حسرت ...

(ehsan37 )
 • خواهرم هیچکس و هیچ چیز دیگر را در این جهان نمیتوان یافت که شایسته آن باشد ک دختری، ناخن پای خود را
 • خواهرم هیچکس و هیچ چیز دیگر را در این جهان نمیتوان یافت که شایسته آن باشد ک دختری، ناخن پای خود را

  بخاطر آن عریان کند برهنگی بیماری عصر ماست به گمان من تن عریان تو باید از آن کسی باشد ک روح عریانش از

  آن توست.

  • ... . مشکات : (gol) دوست گلم .هـــــمــــــه پروفایلت عالیست . امتیاز محبوبیت ثبت گردید . (gol) (gol) (bye)

   4 سال پیش

  • misa AS : LIKEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE (gol) (gol) (gol) (gol)

   4 سال پیش

  • پارسا ...... : جیزززززززززززززززززززززززززززآقای احساسیدوستدار انسانهای خوب (tajob) (tajob) (tajob)

   4 سال پیش

  ادامه... دوستان
  • فاطمه ر.ض.
  361 هواداران
  بازدیدکنندگان