پخش زنده

برو بچ دوستان ...مرسی ازتون.... اگه حرفی چیزی گفتم ...فقط واسه خنده بود..ببخشین.. نبخشید هم نبخشید...خخخخ.. شب نزدیک به صبحتون بخیر ....من گوشیم داره خاموش میشه

ارع دیگ اگ ت بگی‌میبخشیمش مرجان‌فقط‌چون متحول شدی و‌دریا کف این بارمیبخشیمت دفعه ی بعد بخششی درکارنیس گفتع باشم‌تازه هیوام‌شاید افتخاردادبهمون‌ملحق شد پ حواستو جمع کن