فرهاد کوه بیشه

(farhadkohbishe )
 • When you think the world has turned it’s back on you, take a look you most likely turned your back o
 • When you think the world has turned it’s back on you, take a look you most likely turned your back on the world
  وقتی خیال می‌کنی که دنیا به تو پشت کرده، یه خرده فکر کن، شاید این تو هستی که پشت به دنیا کرده‌ای.

  • kani - : محبوبی بمحبوب (gol)

   5 ماه پیش و 2 هفته قبل

  ادامه... دوستان
  • رسول مهربان
  • امیر قاسمی
  13 هواداران
  بازدیدکنندگان