پخش زنده

تو دانشگاه نشسته بوديم پاى كامپيوتر كه منابع تحقيقمونو پيدا كنيم! يه دختری از راه رسيده ميگه: چرا جوجوليش نميكنين؟ ميگم: چيكارش نميكنيم؟! ميگه: جوجولى...! از جوجولى دات سُم... ينى مخم هنگ تا خودش اومد پاى كامپيوتر تايپ كرد" Google. com" من هنوزم بستريم و حمله عصبى ديگه شوخى كه نيست، کامپیوترم سوخت از خنده