پخش زنده

فرهاد فدایی

2 ساعت پیش و 44 دقیقه قبل [Land of stars]
 • فقط تو نیستی پای خودم هم در میان است پای عشقمان پای دلم پای سایه هایی که سال هاست هنوز بر من افتاده بگذار راحت بگویم دوست داشتنت رو نمی خواهم از دست بدهم هنوز دوست دارم تابیدن لطافت زنانه ات را بر من هنوز دوست دارم خیس کردن مرد بودنم را در رودخانه لطیف زنانه ات کاش می توانستم یک بار دیگر درست مثل ان روز ها ... در گرمای زنانه ات ذوب شوم هر چند سالهاست دیگر در کنارم نیستی ولی سایه ات هنوز روی من است در سایه ات بودن را هنوز می خواهم بگذار پشت سایه ات پنهان شوم از چشم نامحرمان تشنه هوس های سیر ناشدنی هنوز مزه غیرت زنانه ات زیر زبانم است آن روز ها که هنوز بودی دن بهرامی ____________________ من صاحب عکس نیستم. صاحب کپی رایت عکس اینجاست. www.micmojo.com

 • فقط تو نیستی پای خودم هم در میان است پای عشقمان پای دلم پای سایه هایی که سال هاست هنوز بر من افتاده بگذار راحت بگویم دوست داشتنت رو نمی خواهم از دست بدهم هنوز دوست دارم تابیدن لطافت زنانه ات را بر من هنوز دوست دارم خیس کردن مرد بودنم را در رودخانه لطیف زنانه ات کاش می توانستم یک بار دیگر درست مثل ان روز ها ... در گرمای زنانه ات ذوب شوم هر چند سالهاست دیگر در کنارم نیستی ولی سایه ات هنوز روی من است در سایه ات بودن را هنوز می خواهم بگذار پشت سایه ات پنهان شوم از چشم نامحرمان تشنه هوس های سیر ناشدنی هنوز مزه غیرت زنانه ات زیر زبانم است آن روز ها که هنوز بودی دن بهرامی ____________________ من صاحب عکس نیستم. صاحب کپی رایت عکس اینجاست. www.micmojo.com

  حسام الدین شفیعیان

  2 ساعت پیش و 46 دقیقه قبل [بصیرت]
 • قرآن کریم-سوره ی اعراف سران قوم او که سرکشی کردند گفتند ای شعیب به یقین تو کسانی را که با تو ایمان آورده اند از شهر خود بیرون میکنیم.مگر آنکه به آیین ما بازگردید. پس زلزله آنها را گرفت و صبحگاهان در خانه های خود در جای مردند.

  فرهاد فدایی

  2 ساعت پیش و 46 دقیقه قبل
 • فقط تو نیستی پای خودم هم در میان است پای عشقمان پای دلم پای سایه هایی که سال هاست هنوز بر من افتاده بگذار راحت بگویم دوست داشتنت رو نمی خواهم از دست بدهم هنوز دوست دارم تابیدن لطافت زنانه ات را بر من هنوز دوست دارم خیس کردن مرد بودنم را در رودخانه لطیف زنانه ات کاش می توانستم یک بار دیگر درست مثل ان روز ها ... در گرمای زنانه ات ذوب شوم هر چند سالهاست دیگر در کنارم نیستی ولی سایه ات هنوز روی من است در سایه ات بودن را هنوز می خواهم بگذار پشت سایه ات پنهان شوم از چشم نامحرمان تشنه هوس های سیر ناشدنی هنوز مزه غیرت زنانه ات زیر زبانم است آن روز ها که هنوز بودی دن بهرامی ____________________ من صاحب عکس نیستم. صاحب کپی رایت عکس اینجاست. www.micmojo.com