علی 13701

(ali13701 )

علی 13701

7 ساعت پیش و 36 دقیقه قبل
 • لــبــخــنــد بـــزن…! عـــکــاس مـــدام ایــن جــمـــلــه را تــکـــرار مـــی کــنـــد… اصـــلا بــ
 • لــبــخــنــد بـــزن…! عـــکــاس مـــدام ایــن جــمـــلــه را تــکـــرار مـــی کــنـــد… اصـــلا بــرایـــش مـــهـــم نــیـــســـت،کـــه در وجـــودتــ… حــتـــی یـــک بــهــانــه بــرای لــبــخــنـــد نــیـــســـتــــ…

  علی 13701

  4 روز پیش و 3 ساعت قبل
 • مـــَــن هَــــر روز وَ هَـــر لَـــحـظِـه نِــگَــرانـِت می شَـوَم کِه چـِه می کُنی؟ کُجایی؟ دَر چِ
 • مـــَــن هَــــر روز وَ هَـــر لَـــحـظِـه نِــگَــرانـِت می شَـوَم کِه چـِه می کُنی؟ کُجایی؟ دَر چِه حالی؟ پَنجِرِه اُتاقَم را باز میکُنَم وَ فَریاد می زَنَم تَنهاییت برای مَن غُصه هایَت بَرایِ مَن هَمهِ بُغض ها وَ اَشکهایَت بَرایِ مَن تـو فَـقَـط بِخَند آنقَدر بُلند کهِ مَن هَم بِشنَوَم صِدایِ خَندِه هایَت را صِدایِ هَمیشهِ خوب بودَنَت را...

  علی 13701

  4 روز پیش و 4 ساعت قبل
 • اولین بار که براش اشک ریختم
✖رفتم پيش خدا فرياد زدم چرا؟
✖خدا ب ارامی گفت:هيسسسس فرشته ها تازه خوا
 • اولین بار که براش اشک ریختم
  ✖رفتم پيش خدا فرياد زدم چرا؟
  ✖خدا ب ارامی گفت:هيسسسس فرشته ها تازه خوابيدن
  ✖زير لب پرسيدم پس من چی؟
  ✖با مهربانی گفت:تو واسم عزيزترينی...
  ✖بغض کردم وگفتم:فرشته ی من رفت...
  ✖خدا نگاهم کرد و گفت:اذيتش کردی؟
  ✖با اشک و هق هق گفتم:فک نکنم...
  ✖خدا گفت:اومدی دنبالش تو اسمون؟؟؟
  ✖گفتم:اره،نامرد بهم قول داده بود بدون من جايی نره...
  خدا لبخندی زد...
  ✖سرمو بالا کردم گفتم:من بدم يا اون؟؟؟
  ✖ خدا گفت:هيچکدوم...
  ✖داد زدم گفتم:اون بد بود تنهام گذاشت اون بد بود حرصم گرفت گفتم ببرش جهنم...
  ✖خدا با تعجب گفت:مطمئنی؟
  ✖ بادودلی با اشکام گفتم:نه...
  ✖به خدا گفتم:ميشه ببينمش؟؟؟
  خدا قبول کرد...
  ✖ازين پايین داشتم ميديدمش بلند داد زدم گفتم:اهای همه کسم ،من اينجام مگه قرار نبود تنها جايی نری با توام...
  ✖خدا اروم بهم گفت:صداتو نميشنوه...
  به ارامی با بغض گفتم:دوسش داشتم پس چرا رفت؟
  ✖خدا گفت:اگه زندگيتون بهم ربط نداشت هيچ وقت سر راه هم قرارتون نميدادم...
  ✖لبخندی زدمو گفتم:مواظبش باش خدا
  《♡♥من تو رو به خداسپردم♥♡》 تو منو به کی میسپاری..

  ادامه... دوستان
  • Ghazal 1381
  • ♥♥الــســآ ♥♥
  • รђคкเ_รђ๏ภ1๓ ヅ
  • رویا مهرزاد
  • ×*fati*× ...
  • DeLARAM (:
  238 هواداران
  بازدیدکنندگان