پخش زنده

حسام الدین شفیعیان

2 ساعت پیش و 7 دقیقه قبل [بصیرت]
  • قرآن کریم-سوره ی مائده و اگر معلوم شد که آنان دستخوش خیانت شده اند دوتن دیگر از کسانی که بر آنها ستم رفته است و از نزدیکان متوفی هستند به جای آنان قیام کنند و به خداوند سوگند بخورند که شهادت ما قطعا از شهادت آن دونفر درست تر است و ما از حق تجاوز نکرده ایم.در غیر این صورت از ستمکاران خواهیم بود.