• ۩ raha ۩ ... : هر شامپویی باشه میزنم به سرم ! دقت نکردم از چی استفاده کردم ^ـــــــــــــــــ^

    1 هفته, 1 روز