~بِـرمـودا •_•

(enfejar )

صخره ها و مارها همیشه وجود دارند.
اما اگر آنها را پیش بینی کرده و درباره ی همه چیز پیشاپیش بیندیشیم.
می توانیم به خوبی از پس کارها برآییم !
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بِرمودا .
-نیازمند به 6 تا محبوبیت براي رند شدن :|
.تشکر :)

تجربه های گذشته ی من بهترین مربیان من هستند.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بِرمودا .
-نیازمند به 6 تا محبوبیت براي رند شدن :|
.تشکر :)

انسانهای واقعا کامیاب کسانی هستند که ..
آنچه را که به آن نیاز دارند دنبال می کنند ! .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بِرمودا .
-نیازمند به 6 تا محبوبیت براي رند شدن :|
.تشکر :)

زندگی دو نیمه است :
نیمه اول در انتظار نیمه دوم و نیمه دوم در حسرت نیمه اول !
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بِرمودا .
-نیازمند به 6 تا محبوبیت براي رند شدن :|
.تشکر :)

من تنها با مردی ازدواج می کنم که عتیقه شناس باشد! :|
زیرا فقط در این صورت است که هر چه پیرتر شوم
در نظر شوهرم عزیزتر خواهم شد!
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بِرمودا .
-نیازمند به 6 تا محبوبیت براي رند شدن :|
.تشکر :)

جوانان فکر می کنند که انسان های مُسِن خرفت هستند.:|
اما پیرها . .
این را به خوبی می دانند که جوان ها احمق هستند :| .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بِرمودا .
-نیازمند به 6 تا محبوبیت براي رند شدن :|
.تشکر :)

هرگز تمام آنچه که می دانی را نگو : )
حتی به شخصی که کاملا میشناسی !
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بِرمودا .
-نیازمند به 6 تا محبوبیت براي رند شدن :|
.تشکر :)

واقعا زندگی سختی است
مردها با تو مهربان نخواهند بود مگر اینکه زیبا باشی !
و زن ها با تو مهربان نخواهند بود مگر اینکه زیبا نباشی !
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بِرمودا .
-نیازمند به 6 تا محبوبیت براي رند شدن :|
.تشکر :)

هرگز کاری را که دیگران می توانند برایت انجام دهند را خودت انجام نده !
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بِرمودا .
-نیازمند به 6 تا محبوبیت براي رند شدن :|
.تشکر :)

ادامه... اعضاء گروه
 • ساناز پارسا
 • zahi hashemii
 • Dyari Monsaref
 • |مـ َریـ َمـ|
 • قلبـی خـستهـ از تپیدنـ :(
 • elot latif
 • dena dena
 • حمید795 محمدی
 • H@di Soleym@ni
 • سَحَر ر.ت.س
 • Neg Om
 • H.G M
 • [ ݥِـڔْڸُـۋ:| ]
 • شادی نظری
 • خانومـِ سعیـــد
 • اردیبهشت بهاری
کاربران فعال