Raha ....

(hani74 )

تقصیــــــــر هیــــچ کــــس نیــســـت
بـــه نام "عشـــــــق"
جسمـــــــت را
لگــــد مال بوســــــــه های هـــــوس آلـــودشان می کنند
و بــــــه نام "ناپاکــــــیٍ تـــــــو"
فـــــراموشت می کنند
بــــــه نام "نجـــــابـــت" بایـــــد ســـــکوت کنـــــی
و بــــــه نام "صبـــــــــر" از درون ویــــــــــران می شوی..

 • fatemeh 98 : محبوب شدید

  4 سال پیش و 8 ماه قبل

خـُבآیـآ ...

آغــوشـَت رآ امشـَب بـہ مـَن مـے בَهـے ؟

بـَرآے گـُفـتـَن ... چیــزے نـَבآرَم

امـآ بـَرآے شـنـُفـتـَنِ حـَرف هـآے تـو ... گـوش بسـیآر

.مـے شـَوَב مـَن بـُغـض كـُنـَم ..

تـو بگــویـے : مـَگـَر خـُבآیـَت نـَبآشـَב كـہ اینگـونـہ بـُغـض كـُنـے

مـے شـَوَב مـَن بـگــویـَ ـم خـُבآیـآ ...؟

تـو بگــویـے : جـآنِ دِل ...

مـے شـَوَב بیـآیــے ؟

تــَــــــمـَــــــــــنـ ـــــآ مـے كـُنـَ ـم ...

با ترانه ها گریستیم
با ترانه ها خندیدیم
با ترانه ها جدا شدیم
با ترانه ها دلتنگ شدیم
در ترانه ها زندگی
در ترانه ها مرگ
چه بسیار بوده و خواهد بود
آه
کور شوند این ترانه ها
که خاطره ها را زنده میکنند....

ادامه... دوستان
 • ZaHrA : )
 • محسن محسنی
 • zahra aaa
 • vahid bahari
 • جواد علیزاده
 • حمید اشکانی
 • وحید عرفانی
 • sahel aram
 • Parmis Pahlavikhah
 • نازخانوم ----
 • حسین 22
 • afsane ،
 • p@r!$a .
 • سیب سرخی
 • ❤نگار ❤ ..
 • maryam ....
2009 هواداران
بازدیدکنندگان