پخش زنده

ای آشنای خوبم تا زوده برگرد دیوونه ی تو رو دوری دیوونه تر کرد من ماندم و تو رفتی از راهه جدایی ترسم پشیمان باشی و اما نیایی ترسم پشیمان باشی و اما نیایی من ماندم اینجا پیشه این دلبستگیها تو رفتی اما با تمامه خستگیها پژمردم اینجا من از درده تنهایی بر لب رسد جانم تا آنکه بازآیی ای رفته از این قطب تا قطبه رسیدن ای بهترین پرواز ای حده پریدن تنها تو درمانی بر درده دله من تنها تو درمانی بر درده دله من