جواد ( آرمــان ) نوری دیزیچه

(armanmeshkipoosh )

جواد ( آرمــان ) نوری دیزیچه

4 روز پیش و 7 ساعت قبل

ARMAN MESHKIPOOSH
" کاش من ... "
این روزها در این حوالی
هوای شهر شعرهایم
گاهی ابری میشود
و من انکار میکنم
آبستن باران بودنش را
و سالهاست که چرندیاتم
درد و زجر را فریاد میکشند
ومن بیرحمانه پس میزنم
بارش مضحک
واژه های غمگین آلوده به عشقهای پوشالی را
عشقهای یکبارمصرف وبیفرجام تهوع آور
که در زباله دان خاطره دفن میشوند
پایان خط ، تمام ...
ودر آغاز، شروع درد زایمانِ نفرت
فرزندی سیه بخت و شوم
از عشقی احمقانه
کاش شعرهایم
آبستن باران عشق بود
کاش واژه ها
هفت شهر عشق را
در پس کوچه های بیکسی
روی کاغذ نم زده
از اشکهایم میباریدند
کــاش مــن
مـــا بـشوم
#چرندیات_آرمان_مشکیپوش /> ۱۸فروردین ۹۷ & شنبه ۰۴:۲۲

ادامه... دوستان
  • امیر قاسمی
3 هواداران
بازدیدکنندگان