پخش زنده

دست های خدا باش برای برآوردن رویای انسان دیگری جز خودت ... خنثی نباش! بی تفاوت نباش! اگر دیدی کسی گره ای دارد و تو راهش را می دانی، سکوت نکن... اگر دستت به جایی می رسید دریغ نکن... معجزه زندگی دیگران باش! این قانون کائنات است معجزه زندگی دیگران که باشی ، بی شک کس دیگری معجزه زندگی تو خواهد بود...