پخش زنده

دیدبان
  • میگذرد! گاهی از غرورش! گاهی از کسی که سخت دوستش دارد... گاهی خودش را پنهان میکند،زیرصدای موسیقی هدفونش ... گاهی پشت لبخندهای ساختگی !!! اما ... یک روز ، بعد از یک اتفاق ، گریه هایش تا همیشه بند می آید و تبدیل میشود به نگاهی سرد !!! دختر را میگویم !!!