پخش زنده

  • عاشق زنی مشو که می خواند که زیاد گوش می دهد زنی که می نویسد عاشق زنی مشو که فرهیخته است افسونگر، وهم آگین، دیوانه عاشق زنی مشو که می اندیشد که می داند که داناست، که توانِ پرواز دارد به زنی که خود را باور دارد عاشق زنی مشو که هنگام عشق ورزیدن می خندد یا می گرید که قادر است روحش را به جسم بدل کند و از آن بیشتر عاشق شعر است (اینان خطرناک ترین ها هستند) و یا زنی که می تواند نیم ساعت مقابل یک نقاشی بایستد و یا که توان زیستن بدون موسیقی را ندارد عاشق زنی مشو که پُر، مفرح، هشیار، نافرمان و جواب ده است که پیش نیاید که هرگز عاشق این چنین زنی شوی چرا که وقتی عاشق زنی از این دست می شوی که با تو بماند یا نه که عاشق تو باشد یا نه ازاینگونه زن بازگشتِ به عقب ممکن نیست هرگز

    Iran starts joint air defense manoeuvre 5 November 2018 / 17:25 Tehran (ISNA) – The press conference on joint air defense manoeuvre called “Velayat 97” was held on Monday November 5 in the presence of Deputy Coordinator of the Iranian Army Rear Admiral Habibollah Sayyari and Brigadier General Alireza Sabahi Fard. The two-day manoeuvre is being conducted by Khatam al-Anbia Air Defense Base, Aerospace Force of the Islamic Revolutionary Guard Corps and squadrons from Army’s Air Force in an area with the extent of 500,000 square kilometers in north central and western Iran

    خيلي ها نفرين ميکنن ... تلافي ميکنن... اما نه ... نفرين من ... الهي اوني که دوستش داري تنهات نذاره ... تلافي من .... ميرم تا به اون برسي ... سره راهت نباشم ... راستي ... قد من دوست داره ...