پخش زنده

  • ز کوی یار می‌آید نسیم باد نوروزی از این باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزی چو گل گر خرده‌ای داری خدا را صرف عشرت کن که قارون را غلط‌ها داد سودای زراندوزی ز جام گل دگر بلبل چنان مست می لعل است که زد بر چرخ فیروزه صفیر تخت فیروزی به صحرا رو که از دامن غبار غم بیفشانی حافظ

    علی احمدی (حادثه)

    1 ساعت, 1 دقیقه
  • به صفای قدم عشق نوازان سوگند.........به هوای نفس باده پرستان سوگند.......... به وفای مجنون.....به همه ناز و ادای لیلی........به صداقت سوگند... به شرافت سوگند.... به لب لعل تو ای یار قسم............................................. دوستتتتتتتتتتتتتتتتت دارم من..........دوستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت دااااااارم من....... بابک حادثه++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++