eraj .....

(lion77 )

eraj .....

6 روز پیش و 21 ساعت قبل
 • لیلی هم اسفندیست
لیلی همش پنج روز از من بزرگتره منم ب تلافی این کارش با تاخیر براش پست تولد میزارم
 • لیلی هم اسفندیست
  لیلی همش پنج روز از من بزرگتره منم ب تلافی این کارش با تاخیر براش پست تولد میزارم و براشم نمیگم ک براش پست هاشتم
  تولدت مبارک خواهری پر حرفم خخخخ
  اصلن لیلی ها خیلی با حالن و مسکن اعصابن خخخخ..من دوتاشو دارم در ادلیستم

  • شیلا شایسته : خخخخ ای گیااااااان ،ممنونم ازت زنده باشی

   6 روز پیش و 4 ساعت قبل

  • eraj ..... : خدا الان شناختم عکس پروفو عوض فرمودین .خویشک نازار و لهجه شیرینم .هامه خدمتت با کمال ادب و احترام

   6 روز پیش و 4 ساعت قبل

  • شیلا شایسته : سلام بله کورد کرمانشاهم

   6 روز پیش و 4 ساعت قبل

  eraj .....

  6 روز پیش و 21 ساعت قبل
 • لیلی هم اسفندیست
لیلی همش پنج روز از من بزرگتره منم ب تلافی این کارش با تاخیر براش پست تولد میزارم
 • لیلی هم اسفندیست
  لیلی همش پنج روز از من بزرگتره منم ب تلافی این کارش با تاخیر براش پست تولد میزارم و براشم نمیگم ک براش پست هاشتم
  تولدت مبارک خواهری پر حرفم خخخخ
  اصلن لیلی ها خیلی با حالن و مسکن اعصابن خخخخ..من دوتاشو دارم در ادلیستم

  • eraj ..... : مایه فخر و مباهاتین خخخخ

   13 ساعت پیش و 21 دقیقه قبل

  • leili .. : اره به داشتنمون افتخار کن (dd) (dd)

   2 روز پیش و 7 ساعت قبل

  • leili .. : تولدت موبارک لیلی بانووو

   2 روز پیش و 7 ساعت قبل

  چرا تلويزیون فیلم های صحنه دار پخش می‌کند؟؟؟


  دیشب ﭘﺪﺭم ﺑﺎ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺻﺪﺍ ﻭ ﺳﯿﻤﺎ ﺗﻤﺎﺱ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﺑﺎ ﻟﺤﻨﯽ ﺗﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺑﻐﺾ آﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﺎﺩ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩ ﮔﺮﻓﺖ.
  ﻫﺮ ﺟﻤﻠﻪ ﮐﻪ ﭘﺪﺭ ﻣﯿﮕﻔﺖ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﺧﺸﺘﯽ ﻣﯽ آﻣﺪ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺩﯾﻮﺍﺭﯼ ﺑﻪ ﺯﻣﯿﻦ ﻣﯿﺮﯾﺨﺖ.

  ﭘﺪﺭ؛ﭼﺮﺍ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﯿﮑﻨﯿﺪ؟
  ﭼﺮﺍ ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎﯼ ﺻﺤﻨﻪ ﺩﺍﺭ ﭘﺨﺶﻣﯿﮑﻨﯿﺪ؟
  ﺁﻗﺎ ﺟﺎﻥ ﻣﻦ ﺗﻮ ﺍﯾﻦ ﺧﻮﻧﻪ ﺩﻭﺗﺎ ﺑﭽﻪ ﮐﻮﭼﯿﮏ ﺩﺍﺭﻡ.

  ﺻﺪﺍﯼ ﺿﻌﯿﻔﯽ ﺍﺯ ﭘﺸﺖ ﺗﻠﻔﻦ؛ﺁﻗﺎ ﺁﺭﺍﻡ ﺑﺎﺷﯿﺪ.ﮐﺪﺍﻡ ﻓﯿﻠﻢ ﺻﺤﻨﻪﺩﺍﺭ؟ﻣﺎ ﮐﺪﺍﻡ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺪﻭﻥ ﺳﺎﻧﺴﻮﺭ ﺭﺍ ﭘﺨﺶ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﯾﻢ!؟

  ﭘﺪﺭ؛ﭼﻪ ﻣﯿﺪﺍﻧﻢ؟ﻣﺜﻼ ﻫﻤﺎﻥ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺕ ﺳﺲ ﻣﺎﯾﻮﻧﺰ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ی ﭼﻬﺎﺭ ﻧﻔﺮﻩ،ﻣﯿﺰ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺧﻮﺵ ﺭﻧﮕﯽ ﭼﯿﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﻭ ﻫﺮﮐﺪﺍﻡ ﯾﮏ ﺟﻮﺭ ﻏﺬﺍ ﻣﯿﺨﻮﺭﻧﺪ!
  ﯾﺎ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺁﻥ ﯾﺨﭽﺎﻝ ” ﺳﺎﯾﺪ ﺑﺎﯼ ﺳﺎﯾﺪ”ﮐﻪ ﭘﺮ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﻣﯿﻮﻩ ﻫﺎ ﻭ ﺧﻮﺭﺍﮐﯽ ﻫﺎی ﺭﻧﮕﺎﺭﻧﮓ. ﯾﺨﭽﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﺪﺭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﺪ ﺧﺮﯾﺪﻫﺎﯾﺶ ﺭﺍ ﮐﺠﺎ ﺟﺎ ﺩﻫﺪ و ﺍﺯ ﻓﺮﻁ ﭘﺮ ﺑﻮﺩﻥ...

  ﺁﻗﺎ ﻣﺎ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺑﭽﻪ ی ﺧﺮﺩﺳﺎﻝ ﺩﺍﺭﯾﻢ.ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ.

  ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺁﻥ ﻣﺮﺩ ﺟﻮﺍﺑﯽ ﺑﺪﻫﺪ...

  ﺻﺪﺍﯼ ﭘﺪﺭ ﺁﺭﺍﻡ ﻭ ﻋﺎﺟﺰﺍﻧﻪ ﻣﯿﺸﻮد.
  ﺁﻗﺎ… ﺑﭽﻪ ﻫﺎﯼ ﻣﻦ ﮐﻢ ﺳﻦ ﻭ ﺳﺎﻟﻨﺪ. ﺯﯾﺎﺩ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﻤﯿﺸﻮﻧﺪ. ﻣﯿﺸﻮﺩ به جاﯼ دست و سینه ی ﺁﻥ ﺯﻥ ﺧﺎﺭﺟﯽ، ﻣﯿﻮﻩ ﻫﺎ ﻭ ﻏﺬﺍﻫﺎﯾﺸﺎﻥ ﺭﺍ هم ﺳﺎﻧﺴﻮﺭ ﮐﻨﯿﺪ!؟
  ﯾﺎ دست کم ﺍﺯ ﺁﻥ ﺳﺎﯾﻪ ﻫﺎﯼ ﺳﯿﺎﻩ ﮐﻪ به جای ﻟﺒﺎﺱ ﺭﻭﯼ سینه و ﺑﺎﺯﻭی ﺁﻥ ﺯﻧﻬﺎ ﻣﯿﮑﺸﯿﺪ،ﺭﻭﯼ ﺍﯾﻦ ﻏﺬﺍﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﮑﺸﯿﺪ؟ ﻣﯿﺸﻮﺩ به همراه ﺳﺎﻧﺴﻮﺭ ﮐﺮﺩﻥ قسمتهایی از ﻓﯿﻠﻢ،ﺻﺤﻨﻪ ی ﻏﺬﺍ ﺧﻮﺭﺩﻧﺸﺎﻥ ﺭﺍ هم ﺳﺎﻧﺴﻮﺭ ﮐﻨﯿﺪ؟
  ﺑﭽﻪ ﻫﺎﯾﻢ ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯﯾﺴﺖ ﯾﮏ ﺷﮑﻢ ﺳﯿﺮ ﻏﺬﺍ ﻧﺨﻮﺭﺩﻩ ﺍﻧﺪ.ﺭﺍﺳﺘﺶ رﺍ ﺑﺨﻮﺍﻫﯽ، ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺻﻼ ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﺷﮑﻢ ﺳﯿﺮ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻘﺪﺭ….!
  ﻣﻤﻨﻮﻥ ….


  ﭘﺪﺭ ﺗﻠﻔﻦ ﺭﺍ ﻗﻄﻊ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﻭ ﺻﺪﺍﯼ ﺑﺎﻻ ﮐﺸﯿﺪﻥ پی ﺩﺭ ﭘﯽ ﺩﻣﺎﻍ ﻣﺎﺩﺭی ﺍﺯ ﺁﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﺵ ﻣﯿﺮﺳﺪ.
  ﮐﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﮕﺬﺭﺩ ﺧﻮﺍﻫﺮ،ﺳﮑﻮﺕ ﺧ
  [ادامه...]

 • روزی
 • روزی "اندوه" به روستای ما آمد
  "گفتیم رهگذر است
  اما ماند

  گفتیم مسافر است و خستگی در می کند و می رود
  باز هم ماند و نشست و شروع کرد به بلعیدن ذخیره امیدمان
  گفتیم:مهمان بد قدمیست
  دو سه روز دیگر می رود
  و باز هم ماند و ماند و ماند و تبدیل شد به یکی از اعضای ده مان

  اکنون اندوه کدخدا شده و تمام کوچه ها بوی "آه" می دهد .
  تمام امیدها را بلعید و به جایش "حسرت" در دلها انبار کرد

  پیران ده هنوز به یاد دارند :
  روزی که اندوه آمد
  "جهل" نگهبان دروازه روستا بود
  ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

  • ★★★ . : ﺧﻭﺩﻛﺭﺩه ﺭﺍ ﺗﺩﺑﯾﺭ ﻧﯾﺳت ،

   1 هفته و 4 روز قبل

 • این متن مخاطب خاص دارد... 
.
.
.
.
.
.
ایشالا یه سال دیگه پر از سلامتی داشته باشی،
زیر کامیو
 • این متن مخاطب خاص دارد...
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  ایشالا یه سال دیگه پر از سلامتی داشته باشی،
  زیر کامیون نری…سرطان نگیری،
  فلج نشی...سکته نزنی،
  درد بی درمان هم نگیری،
  کلا همه جوره بهت هیچ مرضی نرسه،
  تولدت پیشاپیش مبارک ایرج!!

  • leili .. : بالاخره دونفر دیگه هم روزتو تبریک گفتن (relax)

   1 هفته و 2 روز قبل

  • eraj ..... : ب چی میخدی ها

   1 هفته و 2 روز قبل

  • ✨لیلی ام✨ : (khandeh) (khandeh)

   1 هفته و 2 روز قبل

 • 22بهمن اغاز حکومت اسلامی و طلیعه فجر نور بود ...حلاوت و شهد و شیرینی این پیروزی گوارای ملت فهیم و با
 • 22بهمن اغاز حکومت اسلامی و طلیعه فجر نور بود ...حلاوت و شهد و شیرینی این پیروزی گوارای ملت فهیم و با درایت باد

  • ..... ... : اینم نظری است :/

   2 هفته پیش و 2 روز قبل

  • eraj ..... : از شیک پوشی و خوشتیپی ملکه و پدر تاجدار خوشم اومد و از طرفی پیروزی انقلاب هم بود .گفتیم نه سیخ بسوزه نه کباب خخخخولی خودمانیم خداوکیلی کیف نمیکنی برا این ژست و استایل و کلاس خخخخ

   2 هفته پیش و 3 روز قبل

  • eraj ..... : من کوردم ..منال کرمانشام ...حزب انسانیتم بدور از قدرت و سیاست ..جاوید انسانیت و پاپینده معرفت و برابری و برادری

   2 هفته پیش و 3 روز قبل

 • غروب همیشه زیباست و همیشه دلتنگ
عکس کار خودمه
 • غروب همیشه زیباست و همیشه دلتنگ
  عکس کار خودمه

  • ..... ... : اگه خوشت میاد تو هنرمندی و زاویه ی دیدت عالیه:) من که چیزی نمیدونم که بخوام بیشتر تعریف کنم:(

   2 هفته پیش و 2 روز قبل

  • eraj ..... : افرین تعریف بکن ما خوشمان میاید ازمان تعریف شود

   2 هفته پیش و 3 روز قبل

  • ..... ... : چه زیبا:)

   2 هفته پیش و 3 روز قبل

 • همه چی درست میشع...
 • همه چی درست میشع...

  • eraj ..... : اه ریاضی هم ضعیف بودی .تو ک گفتی فقط انشا و املا بلد نبودم خخخ ...اولندش امروز تولدمه .. دیومندش سلام خواهری خوش اخلاقم ..سیومندش دلمان تنگ شده برا گل و عطر حضورتان

   2 هفته پیش و 3 روز قبل

  • سلینا - - - - : اولا سلام دوما حالا من یارانه شدم ! ...ب متن پستت خندیدم به امتحان ریاضی که واقعا همینطور بود

   2 هفته پیش و 3 روز قبل

  • eraj ..... : ب چه میخندی سلینا ..مث یارانه شدی ماهی یکبار هم سایت نمیای

   2 هفته پیش و 4 روز قبل

  ادامه... دوستان
  • ⊰⊹৶ پــانــیـذا ৶⊹⊱
  • Asra Manswr
  • پونه آزاد
  • سپیده دم _
  • mohanna amirian
  • ترمه .
  • ℳαℜУαℳ .
  • سلینا - - - -
  • ...منظومه ی احساس...
  • leili ..
  • اشرف . ش . ی
  • ✨لیلی ام✨
  • . ..
  • ناهید جون
  • الهه خانوم
  867 هواداران
  بازدیدکنندگان