من خودعـــــ. ــــــــشیطونم

(friendly )

من خودعـــــ. ــــــــشیطونم

4 ماه پیش

پآیآنِ سآلْ یِع جورآیی پآیآنِ مَجآزیـــ شودِع وآسِع مَنـــ
شُدِع یِع خَطْ تَهِ هَمِع اونــ دِلْخُوشیــ هآمـ... تَهِ هَمِع دوستیــهآمـــ تـــَهــِ هــَمــِع .....
مَنـ ایـــنــجــآ بآ یِ کَسآییـــ آشنآ شُودَمْــ کِع شَکـــ نَدآرَمــــ.ـــــهــیــچــوَقْتِع هـــیــچوَقتْ اَز خآطِرَم نِـــــمـــیــرَنْ
*مَن شآعَد خِعلیآ رو دآدآشیــ صِدآ کَردِع بآشَم وَلیــ هیچ کَسو مِثِ طُ وآقِعَنــ دآدآشَـــ:)ـــم نِــمـــیــدونِـــســـتَــم عَلیرِضآ جونَم.خِعلیـ چیزآ اَزَتْ یآد گِرِفتَم طُ وآسِ مَن یِک دآدآش نِمونِع بودی:) نِمیگَم هَر شَب وَلیــ هَر وَقت خوآستَم دُعآ کُنَم طُ اَوَلینْ نَفَر بودیــ: دُعآ بَرآیِ قَبولیت بَرآیِ سَلآمَتیت بَرایِ خوشبَختیت بَرآیِ زِندَگیت بَرآیِع .....خَعلیــ حَرفآ داشتَمـ بِهِت بِگَمــ حِیف کِع وَقت نَشُد:( .دِلَمْ بَرآتْ تَنگ میشِع :( رآستیـــ.ــــــخِعلیــــ.ــدوسِت دآرَم دیـــوونـــِع(؛اَگِ نَتونِستَمـ دُشَنبِع بیآم .. عِــیدِتَمـــ.ـــمُبآرَک خُلَم:)*
*مَریَم عَزیزَمــ دوست جونی مَن شآعَد دیگِع هَم میهَن نَیآم وَلی تویِع مَدرِسِه هَر روز میبینَمِت پَس هَمینقَدر بِگَم کآفیِع:آرِزو میکُنَم نَع فَقَط اِمسآل بَلکِ تَمآمِ عُمرِت خَندِع رو لَبآت نَقش بِبَندِع آهآع رآستیــ آرِزو دآرَم مَنو طُ هَمیشِع بآ هَم بآشیم دوستیــ :)*
*عآجی سآرآ :) میدونیــ چِقَد دِلَم بَرآت تَنگ میشِع؟؟؟مَن هَمین اَلآنِشَم دِلتَنگِتَم خُلِع . بَرآت آرِزو میکُنَم آرَزویِع کَسیــ بآشی کِ آرِزوشو دآری رآستی مَن بَر میگَردَم دوست نَدآرَم بَرایِ هَمیشِع بِرَم وَلی شآعَد بَرگَشتَنَم یِکَم طول کِشید مَثَلَن چَند سآل..:) دیگِع حَرفی نَدآرَمــ :مُرآقِبِ خُودِت بآش عَزیزَم خِعلی دوستِت دآرَم:) *
*سَحَررر ک
[ادامه...]

ادامه... دوستان
  • سرطان مغز -_-
  • Marya *
  • Court Card
750 هواداران
بازدیدکنندگان