امیر .....

(amir.hosein2 )

امیر .....

1 ماه و 3 هفته قبل

اینجا مجازیه...
بعضی پسرا پاچه خوار...
بعضی دخترام بی بندو بار......
خیلیام که هر روز آلبوم تازه از عکساشون میدن بیرون
دل نبند...
دل بستی دل بِکن...
ناراحتش کنی بلاک میشی به همین راحتی...
دو روز نباشی غریبه ها جاتو پر میکنن
مخاطب خاص زیاده! کافیه نباشی فقط
اینجا همه بی وفان مثل تورو زیاد دارن
لزومی نداره فقط با تو باشن....
هر روز ادم های جدید هم صحبت جدید...
چرا باید با یه قدیمی صحبت کنن؟؟؟
به اسم داداشی و ابجی خیلی ها از کنارت بردن...
اینجا تو تنها نیستی که! همه ادعا دارن
همه میخوان ادا عاشقا و با معرفتا درارن
اینجا قبرستونه عشقه دنبال عاشقی نگرد اونی ک واسه توقلب میفرسته؛تو پی وی واسه یکی دیگ دوست دارم میفرسته
بفهم اینجا مجازیه مجازی.

امیر .....

1 ماه و 3 هفته قبل

عاشق شده ام حال و هوایم خوب است
درد است ... ولی درد برایم خوب است !

آرامش من ! باتو فقط حالم نه
خوابم ؛ نفسم ؛ لحن صدایم خوب است

تشخیص پزشک است کنارم باشی
عطر تو برای ریه هایم خوب است

من با تو خوشم ؛ نا خوشی ام چیزی نیست
آنقدر که تاثیر دوایم خوب است

هر بااااااار فقط عاشق تو خواهم شد
صدبااااار به دنیا که بیایم ... خوب است؟!

طوفان که نه ؛ بگذار قیامت باشد
من در بغل گرم تو جایم خوب است !

امیر .....

1 ماه و 3 هفته قبل

نه آرامشت را به چشمی وابسته كن،
نه دستت را به گرمای دستی دلخوش...
چشمها بسته میشوند و دست ها مشت میشوند...
و تو می مانی و یک دنیا تنهایی...
میلیون ها درخت در جهان به طور اتفاقی توسط موش ها و سنجاب هایی كاشته شدند
كه دانه هایی را مدفون كردند و سپس جای مخفی آن را فراموش كردند ...!
خوبی كن و فراموش كن...
" روزی رشد خواهد كرد"

امیر .....

1 ماه و 3 هفته قبل

یار گفتا تو ندانی درد چیست
گفتمش او پس ندانی مرد چیست؟!!!
مرد میخندد اگر دل,خون بود
تا نداند کس دلش را چون بود
او غمش را پشت اخم پنهان کند
گریه هم آیید به کنجی میکند
در چنین حالت سخن گوید قشنگ
با محبت میشود او شوخ و شنگ
او ز هر چه غم بدنیا خسته است
جان عشق او به جانش بسته است
بر جفای یار , او گردن نهد
گرچه شیر شرزه را خاکش نهد
مرد پولدار را حکایت این بود
مرد مفلس را مپرس جان چون بود؟

امیر .....

1 ماه و 3 هفته قبل
 • ﺍﻫﺎﻟﯽ ﺭﻭﺳﺘﺎﯾﯽ ﺍﺯ ﻣﻼﻧﺼﺮﺍﻟﺪﯾﻦ ﺩﻋﻮﺕ ﻣﯽ ڪﻨﻨﺪ ڪﻪ ﺩﺭ
ﺭﻭستاﯾﺸﺎﻥ ﺳﺨﻨﺮﺍﻧﯽ ڪﻨﺪ .
ﻣﻼ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ڪﻪ ﺍﮔﺮ ﻧﻔﺮﯼ
 • ﺍﻫﺎﻟﯽ ﺭﻭﺳﺘﺎﯾﯽ ﺍﺯ ﻣﻼﻧﺼﺮﺍﻟﺪﯾﻦ ﺩﻋﻮﺕ ﻣﯽ ڪﻨﻨﺪ ڪﻪ ﺩﺭ
  ﺭﻭستاﯾﺸﺎﻥ ﺳﺨﻨﺮﺍﻧﯽ ڪﻨﺪ .
  ﻣﻼ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ڪﻪ ﺍﮔﺮ ﻧﻔﺮﯼ ﭘﻨﺞﺳڪﻪ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺑﺪﻫﻨﺪ
  ﺑﺮﺍﯼ ﺳﺨﻨﺮﺍﻧﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺁﻣﺪ .
  ﺍﻫﺎﻟﯽ ﺭﻭﺳﺘﺎ ڪﻨﺠڪﺎﻭ ﺍﺯ ﺍﯾﻨڪﻪ ﻣﻼ ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺎ ﺍﺭﺯﺷﯽ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﮕﻮﯾﺪ
  ﺑﻬﺮ ﺯﺣﻤﺘﯽ ﻧﻔﺮﯼ ﭘﻨﺞ ﺳﮑﻪ
  ﻓﺮﺍﻫﻢڪرﺩﻩ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻭﯼ ﻣﯽ ﺭﺳﺎﻧﻨﺪ .
  ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﻣﻮﻋﻮﺩ ﻣﻼ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯿڪﻪ ﺳڪﻪ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺟﯿﺒﺶ ﺻﺪﺍ ﻣﯽڪﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﯼ ﻣﻨﺒﺮ ﻣﯽ ﺭﻭﺩ
  ﻭ ﺳﺨﻨﺮﺍﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ ﻣﯽ ڪﻨﺪ .
  ﺳﭙﺲ ﺍﺯ ﻣﻨﺒﺮ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺁﻣﺪﻩ ﺭﻭ ﺑﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺧﺮﻭﺝ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :
  ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﺟﻠﻮ ﻭ ﭘﻮﻟﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﭘﺲ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .
  ﺍﻫﺎﻟﯽ ﺭﻭﺳﺘﺎ ﻫﺎﺝ ﻭ ﻭﺍﺝ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺣﺮﻑ ﻣﻼ ﻟﺤﻈﻪ ﺍﯼ ﮔﻨﮓ ﻭ ﮔﯿﺞ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻭ ﺳﭙﺲ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ :
  ﻣﻼ ﺍﯾﻦ ﺩﯾﮕﺮ ﭼﻪ ﻣﺮﺍﻣﻴﺴﺖ !
  ﺍﯾﻦ ﭘﺲ ﺩﺍﺩﻥ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺩﺍﺭﺩ؟
  ﻣﻼﻧﺼﺮﺍﻟﺪﯾﻦ ﻟﺒﺨﻨﺪی ﻣﯽ ﺯﻧﺪ ﻭ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :
  ﻣﻦ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺳڪﻪ ﻫﺎ ﻧﻴﺎﺯی ﻧﺪﺍﺭﻡ ﭼﻮﻥ ڪﺎﺭﺷﺎﻥ ﺭﺍ ڪﺮﺩﻧﺪ !!
  ﻭ ﺩﻭ ﻧڪﺘﻪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺍﺳﺖ .
  ﺍﻭﻝ ﺍﯾﻨڪﻪ، ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺩﻗﺖ ﺑﻪ ﺣﺮﻓﻬﺎﯾﻢ ﮔﻮﺵ
  ﺩﺍﺩﯾﺪ .ﭼﻮﻥ ﺑﺮﺍﻳﺶ ﺑﻬﺎیی ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ڪﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻳﺪ
  ﺩﻭﻡ ﺍﻳﻨڪﻪ ﻣﻦ ﺧﯿﻠﯽ ﻗﺸﻨﮓ ﺻﺤﺒﺖ ڪﺮﺩﻡ
  ﭼﻮﻥ ﺩﺭ ﺟﻴﺒﻢ ﭘﻮﻝ ﺑﻮﺩ !!
  ﺩﺭ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﺍﻣﺮﻭﺯ :
  ﻓﻘﺮ ﺁﺗﺸﯽ ﺍﺳﺖ ڪﻪ ﺧﻮﺑﯿﻬﺎ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺳﻮﺯﺍﻧﺪ .
  ﻭ ﺛﺮﻭﺕ ﭘﺮﺩﻩ ﺍﯾﺴﺖ ڪ ﺑﺪﯾﻬﺎ ﺭﺍ ﻣﯽ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ .
  ﻭ ﭼﻪ ﺑﯽ ﺍﻧﺼﺎﻓﻨﺪ ﺁﻧﺎنڪه
  ﯾڪی ﺭﺍ ﻣﯽ ﭘﻮﺷﺎﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻫﺎﯾﺶ .
  ﻭ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺳﻮﺯﺍﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﺮﻡ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﻫﺎﯾﺶ...

  ادامه... دوستان
  • علۓ باـפֿـتر
  • بـــــــارون غریب
  • عرصه ی سیمرغ
  • طراوت بهرامی
  • مجتبي 1365
  • غروب جدایی *
  • arqavan azadoof
  • یک انسان
  • homayon99 mokhtary20
  • ایرانی ایراندوست
  • سحر 1366
  • باشگاه مشتریان ایران خودرو
  • tanhaye tanha
  • تبسم مستانه 28
  • Sima13 Tanha
  • _ _
  87 هواداران
  بازدیدکنندگان