پخش زنده

روزی مردی، عقربی را دید که درون آب دست و پا میزند، او تصمیم گرفت عقرب را نجات دهد، اما عقرب انگشت اورا نیش زد. مرد باز هم سعی کرد تا عقرب را از آب بیرون بیاورد، اما عقرب بار دیگر او را نیش زد. رهگذری او را دید و پرسید: برای چه عقربی را که نیش میزند نجات میدهی؟ مرد پاسخ داد: این طبیعت عقرب است که نیش بزند ولی طبیعت من این است که عشق بورزم. تقدیم به کسانی که نیش عقربها از دوستان خود خوردند و حرف نزدند و دوباره عشق ورزیدن...

فرهاد فدایی

2 ساعت پیش و 48 دقیقه قبل [★خــ×_×ـاص★]
  • فقط تو نیستی پای خودم هم در میان است پای عشقمان پای دلم پای سایه هایی که سال هاست هنوز بر من افتاده بگذار راحت بگویم دوست داشتنت رو نمی خواهم از دست بدهم هنوز دوست دارم تابیدن لطافت زنانه ات را بر من هنوز دوست دارم خیس کردن مرد بودنم را در رودخانه لطیف زنانه ات کاش می توانستم یک بار دیگر درست مثل ان روز ها ... در گرمای زنانه ات ذوب شوم هر چند سالهاست دیگر در کنارم نیستی ولی سایه ات هنوز روی من است در سایه ات بودن را هنوز می خواهم بگذار پشت سایه ات پنهان شوم از چشم نامحرمان تشنه هوس های سیر ناشدنی هنوز مزه غیرت زنانه ات زیر زبانم است آن روز ها که هنوز بودی دن بهرامی ____________________ من صاحب عکس نیستم. صاحب کپی رایت عکس اینجاست. www.micmojo.com

  • فقط تو نیستی پای خودم هم در میان است پای عشقمان پای دلم پای سایه هایی که سال هاست هنوز بر من افتاده بگذار راحت بگویم دوست داشتنت رو نمی خواهم از دست بدهم هنوز دوست دارم تابیدن لطافت زنانه ات را بر من هنوز دوست دارم خیس کردن مرد بودنم را در رودخانه لطیف زنانه ات کاش می توانستم یک بار دیگر درست مثل ان روز ها ... در گرمای زنانه ات ذوب شوم هر چند سالهاست دیگر در کنارم نیستی ولی سایه ات هنوز روی من است در سایه ات بودن را هنوز می خواهم بگذار پشت سایه ات پنهان شوم از چشم نامحرمان تشنه هوس های سیر ناشدنی هنوز مزه غیرت زنانه ات زیر زبانم است آن روز ها که هنوز بودی دن بهرامی ____________________ من صاحب عکس نیستم. صاحب کپی رایت عکس اینجاست. www.micmojo.com

  • فقط تو نیستی پای خودم هم در میان است پای عشقمان پای دلم پای سایه هایی که سال هاست هنوز بر من افتاده بگذار راحت بگویم دوست داشتنت رو نمی خواهم از دست بدهم هنوز دوست دارم تابیدن لطافت زنانه ات را بر من هنوز دوست دارم خیس کردن مرد بودنم را در رودخانه لطیف زنانه ات کاش می توانستم یک بار دیگر درست مثل ان روز ها ... در گرمای زنانه ات ذوب شوم هر چند سالهاست دیگر در کنارم نیستی ولی سایه ات هنوز روی من است در سایه ات بودن را هنوز می خواهم بگذار پشت سایه ات پنهان شوم از چشم نامحرمان تشنه هوس های سیر ناشدنی هنوز مزه غیرت زنانه ات زیر زبانم است آن روز ها که هنوز بودی دن بهرامی ____________________ من صاحب عکس نیستم . صاحب کپی رایت عکس اینجاست. www.micmojo.com

  • فقط تو نیستی پای خودم هم در میان است پای عشقمان پای دلم پای سایه هایی که سال هاست هنوز بر من افتاده بگذار راحت بگویم دوست داشتنت رو نمی خواهم از دست بدهم هنوز دوست دارم تابیدن لطافت زنانه ات را بر من هنوز دوست دارم خیس کردن مرد بودنم را در رودخانه لطیف زنانه ات کاش می توانستم یک بار دیگر درست مثل ان روز ها ... در گرمای زنانه ات ذوب شوم هر چند سالهاست دیگر در کنارم نیستی ولی سایه ات هنوز روی من است در سایه ات بودن را هنوز می خواهم بگذار پشت سایه ات پنهان شوم از چشم نامحرمان تشنه هوس های سیر ناشدنی هنوز مزه غیرت زنانه ات زیر زبانم است آن روز ها که هنوز بودی دن بهرامی ____________________ من صاحب عکس نیستم. صاحب کپی رایت عکس اینجاست. www.micmojo.com