پخش زنده

  • شب شکنم به عشق تو... هنوز ماه من تویی عشق تو شد گناه من... رمز گناه من تویی قبله عشق من شدی... لحظه عاشقی من عطر خوش ترانه ای... شرط نگاه من تویی تو عمق سلول نگات... اسیر و زندون توام خوشم به حبس این نگاه... که اشتباه من تویی‌

    دعای عیدی برای تک تک شما الهی ،،،،،،،،، قامتش را خم نگردان_ دوچشمش را ،، پر از شبنم نگردان_ نصیبش ،، خنده ای بر لب بگردان_ دلش را ،،،،، جای درد و غم نگردان_ خدایا ،،،،،، فال او را خوش بگردان_ از عمر ،،،،،،،،، نازنینش ڪم نگردان_ الهی ،،،،،،،،، اَحسَنُ الحالش بگردان_ پناهش باش و ،، بی محرم نگردان_ تو او را ،،،،،،، از بلا دورش بگردان_ مریض و ،،،،، در پی مرهم نگردان_ ز قلبش ،،،،،، غصه را بیرون بگردان_ اسیرش در ،،،،،،،تب و ماتم نگردان_ خدایا ،،،،، خالقا ،،،،، شادش بگردان_ گرفتارش ،،،،،،، در این عالم نگردان_ سالتون نکو باد