نسل خزان

(hasan1050 )
 • با خودم هـسـتم خودِ حـقیقـی ، خودِ مجـازی .. 
خـودم ! آهـای تـو! 
حق نداری به گونه ای رفتار کنی که
 • با خودم هـسـتم خودِ حـقیقـی ، خودِ مجـازی ..
  خـودم ! آهـای تـو!
  حق نداری به گونه ای رفتار کنی که دلی خاطرخواه تو شـود
  حق نداری به گونه ای حرف بزنی که دیگری را متوجه خود کنی
  مهم حقیقی یا مجـازی بودن دنیا نیسـت !
  مهم این است که حق نداری دل دیگری را به دنبال خود
  بکشانی!تـو تنهـایـی ؟ بـاش !
  همدمـی نداری ؟ نداشتـه بـاش !
  ازتنهایـی خسـته شـدی ؟ خسـته شده بـاش !
  اما حق نداری با عشوه گری در دنیای حقیقی یا مجـازی ،
  در زندگـی دیگـری خللی وارد کـنی !
  آیا تاوان تنهایـی تو را یک خانواده باید بپـردازد ؟
  مواظب بـاش !
  مواظب رفتارت ! مواظب گفتارت ! مواظب دلت !
  حق نداری درمحیط مجازی ازکلماتی استفاده کنی که دلی بلرزد
  حق نداری به هربهانه ای با دیگری مزاح کنی !
  حق نداری با رفتارهایت ؛ با کارهایت ؛ با نوشـته هایت و با ..
  نظردیگـری را به خود جلـب کنی !
  نـه ! حـق نـداری !...افتاد !!!!

 • ﺑﻐﻠﺶ ﮐﻦ ، ﺩﻭﻭﺳﺶ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺵ ، ﺑﻮﻭﺳﺶ ﮐﻦ ،
ﺻﻮﺭﺗﺸﻮ
ﻧﺎﺯ ﮐﻦ ...
ﺍﻣــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 • ﺑﻐﻠﺶ ﮐﻦ ، ﺩﻭﻭﺳﺶ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺵ ، ﺑﻮﻭﺳﺶ ﮐﻦ ،
  ﺻﻮﺭﺗﺸﻮ
  ﻧﺎﺯ ﮐﻦ ...
  ﺍﻣــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺎ !!!!
  ﮔﺎﻫﻲ ﻫﻢ ﺑﺮﻳﻦ ﺑﻪ ﻫﻴﮑﻠﺶ
  ﻭﺍﺳﻪ ﺣﻔﻆِ ﺑﻘﺎﻱ ﺭﺍﺑﻄﻪ !

 • توکل بر خدایت کن،
کفایت میکند حتما

اگر خالص شوی با او،
صدایت میکند حتما

اگر بیهوده رنجیدی،
 • توکل بر خدایت کن،
  کفایت میکند حتما

  اگر خالص شوی با او،
  صدایت میکند حتما

  اگر بیهوده رنجیدی،
  از این دنیای بی رحمی

  به درگاهش قناعت کن،
  عنایت میکند حتما

  دلت درمانده میمیرد،
  اگر غافل شوی از او

  به هر وقتی صدایش کن،
  حمایت میکند حتما

  خطا گر میروی گاهی،
  به خلوت توبه کن با او

  گناهت ساده میبخشد،
  رهایت میکند حتما

  به لطفش شک نکن گاهی،
  اگر دنیا حقیرت کرد

  تو رسم بندگی آموز،
  حمایت میکند حتما

  اگر غمگین اگر شادی،
  خدایی را پرستش کن

  که هر دم بهترینها را،
  عطایت میکند حتما

  • masoud.p . : با توام با کی بودی حرمزاده ها ..دفعه اخرت باشه..انگار حرف زدن ید نگرفتی.......درست حرف بزن

   3 سال پیش و 11 ماه قبل

  • masoud.p . : چی با کی بودی حرمزداه ها

   3 سال پیش و 11 ماه قبل

  • نسل خزان : سیییییلام حرومزاده

   3 سال پیش و 11 ماه قبل

  ادامه... دوستان
  1287 هواداران
  بازدیدکنندگان