پخش زنده

  • پـــــروردگـــارا . . . كمک كن درمسیری باشیم که سرانجامش به تو ختم شود.. پـــــروردگــــــارا . . . آزاد و رها، خود، زندگی و تمام لحظه هایمان را به تو می سپاریم... پــــــروردگــــارا . . . چشمانمان مي بينند بزرگيت را گوشهايمان مي شنوند صداى عظمتت را. پـــــروردگـــــارا... دستانمان لمس مي كنند زيبايی هاي خلقتت را خـــدایــــا به خاطر خـــداييت تو را شكر...! ما را، هر چند آلوده، بنده خود بدان پـــــــــــروردگـــــــارا. . . تـو خیلی بزرگی و ما خیلی کوچک تو را به بزرگیت، فراموشمان نکن