فرزام فروزش

(farzam55 )

نا آرام میشوی ، گاهی حسود ، گاهی خود خواه ، گاهی دیوانه،

گاهی آرام ، گاهی شاد ، گاهی غمگین ، گاهی خوشبخت ترین

یک روز به خودت میایی میبینی تنهایی ؛

تنها ترین هیچ کسی رو نداری حتی برای درد و دل کردن و حرف زدن

تنها غم میماند کنارت و تنهایی و سیگار ...

ادامه... دوستان
  • طاهره .
  • حمیده احتشام
468 هواداران
بازدیدکنندگان