Dokhtar Magror

(a.dokhtarnagror )

ﺑﺎ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻗﻬﺮ ﻧﮑﻦ ﭼﻮﻥ ﺩﻧﯿﺎ ﻣﻨﺖ ﻫﯿﭻ ﮐﺴﻮ ﻧﻤﯽ ﮐﺸﻪ
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﯾﺎﺩﻣﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﮕﻔﺘﻪ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ ﻭﻟﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎﺭﺍ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺖ !

ﻫﻢ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﻧﻔﺲ ﮐﺸﯿﺪﻥ ﻫﺴﺘﯿﻢ , ﻓﺮﺩ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺩﺍﺭﺩﻧﻔﺴﻬﺎﯼ ﺁﺧﺮﺵ ﺭﺍ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ ; ﭘﺲ ﺩﺳﺖ ﺍﺯ ﮔﻠﻪ ﻭ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺑﺮﺩﺍﺭﯾﻢ

ﻭﻗﺘﯽ ﮐﺴﯽ ﺭﻭ ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ
ﻓﻘﻂ ﺧﻮﺩﺕ ﻣﯽ ﺗﻮﻧﯽ ﺁﺭﻭﻣﺶﮐﻨﯽ

ﻣﺜﻞﻣﺎﺭﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﻧﯿﺶ ﻣﯿﺰﻧﻪ,ﭘﺎﺩﺯﻫﺮﺷﻮﺍﺯﺧﻮﺩﺵ ﻣیگیرن
همیشه....
#ﻣﺮﺩ ﺭﺍﺑﻪ ﻋﻘﻠﺶ ﺑﻨﮕﺮ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺛﺮﻭﺗﺶ
#ﺯﻥ ﺭﺍﺑﻪ ﻭﻓﺎﯾﺶ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺟﻤﺎﻟﺶ
#ﺩﻭﺳﺖ ﺭﺍﺑﻪ ﻣﺤﺒﺘﺶ ﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﻼﻣﺶ
#ﻋﺎﺷﻖ ﺭﺍﺑﻪﺻﺒﺮﺵ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺍﺩﻋﺎﯾﺶ
#ﻣﺎﻝ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﺮﮐﺘﺶ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭﺵ
#ﺧﺎﻧﻪ ﺭﺍﺑﻪ ﺁﺭﺍﻣﺸﺶ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﺰﺭﮔﻴﺶ و
#ﺩﻝ ﺭﺍﺑﻪ ﭘﺎﮐﯿﺶ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺶ !

  • لـــیلان بانـو * ســنندجی : ســـــــلام عزیزم شعر قبلی رو بفرست خصوصیم تا واست ویرایش بزنم

    9 ماه پیش, 1 هفته

بخونید حتما

#ﯾﺎﺩﻣﺎﻥ-ﺑﺎﺷﺪ
ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺍﮔﺮ ﻣﺠﺎﺯﯼ ﺍﺳﺖ
ﺍﮔﺮ ﺩﺭﻭﻍ ﺯﯾﺎﺩ ﺍﺳﺖ،
ﺍﮔﺮ ﮐﺴﯽ، ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﺪ،
#ﺣﻖ ﻧﺪﺍﺭﻡ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻢ ﺑﮑﻨﻢ .
ﯾﺎﺩﻡ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻫﺮ ﮐﺪﺍﻡ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ #ﻣﺠﺎﺯﯼ ﻫﺎ ﯾﮏ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﮐﻪ ﺩﺭ
#ﺳﯿﻨﻪ-ﺩﻝ-ﺩﺍﺭﺩ،
ﻭ ﻣﻦ ﺣﻖ ﻧﺪﺍﺭﻡ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺧﺮﺍﺏ، ﺧﺮﺩ، ﯾﺎ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﮐﻨﻢ
ﻭ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺭﺍﺣﺘﯽ ﺑﮕﻮﯾﻢ
#ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ
ﯾﺎﺩﻡ ﺑﺎﺷﺪ #ﮐﺎﺋﻨﺎﺕ ﻣﺴﯿﺮ ﺭﻓﺖ ﻭ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻋﻤﻞ ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ ﺍﺳﺖ .
#ﭘﺲ-ﺭﻓﯿﻖ-ﻣﺠﺎﺯﯼ ﺍﮔﺮ ﺯﻣﯿﻦ ﺧﻮﺭﺩﯼ ﺑﺒﯿﻦ ﮐﺠﺎ ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﺯﻣﯿﻦ ﺯﺩﻩ ﺍﯼ .
#ﮐﺎﺋﻨﺎﺕ-ﻣﺠﺎﺯﯼ ﻭ ﻏﯿﺮﻣﺠﺎﺯﯼ ﻧﻤﯽ ﻓﻬﻤﺪ، #ﮐﺎﺋﻨﺎﺕ-ﺑﺎ...
#ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺕ ﻭ #ﺩﻝ ﺁﺩﻡ ﻫﺎ ﮐﺎﺭ ﺩﺍﺭﺩ .

#ﭘﺲ-ﻣﺮﺍﻗﺐ- ﺑﺎﺵ!!!


مهربان بنشین دمی پهلوی من !
باده ای بستان و آن را نوش کن
آتش ِعشقت بسوزاند تنم
بوسه ای ده ، شعله را خاموش کن
دوست دارم بشنوم افسانه ها
قصه ها از ساغر و پیمانه ها
بس حکایتهای شیرین تر ز قند
سر نهادن ها ، به روی شانه ها

یارمن آهنگ نو آغازکن !
یک دری تازه به رویم بازکن!
دیگر از مجنون و ُ از لیلی مگو
بال و پر بگشا ، چو من پرواز کن!

فرصت امروز را ازکف مده
غصه و غم را به پشت سر بنه
مغتنم بشمار این دم را که هست
دل منه بر آنچه هرگز نامده

شورو شوقی گر مهیا گشته است
فرصتی نیکو ، چو پیدا گشته است
شادمان زی ، ور نه آنی بی خبر:
ناگهان دیدی که فردا گشته است!
با تو ام ای عشق من ، رویای من!
غایت آمال من ، سودای من!
ای تو نبض لحظه های خوب من
شوق امروز من وُ ، فردای من

پیش من ای شوخ افسونگر بیا!
بازهم نزدیک و نزدیکتر بیا!
جامی از می بر کف و شیدا بیا!
تا ستانم بوسه ای ، در بر بیا !

@paris.b.78

Dokhtar Magror

9 ماه پیش و 3 هفته قبل

با نام خدا جمعہ
۱۱ خرداد و شانزدهم
رمضان را آغاز میکنیم

سہ چیز زیباست
بےخبر دعایت کنند
نبینےنگاهت کنند
ندانےیادت کنند

امروز من دعایتان مے‌کنم
بخیرنگاهتان مے‌کنم
بپاکے یادتان می‌کنم

  • ♥♥♥پویا♥♥♥ ..... : یاشیاسان

    9 ماه پیش و 3 هفته قبل

بعد از این عشق به هر عشق جهان می خندم
هر که آرد سخن از عشق به آن می خندم

روزی از عشق دلم سوخت که خاکستر شد
بعد از این سوز به هر سوزه جهان می خندم

خنده ی تلخ من از گریه غم انگیزتر است
کارم از گریه گذشته به آن می خندم

ادامه... دوستان
  • لیست دوستان کاربر مخفی و یا خالی است
101 هواداران
بازدیدکنندگان