پخش زنده

  • ديوار چين اگر بريزد و تمام ديوار هايي که ريخته اند ... و تمام ديوار هايي که خواهند ريخت شبيه تو ميشوند پدر ! و تمام مردمي که ميگريند و تمام مردمي که زير آوار مانده اند و تمام مردمي که تا ابد آواره اند ... منــــــــم ..... ( تقدیم میشه به تمام پداران آسمانی )