я€ƶą ąʍ€ℓɨ

(hakem )

я€ƶą ąʍ€ℓɨ

4 سال پیش و 11 ماه قبل
 • ﻫﻰ ﺩﺧﺘﺮ
ﺑﻴﺎ ﻣﻴﺨﻮﺍﻫﻢ ﺭﺍﺯﻯ ﺭﺍ ﺑﮕﻮﻳﻢ
.
.
.
.
.
ﭘﺴﺮﻫﺎ ﻋﺮﻭﺳﮏ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ!
ﺩﺭﺩ ﺩﻝ ﮐﺮﺩﻥ ﻭ ﺣﺮﻑ ﺯﺩﻥ ﺭﺍ ﻳﺎﺩ
 • ﻫﻰ ﺩﺧﺘﺮ
  ﺑﻴﺎ ﻣﻴﺨﻮﺍﻫﻢ ﺭﺍﺯﻯ ﺭﺍ ﺑﮕﻮﻳﻢ
  .
  .
  .
  .
  .
  ﭘﺴﺮﻫﺎ ﻋﺮﻭﺳﮏ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ!
  ﺩﺭﺩ ﺩﻝ ﮐﺮﺩﻥ ﻭ ﺣﺮﻑ ﺯﺩﻥ ﺭﺍ ﻳﺎﺩ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ!
  ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻦ
  ﻓﻘﻂ ﺑﻠﺪﻧﺪ ﺍﺳﺒﺎﺏ ﺑﺎﺯﻳﻬﺎﻳﺸﺎﻥ ﺭﺍﭘﺮﺕ ﮐﻨﻨﺪ!
  ﭘﺴﺮﻫﺎ ﺍﺷﮏ ﻫﻢ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ!
  ﻣﻰ ﺗﺮﺳﻨﺪ ﻣﺮﺩﻳﺸﺎﻥ ﺯﻳﺮ ﺳﻮﺍﻝ ﺑﺮﻭﺩ!!!
  ﻣﻰ ﺷﻨﻮﻯ??/ ﺗﻪ ﺻﺪﺍﻳﺶ ,ﮔﺮﻳﻪ ﺍﻯ ﺑﻰ ﺻﺪﺍﺳﺖ
  ﺑﺎ ﻳﮏ ﺍﻏﻮﺵ ﺳﺎﺩﻩ ,
  ﻗﻠﺐ ﻫﺮ ﻣﺮﺩﻯ ﺭﺍ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﺑﺪﺳﺖ ﺍﻭﺭﺩ .ﻧﮕﺎﻫﺶ
  ﮐﻦ ???
  ﻭﻗﺘﻰ ﺧﺴﺘﻪ ﺍﺳﺖ
  ﻭﻗﺘﻰ ﻣﺮﻳﺾ ﺍﺳﺖ
  ﻭﻟﻰ ﺩﻟﺴﻮﺯﻯ ﺑﺮﺍﻳﺶ ﻧﻴﺴﺖ !!!.
  ﭘﺪﺭﺕ ﻭﻗﺘﻰ ﻣﺎﺩﺭﺕ ﻧﻴﺴﺖ ﭼﻘﺪﺭ ﭘﻴﺮ ﺍﺳﺖ!!
  ﻣﻴﺪﺍﻧﻢ ﺍﺯ ﭘﺴﺮﻫﺎ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﻰ
  ﻣﻴﺪﺍﻧﻢ ﺟﺮ ﺯﻧﻰ ﻣﻴﮑﻨﻨﺪ
  ﺑﻰ ﻣﻌﺮﻓﺘﻨﺪ
  ﺣﺮﻑ ﺑﺪ ﻣﻴﺰﻧﻨﺪ
  ﺑﺎﺯﻯ ﺑﻠﺪ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ
  ﺍﻧﻬﺎ ﺗﻘﺼﻴﺮﻯ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ
  ﮐﺴﻰ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻣﺜﻞ ﺗﻮ ﻧﺎﺯ ﻧﮑﺮﺩﻩ
  ﮔﻞ ﺳﺮ , ﺑﻪ ﻣﻮﻫﺎﻳﺶ ﻧﺰﺩﻩ
  ﺻﻮﺭﺗﺶ ﺭﺍ ﻧﺒﻮﺳﻴﺪﻩ
  ﺍﻭ ﺑﺠﺎﻯ ﺑﻮﺳﻪ , ﺳﻴﻠﻰ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ. ﻳﺎﺩﺵ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﻣﺮﺩ
  ﺑﺎﻳﺪ ﻗﻮﻯ ﺑﺎﺷﺪ
  ﺩﺧﺘﺮﮎ ...
  ﭘﺴﺮﻫﺎ ﻧﻤﻴﺸﮑﻨﻨﺪ
  ﻣﮕﺮ ...
  ﺑﺪﺳﺖ ﺩﺧﺘﺮﮐﻰ ...
  ﺩﺧﺘﺮﮎ ﺑﺎ ﺍﻭﻥ ﺩﺳﺘﺎﯼ ﻇﺮﯾﻒ ﻭ ﺩﺧﺘﺮﻭﻧﺖ ﭘﺴﺮﻭ
  ﻧﻮﺍﺯﺵ ﮐﻦ ﻧﻪ ﺑﺎ ﺯﺑﻮﻥ ﺗﻨﺪ ﻭ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺩﻝ ﻣﺮﺩﻭﻧﺸﻮ
  ﺑﺸﮑﻨﯽ ...
  ﺑﻌﻀﯽ ﻭﻗﺘﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﺮﺩﻭﻧﮕﯿﺶ ﺑﺪﺟﻮﺭ ﺑﻪ ﺁﻏﻮﺵ ﻭ
  ﻧﻮﺍﺯﺵ ﺗﻮ ﺍﺣﺘﯿﺎﺝ ﺩﺍﺭ

  • arista ღ : هستی لایک

   3 سال پیش و 7 ماه قبل

  • s Shaigan : سلام محبوبی

   3 سال پیش و 9 ماه قبل

  • هستی رحیمی : ر...دهنه همشونننننننننننننبه درک که عروسک ندارن.منم عروسک ندارم.اشک ندارم.کسی موهامو نبافته ولی قرار نیست عقدهامو روبقیه خالی کنم

   3 سال پیش و 11 ماه قبل

  я€ƶą ąʍ€ℓɨ

  4 سال پیش و 11 ماه قبل
 • تکرآره خیاطـــے هآیــــہ تکرآری ام زیآد شده..
من سآل هاست سوزن و نخ هآیم رآ وصلــــہ ی ایـטּ دلــــ
 • تکرآره خیاطـــے هآیــــہ تکرآری ام زیآد شده..
  من سآل هاست سوزن و نخ هآیم رآ وصلــــہ ی ایـטּ دلــــہ لآ مذهب کرده امــــ...
  هجده -18- سالــــہ ام…

  امآ این روزهآ چشمآنم سوراخــــہ سوزלּ را هم بــــہ زور میبیند..
  نمــے دانم ضعفـــــہ چشمآنم از چشم بــــہ راهـــے هآست..
  یآ از بارآنــــے هآیـــــہ زیر زمینـــے ام..

  امشبــــ منــــے کــــہ عآدتـــہ شبهآیم دوختن بود..
  دیگر از عمقــــہ احسآسم بریــــــــده ام/.
  دلخوشــــے هآ را از کجآ بیآورمــ؟!

  نمـــے دآنم دلخوشــــہ دوستآنـــے شوم کــــہ در
  جوآبــــہ پیامک هآیشآن سلآم خوبـــے چــــہ خبر را یکـــے مـــے کنند
  تآ بیشتر شآرژ بمآند برایــــہ همآن مخآطــبــــہخاصــ/.

  یآ دلخوشــــہ بچــــہ محل هایـــے شومـــ
  کــــہ از تمآمــــہ سرگرمـــے هآیــــہ پسرآنــــہ
  فقط בפֿـــتـَر بازے اش رآ بلد انـــد..

  من پسره همسآیـــــہ رآ تنهآ یک بآر نآراحت دیدمـــ
  آלּ هم وقـتـــے کــــہ یک دختر به او پآ ندآد!/.
  بعضـــے وقت هآ بـــہ خودم مـــے گویم تو اشتباهـــے XY شدی!

  و گاهـــے بــــہ خُـכآ مــ گویم کآش این آزادیـــہ پسرآنـــہ ام هدیـــہ ی یکـــ چادری ات مــــے شد/.
  پســـر کـــــہ باشـــے:
  بــــہ اتهآمــــہ این کــــہ آلتتـــ گاهـــے تشنــــہ پُر کردنـــــہ یکـــ شکآف میشود…

  تنهآیت میگذآرند..
  تو هَوَســـ بازی متآسفآنـــــہ/.
  بـــــہ قولـــــہ همآن پسره همسایــــــہ مـــے گفت من پس فردآ مدیونـــــہ آلتم نیستم!

  هرجآیـــے کـــــہ خواست رفتـــــہ ام/.
  این روزهآ کـــــہ پس
  [ادامه...]

  • علی علیش زاده : عالی بود داداش عالی تبریک میگم به فکر لطیفت (gol)

   4 سال پیش

  • я€ƶą ąʍ€ℓɨ : آره خدایی سقف هم میهن ترک برداشت ههههههه

   4 سال پیش و 9 ماه قبل

  • negisa alishahiii : اوهو...بابا اعتماد ب سقف

   4 سال پیش و 9 ماه قبل

 • پسر جون!! افتخار میکنی هرزه ای؟

افتخار میکنی هر روز با احساس یه دختر بازی میکن

ی و میری پزشو ب
 • پسر جون!! افتخار میکنی هرزه ای؟

  افتخار میکنی هر روز با احساس یه دختر بازی میکن

  ی و میری پزشو به دوستات میدی که با اینم اره!! که همه اویزونتن؟

  افتخار میکنی از 10تا کلمت 1000تاش فحشه و احترام گذاشتن به هیچ کس رو بلد نیستی؟ ... ...

  افتخار میکنی که هر شب مستی و نوعی از پارتی نبوده که حضور نداشته باشی؟

  افتخار میکنی که بگی اهل تعهد نیستی و دختر واسه بازی دادنه؟

  هه این کارارو میکنی که فردا که ازدواج کردی مثلا دلت نخواد...

  فکر کن دلی که مریض شد دلش نخواد....

  فکر کن یه در صد احساس میکنی که خیلی شاخی که تو یه لحظه با هزار نفری؟

  نه عزیز من!! اینا افتخار نیس....عقدس....کمبود

  به سلامتی همه پسرهای باغیرت که با دل هیچ کسی بازی نمیکنن

  • >_ shot : آقا سپهر!حرفتون اصلا درست که نیست هیچ،توهین هم هست.آدمایی که بدن خو هیچ تکلیفشون مشخصه.کسی هم اگه بخواد واقعا خوب باشه،باید با اینور حرفا پشیمونش کرد؟

   3 سال پیش, 1 ماه

  • nanaz meam : (geryeh)

   4 سال پیش و 8 ماه قبل

  • я€ƶą ąʍ€ℓɨ : ب مولا علی سپهر جان داری اشتباه فکر میکنی

   4 سال پیش و 10 ماه قبل

  ♥دختر خانمی که میگی با چند تا پسر دوستی و به این کارت افتخار میکنی...
  ♥دختر خانمی که به اتو زدن و شماره گرفتن افتخار میکنی...
  ♥دختر خانمی که چپ چپ نگاه کردن یه پسر و میری واسه دوستات تعریف
  میکنی و دلت خوشه که دوستات به تو حسودیشون شده...
  ♥دختر خانمی که میگی از این سر خیابون تا اون سر خیابون، برات صف
  کشیدن وکیف میکنی....
  ♥آقا پسری که افتخارت اینه که جلو پای.هر دختری ترمز میزنی بهت راه
  میده...
  ♥آقا پسری که دلت خوشه هر روز با یه رنگ دختر میری بیرون...
  ♥آقا پسری که دلت خوشه به موهای فشنت و فکر میکنی دخترا بهت نه
  نمیگن...
  ♥بعله با شمام خوشحال نباش عزیزم جـــنــــس ارزون زیـــــاد مــشـــتــــر­ی
  داره

  • fatemeh empire : خخخخخخخخخخخخیلییییییییی قشنگ

   4 سال پیش و 10 ماه قبل

  • آمیتیس سعیدی : Gooooooooooooooooooooooooooood10000000000000000ta Like

   4 سال پیش و 10 ماه قبل

  • я€ƶą ąʍ€ℓɨ : من حقیقت دارم میگم هم دختر بد هستش هم پسر بد وجورد داره مثل بقیه ی طرفه ب قاضی نرفتم عزیز♥

   4 سال پیش و 11 ماه قبل

 • یک روز مردی قصد سفر کرد، دختر مجردی هم داشت که امکان بردن وی نبود، با خودش گفت دخترم را نزد 
امین م
 • یک روز مردی قصد سفر کرد، دختر مجردی هم داشت که امکان بردن وی نبود، با خودش گفت دخترم را نزد
  امین مردم شهر می برم و بعد عازم سفر خواهم شد. دختر را نزد شیخ برد و ماجرا را برایش توضیح داد و
  شیخ هم قبول کرد. شب شد و دختر دید شیخ هوس شوم به سرش برده است، دختر با زحمت فراوان
  توانست فرار کند، هوا خیلی سرد بود، دختر بعد از فرار هیچ لباس گرمی بر تن نداشت، در راه دید که چند نفر،
  گرد آتش جمع شده اند و مستانه مشغول نوشیدن شراب هستند، با خودش گفت آن امین مردم بود و قصد
  شوم کرده بود، مستان که جای خود دارند. یکی از آنها دختر را دید و به دوستانش گفت: که سرشان را به زیر
  بیندازند، در بین این صحبت ها دختر از شدت خستگی و سرما از حال رفت، یکی از آن ها دختر را به آغوش
  گرفت و در کنار آتش قرار داد تا گرمش شود، مدتی بعد دختر بهوش آمد دید که سالم و گرم است و آنها هم کاری به او ندارند، در آن لحظه گفت: یک پیک هم مرا مهمان کنید و بعد از آن این شعر را سرود:
  از قضا روزی اگر حاکم این شهر شدم
  خون صد شیخ به یک مست فدا خواهم کرد
  ترک تسبیح و دعا خواهم کرد
  وسط کعبه دو میخانه بنا خواهم کرد

  تا نگویند که مستان ز خدا بی خبرند

  • >_ shot : معرکه بود!!!حق بود (gol)

   3 سال پیش, 1 ماه

  • setareh homayi : باریکلابه شماافرین که اینچنین موضوعاتی میپندید

   4 سال پیش و 10 ماه قبل

  • آمیتیس سعیدی : Yeki ham in

   4 سال پیش و 10 ماه قبل

 • ﺍﻭﺝ ﻣـﺮﺩﺍﻧﮕـﯽ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾـﺪ ﺭﺍ ﻭﻗﺘـﯽ ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ ﮐﻪ ﺩﯾﺪﻡ : ﭘﺴﺮﯼ ﺑﺎ ﻧﺎﺯﮎ ﮐﺮﺩﻥ ﺻﺪﺍﯾـﺶ ﺑﺎ ﺗﻠﻔـﻦ ﺍﺯ ﻫﻤﺠﻨـﺲ ﺧﻮﺩ، ﺳ
 • ﺍﻭﺝ ﻣـﺮﺩﺍﻧﮕـﯽ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾـﺪ ﺭﺍ ﻭﻗﺘـﯽ ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ ﮐﻪ ﺩﯾﺪﻡ : ﭘﺴﺮﯼ ﺑﺎ ﻧﺎﺯﮎ ﮐﺮﺩﻥ ﺻﺪﺍﯾـﺶ ﺑﺎ ﺗﻠﻔـﻦ ﺍﺯ ﻫﻤﺠﻨـﺲ ﺧﻮﺩ، ﺳﻮﺀ ﺍﺳﺘﻔـﺎﺩﻩ ﻣﯿﮑﺮﺩ .

  - ﺍﻭﺝ ﻣﺮﺩﺍﻧــﮕﯽ ﻧﺴـﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﺭﺍ ﻭﻗﺘﯽ ﻓﻬﻤﯿـﺪﻡ ﮐﻪ ﺩﯾﺪﻡ : ﭘﺴﺮﯼ ﺍﺯ ﮐﻼﻩ ﮔﯿﺲ، ﻣﻮﺑـﻨﺪ، ﻭ ﮔﻮﺷـﻮﺍﺭﻩ ، ﺑﺎ ﺍﻓﺘﺨـﺎﺭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯿﮑﺮﺩ .

  - ﺍﻭﺝ ﻣـﺮﺩﺍﻧﮕـﯽ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﺭﺍ ﻭﻗﺘـﯽ ﻓﻬﻤـﯿﺪﻡ ﮐﻪ ﺩﯾـﺪﻡ : ﭘﺴﺮﯼ ﺗـﻮﯼ ﺩﻋﻮﺍ، ﺟﺎﯼ ﺩﺍﺩ ﺯﺩﻥ، ﺟﯿــــﻎ ﻣﯿﮑﺸﯿﺪ !

  - ﺍﻭﺝ ﻣـﺮﺩﺍﻧـﮕـﯽ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾـﺪ ﺭﺍ ﻭﻗـﺘـﯽ ﻓﻬﻤﯿـﺪﻡ ﮐﻪ ﺩﯾـﺪﻡ : ﭘﺴﺮﯼ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺩﻗﯿـﻖ ﺷﺪﻥ ﺩﺭ ﮐﺎﺭ ﻭ ﺯﻧـﺪﮔـﯽ ﺍﺵ، ﺑﻪ ﺁﯾﻨـﻪ ﺯﻝ ﻣﯿـﺰﺩ ﻭ ﺍﺑﺮﻭ ﺑﺮﻣـﯿﺪﺍﺷﺖ .

  - ﺍﻭﺝ ﻣـﺮﺩﺍﻧﮕـﯽ ﻧﺴﻞ ﺟـﺪﯾﺪ ﺭﺍ ﻭﻗﺘـﯽ ﻓﻬﻤـﯿﺪﻡ ﮐﻪ ﺩﯾـﺪﻡ : ﯾﮏ ﭘﺴـﺮ ﺍﯾﺮﺍﻧـﯽ ﻓﻘﻂ ﻣـﺎﺩﺭ ﻭ ﺧﻮﺍﻫـﺮﺵ ﺭﺍ ﻧـﺎﻣﻮﺱ ﺧـﻮﺩ ﻣﯿﺪﺍﻧﺪ، ﻧـﻪ ﺗﻤـﺎﻡ ﺩﺧﺘـﺮﺍﻥ ﺍﯾــﻦ ﺳـﺮﺯﻣﯿــﻦ ﺭﺍ .

  - ﺍﻭﺝ ﻣﺮﺩﺍﻧـﮕــﯽ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﺭﺍ ﻭﻗـﺘـﯽ ﻓﻬﻤﯿـﺪﻡ ﮐـﻪ ﺩﯾـﺪﻡ : ﭘـﺴـﺮﯼ ﺣﺎﺿﺮ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺟﯿﺒـﺶ ﺑﺒﺨﺸﺪ، ﺗﺎ ﻫـﺮ ﺷﺐ ﮐﻨﺎﺭ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺩﺧـﺘﺮﺍﻥ ﺷﻬﺮﺵ ﺑﺨﻮﺍﺑﺪ .

  ﺧـﻼﺻـﻪ ﺍﻭﺝ ﻣـﺮﺩﺍﻧـﮕـﯽ ﺍﯾﻦ ﻧـﺴﻞ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺧـﯿﻠـﯽ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﺩﯾــﺪﻡ ...

  ﭘـﺴﺮ ﺳﺮﺯﻣﯿﻦِ ﻣــﻦ، ﺑﻬﺘـﺮﯾـﻦ ﺩﻋﺎﯾﻢ ﺑﺮﺍﯾـﺖ ﺍﯾﻦ ﺍﺳـﺖ ﮐﻪ :
  "ﻣﺮﺩﺍﻧـﮕـﯽ ﺍﺕ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻧﺪﻫـﯽ "
  ﮐﻪ ﺍﮔـﺮ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺑﺪﻫـﯽ ﺩﯾـﮕﺮ ﻫﯿـﭻ ﻧـﺪﺍﺭﯼ ....

  ﺳﻼمتیــه ﭘﺴﺮﺍﯾـﯽ ﮐﻪ ﻣـــــــــــﺮﺩ ﺑـﻮﺩﻥ ﺭﻭ ﯾﺎﺩﺷﻮﻥ ﻧـﺮﻓـﺘـﻪ.....

  • هستی رحیمی : ناااااااااااازی

   3 سال پیش و 11 ماه قبل

  • goola serjik : رضا جون سلام پروفایلت خیلی با صفا بود...محبوبت کردم...روزگار شادی رو برات آرزو دارم ....

   4 سال پیش و 9 ماه قبل

  • я€ƶą ąʍ€ℓɨ : خب اون یکی دیگه هم بگو

   4 سال پیش و 10 ماه قبل

 • کاش یه ماه هم بود که موظف بودیم :

از اذان صبح تا غروب فقرا رو سیر کنیم ،

نه اینکه گشنگی بکشیم
 • کاش یه ماه هم بود که موظف بودیم :

  از اذان صبح تا غروب فقرا رو سیر کنیم ،

  نه اینکه گشنگی بکشیم تا اونها رو درک کنیم!!

  • حسين ص : پروفایل جالبی داری. خوشحال شدم از پسرهای امروزی یکی هم پیدا شده که اینقد درد این جامعه را داره.موفق باشی

   3 سال پیش و 11 ماه قبل

  • AZAR.. .BANOO : آفرین

   4 سال پیش و 10 ماه قبل

  • سما حضرتی : منطق میگه حق با آقای عسگری هس راس میگه1ماه گرسنگی میکشیم که حال گرسنه هارودرک کنیم بعدش11ماه وقت داریم گرسنه هاروسیرکنیم چون فهمیدیم که گرسنگی کشیدن چقدسخته...راس میگه برادرمون بااین حرفاگندنزنیم به دین قشنگمون...

   4 سال پیش و 10 ماه قبل

 • آزادي فقط لخت گشتن در خيابان نيست!
آزادي راحتي گشت و گذار با دوست پسر و دختر نيست!!

آزادي يعني ت
 • آزادي فقط لخت گشتن در خيابان نيست!
  آزادي راحتي گشت و گذار با دوست پسر و دختر نيست!!

  آزادي يعني تو کـــــــافر هستي ولي به دين من احترام ميگذاري!
  آزادي يعني تو مسيحي هستي ولي محـــــــرم از دم هـــــيئت مسلمونا که گذشتي صداي ضبط را کم ميکني!
  آزادي يعني يکي در خيابان با حجاب بود تو تمسخرش نميکني!...

  آزادي يعني من پيکم را پر ميکنم تو نمازت را سر وقت ميخواني!

  آزادي يعني ما به افكار، عقايد، دين، نژاد، منش زندگي و... هم احترام بگذاريم!!!

  • я€ƶą ąʍ€ℓɨ : فدای تو عزیز ممنون واقعا♥

   4 سال پیش و 11 ماه قبل

  • پگاه ... : پروفایلت خیلی به دلم نشست ....قشنگ بودو مردونه....امیدوارم که همه پسرا غیرت ومردونگیشون مثل شما باشه ...من افتخار میکنم که هنوزم هستن کسایی که این تفکرارو داشته باشن....موفق وموید باشی عزیزم....قلب207 هم ازطرف من هدیه به

   4 سال پیش و 11 ماه قبل

  • ★٭★آروشا ★٭★ : رضا هستی دادا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟بیا گروه

   4 سال پیش و 11 ماه قبل

  я€ƶą ąʍ€ℓɨ

  4 سال پیش و 11 ماه قبل
 • " همه‌ ما هزاران آرزو داریم!
  لاغرتر شویم، بزرگتر شویم، پول بیشتری داشته باشیم، اتومبیل بهتری سوار شویم، یک روز تعطیل، یک گوشی موبایل جدید، ملاقات با زن یا مرد رویاهایمان و...
  ولی یک بیمار مبتلا به سرطان تنها یک آرزو دارد و آن اینست که از شر سرطان خلاص شود! "

  بیایید برای سلامتی شان دعا کنیم و اگر از دستمان برمیاد چه از لحاظ مالی و چه از نظر معنوی کمکشون کنیم ...

  دسته گل هایی که با سرطان دست و پنجه نرم می کنند نیازمند حمایت من و شما هستند ... به شکرانه اینکه سالم هستیم و به رسم معرفت باید کاری کرد ...

  به حکم انسان بودن و نه ترحم ...

  خدایا به همه ی مریضها ، شفای عاجل عطا کن ...

  الهی آمین

  • هستی رحیمی : آمین (ghamgin)

   3 سال پیش و 11 ماه قبل

  • r.m m : سلام خواهش می کنم.

   4 سال پیش و 11 ماه قبل

  • کوروش پارسا : اللهم اشفع کل مریض

   4 سال پیش و 11 ماه قبل

  شبی مست رفتم اندر ویرانه ای

  ناگهان چشمم بیافتاد اندر خانه ای نرم نرمک پیش رفتم

  در کنار پنجره تا که دیدم صحنه ی دیوانه ای

  پیرمردی کور و فلج درگوشه ای

  مادری مات و پریشان همچنان پروانه ای

  پسرک از سوز سرما میزند دندان به هم

  دختری مشغول عیش و نوش با بیگانه ای

  پس از ان سوگند خوردم مست نروم بر در خانه ای

  تا که بینم دختری عفت فروشد بهر نان خانه ای

  • hedie m : lezat bordam.mahboobiyat baraye to.movafagh bashi azizam

   4 سال پیش و 11 ماه قبل

  • я€ƶą ąʍ€ℓɨ : من کوچیکتم داش

   4 سال پیش و 11 ماه قبل

  • majid alikhani : درخواست دادم ک بگم چش مایی داش بچه گلستانی

   4 سال پیش و 11 ماه قبل

  ادامه... دوستان
  • Minoo Shayan
  • ᗰęłї ツ↹
  8319 هواداران
  بازدیدکنندگان