پخش زنده

همانقدر که مسخره می کنیم احترام نمی گذاریم همانقدر که اشتباه میکنیم تفکر نمیکنیم همانقدر که عیب میبینیم برطرف نمی کنیم همانقدر که از رونق می اندازیم رونق نمی بخشیم همانقدر که کینه به دل می گیریم محبت نمی کنیم همانقدر که حرف میزنیم عمل نمی کنیم همانقدر که می گریانیم شاد نمیکنیم همانقدر که ویران میکنیم آباد نمیکنیم همانقدر که کهنه میکنیم تازگی نمی بخشیم همانقدر که دور میشویم نزدیک نمی کنیم همانقدر که آلوده میکنیم پاک نمیکنیم همیشه دیگران مقصرند ما گناه نمیکنیم.

  • از هر دستی بدی ،از همون دست پس ميگيری ﻣﮕﺮ میﺷﻮﺩ قلبی ﺭﺍ بشکنی ﻭقلبت شکسته ﻧﺸﻮد؟! مگر می ﺷﻮﺩچشمی ﺭﺍگرﯾﺎﻥ کنی ﻭ ﭼﺸﻤﺖ ﮔﺮﯾﺎﻥ ﻧﺸﻮﺩ؟! مگرمی شود؟ خــــدا همیشه هست...