حسرت ...

(ehsan37 )

حسرت ...

3 سال پیش و 10 ماه قبل
 • خواهرم هیچکس و هیچ چیز دیگر را در این جهان نمیتوان یافت که شایسته آن باشد ک دختری، ناخن پای خود را
 • خواهرم هیچکس و هیچ چیز دیگر را در این جهان نمیتوان یافت که شایسته آن باشد ک دختری، ناخن پای خود را

  بخاطر آن عریان کند برهنگی بیماری عصر ماست به گمان من تن عریان تو باید از آن کسی باشد ک روح عریانش از

  آن توست.

  • ... . مشکات : (gol) دوست گلم .هـــــمــــــه پروفایلت عالیست . امتیاز محبوبیت ثبت گردید . (gol) (gol) (bye)

   3 سال پیش و 10 ماه قبل

  • misa AS : LIKEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE (gol) (gol) (gol) (gol)

   3 سال پیش و 10 ماه قبل

  • پارسا ...... : جیزززززززززززززززززززززززززززآقای احساسیدوستدار انسانهای خوب (tajob) (tajob) (tajob)

   3 سال پیش و 10 ماه قبل

  حسرت ...

  3 سال پیش و 10 ماه قبل
 • بگذار و بگذر، ببند و دل مبند ک هر آمدنی رفتنی است.
 • بگذار و بگذر، ببند و دل مبند ک هر آمدنی رفتنی است.

  • رويا دانشور : خواهشمندم دوست عزیز

   3 سال پیش و 10 ماه قبل

  • حسرت ... : خیلی ممنوووووووون.

   3 سال پیش و 10 ماه قبل

  • رويا دانشور : خیلی زیباست .

   3 سال پیش و 10 ماه قبل

  ادامه... دوستان
  • فاطمه ر.ض.
  • نگاهم را آسمانی کن
  361 هواداران
  بازدیدکنندگان