علی محمدی

(ali1123mo )

علی محمدی

2 روز پیش و 8 ساعت قبل

آمده است كه خداوند چون ابليس را لعنت فرمود، او مهلت خواست. حق تعالى او را تا روز قيامت مهلت داد. و گفت: به عزّت تو كه از دل فرزند آدم بيرون نيايم تا جان در او باشد. خداوند هم فرمود: به عزّت من كه توبه از او باز ندارم تا جان در او باشد.

علی محمدی

2 روز پیش و 8 ساعت قبل

همانطور که لباس در کارهای کثیف چرک می شود و شستن آن با پاک کننده و آب گرم باعث پاکی آن می شود، بستن دل به شهوتها هم دل را چرک می كند و شستن آن با آب چشم و سوز پشيمانى باعث پاکی آن میشود

علی محمدی

2 روز پیش و 8 ساعت قبل

نجات نمی ابد مگر كسى كه روز قیامت به درگاه خداوند با دل سليم وارد شود.چون دل امانت خداست نزد او، عمر او هم امانت خد است نزد او، و همچنين ديگر اسباب طاعتها، پس هر كه در امانت خيانت كند و خيانت خود را جبران نکند كار او با خطر عذاب و عقوبت خواهد بود

علی محمدی

2 روز پیش و 8 ساعت قبل

و هر کسی که توبه را به تاخیر اندازد و امروز و فرداكند، ميان دو تا خطر بزرگ است: يكى آن كه تاريكى گناهان در دل او زیاد شود تا رنگ دل برگردد و قساوت قلب گیرد و این قساوت طبع او شود. پس دیگر قابل پاک کردن نیست . دوم آن كه بيمارى يا مرگ زودتر برسد و مهلت آن را پیدا نکندكه به پاک کردن مشغول شود. و براى آن در خبر آمده است: انّ اكثر صياح اهل النّار من التّسويف، يشتر فرياد اهل آتش از تأخير توبه است

علی محمدی

3 روز پیش و 7 ساعت قبل

رسول خدا فرمود: هر نیکویی که بنده کند در ترازو می گذارند روز قیامت الا کلمه لا اله الا الله که اگر او را در ترازو بگذارند برابر هفت آسمان و هفت زمین وهرچه در آنست زیاد تر می شود

ادامه... دوستان
  • میرهادی موسوی
  • علی دلربا
  • هادی نجفی
  • سبحان شاهمرادی
  • الناز منصوری
  • ALI BAKHTAR
  • زهرا محمدی
  • فروشگاه کتاب ایران
  • Milad Jafari
  • امیر قاسمی
19 هواداران
بازدیدکنندگان