پخش زنده

  • اگر امواج مغز انسان مثبت باشد صدا تبدیل به موسیقی، حرکت تبدیل به رقص، لبخند تبدیل به خنده، ذهن تبدیل به مراقبه، و زندگی تبدیل میشود به جشن چرا که ذهن قادر است ازجهنم، بهشت بسازد