانا ستاری
  • مريم محمدي
  • هیچکس .....
  • آروشا ( پرنسس کُره)
4 هواداران
بازدیدکنندگان