پخش زنده

دیدبان

خانم در حال تماشای تلویزیون: نه توروخدا نکشش حقش نیست بمیره شوهرش:ای بابا چرا الکی خودتو اذیت میکنی؟اون که صداتو نمیشنوه دیوونه هستین شما زنا ! . . . . . . . همون شب،همون آقا: پاس بده الاغ،پااااااااااااااس

  • عشق آنگاه كه به واژه اي بر روي كارت پستال، به نامه، به آواز تبديل شد و با بسته بندي مشابه به مشتريان تشنه عرضه شد، در هر بازاري مي شود آن را خريد و به معشوق هديه كرد و همين عشق را تحقير كرده است. توليد انبوه مدتهاست راه را بر نامكرر بودن عشق بسته است.

  • ﺑﺨﺸﯽ ﺍﺯ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﮔﻤﺎﻥ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺁﺯﺍﺩﯼ ﯾﻌﻨﯽ ﻟﻨﮓ ﻭ ﭘﺎﭼﻪ ﻭ ﺳﯿﻨﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﯼ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺯﻧﺎﻥ ﺍﺳﺖ . ﺑﺨﺸﯽ ﺍﺯ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﮔﻤﺎﻥ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺁﺯﺍﺩﯼ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺎﺑﺎﺭﻩ ﺑﺎ ﺭﻗﺎﺻﻪ ﻭ ﻋﺮﻕ ﺳﮕﯽ ﺍﺳﺖ . ﺑﺨﺸﯽ ﺍﺯ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﮔﻤﺎﻥ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺁﺯﺍﺩﯼ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﮔﺮﻭﻩ ﻭ ﺩﺳﺘﻪ ﻭ ﺣﺰﺏ ﺁﻧﺎﻥ ﺍﺳﺖ . ﺑﺨﺸﯽ ﺍﺯ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﮔﻤﺎﻥ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺁﺯﺍﺩﯼ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﯾﻦ ﻭ ﻣﺬﻫﺐ ﻭ ﺑﺎﻭﺭ ﺁﻧﺎﻥ ﺍﺳﺖ . ﺑﺨﺸﯽ ﺍﺯ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﮔﻤﺎﻥ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺁﺯﺍﺩﯼ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﻧﮋﺍﺩ ﻭ ﺯﺑﺎﻥ ﻭ ﺗﺒﺎﺭ ﺁﻧﺎﻥ ﺍﺳﺖ . ﺑﺨﺸﯽ ﺍﺯ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﮔﻤﺎﻥ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺁﺯﺍﺩﯼ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮ ﮐﺎﺭﯼ ﺩﻟﺸﺎﻥ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﻨﺪ . ﺑﺨﺸﯽ ﺍﺯ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻫﻢ ﺁﺯﺍﺩﯼ ﺧﻮﺩ ﻭ ﺁﺯﺍﺩﯼ ﮐﺸﻮﺭﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﮐﺴﺎﻥ ﺩﯾﮕﺮ ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ . ﺑﺨﺶ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺍﺯ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻫﻢ ﮐﻪ ﻧﻪ ﮔﻤﺎﻥ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ، ﻧﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ، ﻧﻪ ﻣﯽﺍﻧﺪﯾﺸﻨﺪ . ﺁﺯﺍﺩﯼ ﯾﻌﻨﯽ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻫﺮ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ، ﺍﺯ ﺁﺯﺍﺩﯼ ﻓﺮﺩﯼ ﻭ ﺁﺯﺍﺩﯼ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺑﺎﺷﺪ . ﺁﺯﺍﺩﯼ ﯾﻌﻨﯽ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺯﻧﺪﺍﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻭ ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻭ ﻫﻤﻪﯼ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎ ﻭ ﺑﺎﻭﺭﻫﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﺁﺯﺍﺩ ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﺁﺯﺍﺩﯼ ﯾﻌﻨﯽ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﻪﯼ ﺯﺑﺎﻥﻫﺎ ﻭ ﺗﺒﺎﺭﻫﺎﯼ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺍﺯ ﻫﺮ ﻧﻈﺮ ﺁﺯ
    ادامه پست...

    ﻟﻘﻤﺎﻥﺣﮑﯿﻢﮔﻮﯾﺪ ﺭﻭﺯﯼ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﮐﺸﺘﺰﺍﺭﯼ ﺍﺯﮔﻨﺪﻡ ﺍﯾﺴﺘﺎﺩﻩبوﺩﻡ ؛ ﺧﻮﺷﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺍﺯﮔﻨﺪﻡ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﺗﮑﺒﺮ ﺳﺮﺑﺮ ﺍﻓﺮﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺧﻮﺷﻪ ﻫﺎﯼ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﺗﻮﺍﺿﻊ ﺳﺮﺑﻪ ﺯﯾﺮ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ، ﻧﻈﺮﻡ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﻮﯼ ﺧﻮﺩ ﺟﻠﺐ کرﺩﻧﺪ. ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻟﻤﺲ کرﺩﻡ، ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺗﻌﺠﺐ ﻧﻤﻮﺩﻡ؛ ﺧﻮﺷﻪ ﻫﺎﯼ ﺳﺮ ﺑﺮﺍﻓﺮﺍﺷﺘﻪ ﺭﺍﺧﺎﻟﯽ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﻪ ﻭ ﺧﻮﺷﻪ ﻫﺎﯼ ﺳﺮﺑﻪ ﺯﯾﺮ ﺭﺍ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﮔﻨﺪﻡ ﯾﺎﻓﺘﻢ . ﺑﺎ ﺧﻮﺩ ﮔﻔﺘﻢ : ﺩﺭ ﮐﺸﺘﺰﺍﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻧﯿﺰ ﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎﺭﻧﺪ ﺳﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻻ ﺭﻓﺘﻪ ﺍﻧﺪ، ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺧﺎﻟﯽ ﺍﻧﺪ .

  • ❤️❤️ از ته دلت بخون❤️❤️ گفتم گرفتارم خدا گفتی که آزادت کنم گفتم گنه کارم خدا گفتی که عفوت میکنم گفتم خطا کارم خدا گفتی که می بخشم خطا گفتم جفا کارم خدا گفتی وفایت میدهم گفتم صدایت میکنم گفتی جوابت می دهم گفتم ز پا افتاده ام گفتی بلندت میکنم گفتم نظر بر من نما گفتی نگاهت می کنم گفتم بهشتم می بری؟ گفتی ضمانت می کنم گفتم که من شرمنده ام گفتی که پاکت می کنم گفتم که یارم می شوی گفتی رفاقت میکنم گفتم ندارم توشه ای گفتی عطایت میکنم گفتم دردمندم خدا گفتی مداوایت کنم گفتم پناهی نی مرا گفتی پناهت می دهم ❤️❤️❤️عشقممم خدااااا❤️❤️❤