ali vtnprs

(ali-hiphop )

ali vtnprs

2 ماه پیش, 1 هفته [پست ثابت]
 • ____________________________________

  • ava3

  چرا تلويزیون فیلم های صحنه دار پخش می‌کند؟؟؟


  دیشب ﭘﺪﺭم ﺑﺎ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺻﺪﺍ ﻭ ﺳﯿﻤﺎ ﺗﻤﺎﺱ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﺑﺎ ﻟﺤﻨﯽ ﺗﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺑﻐﺾ آﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﺎﺩ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩ ﮔﺮﻓﺖ.
  ﻫﺮ ﺟﻤﻠﻪ ﮐﻪ ﭘﺪﺭ ﻣﯿﮕﻔﺖ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﺧﺸﺘﯽ ﻣﯽ آﻣﺪ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺩﯾﻮﺍﺭﯼ ﺑﻪ ﺯﻣﯿﻦ ﻣﯿﺮﯾﺨﺖ.

  ﭘﺪﺭ؛ﭼﺮﺍ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﯿﮑﻨﯿﺪ؟
  ﭼﺮﺍ ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎﯼ ﺻﺤﻨﻪ ﺩﺍﺭ ﭘﺨﺶﻣﯿﮑﻨﯿﺪ؟
  ﺁﻗﺎ ﺟﺎﻥ ﻣﻦ ﺗﻮ ﺍﯾﻦ ﺧﻮﻧﻪ ﺩﻭﺗﺎ ﺑﭽﻪ ﮐﻮﭼﯿﮏ ﺩﺍﺭﻡ.

  ﺻﺪﺍﯼ ﺿﻌﯿﻔﯽ ﺍﺯ ﭘﺸﺖ ﺗﻠﻔﻦ؛ﺁﻗﺎ ﺁﺭﺍﻡ ﺑﺎﺷﯿﺪ.ﮐﺪﺍﻡ ﻓﯿﻠﻢ ﺻﺤﻨﻪﺩﺍﺭ؟ﻣﺎ ﮐﺪﺍﻡ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺪﻭﻥ ﺳﺎﻧﺴﻮﺭ ﺭﺍ ﭘﺨﺶ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﯾﻢ!؟

  ﭘﺪﺭ؛ﭼﻪ ﻣﯿﺪﺍﻧﻢ؟ﻣﺜﻼ ﻫﻤﺎﻥ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺕ ﺳﺲ ﻣﺎﯾﻮﻧﺰ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ی ﭼﻬﺎﺭ ﻧﻔﺮﻩ،ﻣﯿﺰ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺧﻮﺵ ﺭﻧﮕﯽ ﭼﯿﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﻭ ﻫﺮﮐﺪﺍﻡ ﯾﮏ ﺟﻮﺭ ﻏﺬﺍ ﻣﯿﺨﻮﺭﻧﺪ!
  ﯾﺎ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺁﻥ ﯾﺨﭽﺎﻝ ” ﺳﺎﯾﺪ ﺑﺎﯼ ﺳﺎﯾﺪ”ﮐﻪ ﭘﺮ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﻣﯿﻮﻩ ﻫﺎ ﻭ ﺧﻮﺭﺍﮐﯽ ﻫﺎی ﺭﻧﮕﺎﺭﻧﮓ. ﯾﺨﭽﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﺪﺭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﺪ ﺧﺮﯾﺪﻫﺎﯾﺶ ﺭﺍ ﮐﺠﺎ ﺟﺎ ﺩﻫﺪ و ﺍﺯ ﻓﺮﻁ ﭘﺮ ﺑﻮﺩﻥ...

  ﺁﻗﺎ ﻣﺎ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺑﭽﻪ ی ﺧﺮﺩﺳﺎﻝ ﺩﺍﺭﯾﻢ.ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ.

  ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺁﻥ ﻣﺮﺩ ﺟﻮﺍﺑﯽ ﺑﺪﻫﺪ...

  ﺻﺪﺍﯼ ﭘﺪﺭ ﺁﺭﺍﻡ ﻭ ﻋﺎﺟﺰﺍﻧﻪ ﻣﯿﺸﻮد.
  ﺁﻗﺎ… ﺑﭽﻪ ﻫﺎﯼ ﻣﻦ ﮐﻢ ﺳﻦ ﻭ ﺳﺎﻟﻨﺪ. ﺯﯾﺎﺩ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﻤﯿﺸﻮﻧﺪ. ﻣﯿﺸﻮﺩ به جاﯼ دست و سینه ی ﺁﻥ ﺯﻥ ﺧﺎﺭﺟﯽ، ﻣﯿﻮﻩ ﻫﺎ ﻭ ﻏﺬﺍﻫﺎﯾﺸﺎﻥ ﺭﺍ هم ﺳﺎﻧﺴﻮﺭ ﮐﻨﯿﺪ!؟
  ﯾﺎ دست کم ﺍﺯ ﺁﻥ ﺳﺎﯾﻪ ﻫﺎﯼ ﺳﯿﺎﻩ ﮐﻪ به جای ﻟﺒﺎﺱ ﺭﻭﯼ سینه و ﺑﺎﺯﻭی ﺁﻥ ﺯﻧﻬﺎ ﻣﯿﮑﺸﯿﺪ،ﺭﻭﯼ ﺍﯾﻦ ﻏﺬﺍﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﮑﺸﯿﺪ؟ ﻣﯿﺸﻮﺩ به همراه ﺳﺎﻧﺴﻮﺭ ﮐﺮﺩﻥ قسمتهایی از ﻓﯿﻠﻢ،ﺻﺤﻨﻪ ی ﻏﺬﺍ ﺧﻮﺭﺩﻧﺸﺎﻥ ﺭﺍ هم ﺳﺎﻧﺴﻮﺭ ﮐﻨﯿﺪ؟
  ﺑﭽﻪ ﻫﺎﯾﻢ ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯﯾﺴﺖ ﯾﮏ ﺷﮑﻢ ﺳﯿﺮ ﻏﺬﺍ ﻧﺨﻮﺭﺩﻩ ﺍﻧﺪ.ﺭﺍﺳﺘﺶ رﺍ ﺑﺨﻮﺍﻫﯽ، ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺻﻼ ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﺷﮑﻢ ﺳﯿﺮ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻘﺪﺭ….!
  ﻣﻤﻨﻮﻥ ….


  ﭘﺪﺭ ﺗﻠﻔﻦ ﺭﺍ ﻗﻄﻊ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﻭ ﺻﺪﺍﯼ ﺑﺎﻻ ﮐﺸﯿﺪﻥ پی ﺩﺭ ﭘﯽ ﺩﻣﺎﻍ ﻣﺎﺩﺭی ﺍﺯ ﺁﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﺵ ﻣﯿﺮﺳﺪ.
  ﮐﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﮕﺬﺭﺩ ﺧﻮﺍﻫﺮ،ﺳﮑﻮﺕ ﺧ
  [ادامه...]

 • دختران ساده لوح کشور هشدارها
                     باز هم زخمی زلبخندقشنگ مارها
 • دختران ساده لوح کشور هشدارها
  باز هم زخمی زلبخندقشنگ مارها
  نا امید از خنده گل دربلندای بلوغ
  باز هم دست ارادت سوی برگ خارها
  ابشان در کوزه و سوی کسان اواره اند
  در پی قدری محبت التماس یارها
  دختران سرگرم بازی با پسرها می شوند
  تا ز خود سازند در قلب پسر دلدارها
  درجواب اید پسر با پوزخندی دلنشین
  تا که برپا سازد از بهر مقامش دارها
  عشق باشد یک بهانه بهر توجیه هوس
  ور نه دل را کی شود تقسیم بین یارها
  قدر گوهر را نداند هیچ حتی گوهری
  قدر دختر باشد از گوهر فراتر بارها
  قیمت گوهربه افتادن شکستن کم شود
  ارزش دختر کند گم ابتذال کارها
  دامن دختر اگرالوده گردد با بدی
  روز دوزخ می کند هم صحبتی با نارها

  اثر محسن ملا احمدی

  ali vtnprs

  6 روز پیش و 5 ساعت قبل
 • (ghalb)
(ghalb) 
(ghalb) 
(ghalb) 
(ghalb) 
(ghalb)

  • ali vtnprs : سلام داداشم الان اماده میشم میام :-))

   6 روز پیش و 5 ساعت قبل

  • پویا ۰۲۱ : سلام دوست خوبم افتخار میدی عضو گروه آرامش خیال بشی وگروه را محبوبش کنی (gol) (ghalb) (gol) (ghalb) (gol) (ghalb) (gol) (ghalb) (gol) (ghalb) (gol) (ghalb)

   6 روز پیش و 5 ساعت قبل

  ادامه... دوستان
  • رفعت رفعت هاشمی
  • car kala
  • دایمون فرجی
  • رفعت رفعت
  • Sindokht Anoshe
  • Amir amiri
  • Pedram Sahakian
  • FARAN 2014
  • Farjam Moradi
  • احمد مبین
  • talayaab iaran
  • KAREN T.M
  • ali ali
  • VAHID ⚇
  • سینا جهانی
  • dentistry clinic
  617 هواداران
  بازدیدکنندگان