پخش زنده

 • من امروز بعد از ظهر با این دو تا دوربین کومپاکت جیبی چند دو تا رل فیلم عکس انداختم. از این کومپاکت های آنالوگ اتومات جیبی هستند. از اینها دوربین قدیمی های آنالوگ پلاستیکی که پشت شهرداری کیلویی میفروشند. بالایی سیاهه که کلا پلاستیکه حتی عدسی اش. پایینی عدسی اش شیشه اصله خوبه, ولی دیاف اش زیاد تعریف نداره. ولی خوب از این کوجولو ها هم خوشم میاد گاهی یه فیلم بندازی روشون تو شهر باهاش ساعت ها سرگرمی. این دوربین ها رو حدود ۶ ماه پیش خریدم دو تا حلقه فیلم انداختم روشون گفتم امتحان کنم, تا امروز هنوز نتونستم این دو تا حلقه فیلم رو تموم کنم. امروز دیگه گفتم هر طور شده میرم کلک شونو میکنم خیال خودمو راحت میکنم. خوشبختانه کمی آفتاب و نور بود هر دو رو تموم کردم. برم ظاهرشون کنم ببینم چی از آب در اومدن. ظاهر کردم چند تا از عکس هاشونو پست میکنم رو پروفایلم. شب همه دوستان خوش فعلا.
  ادامه پست...

 • من امروز بعد از ظهر با این دو تا دوربین کومپاکت جیبی چند دو تا رل فیلم عکس انداختم. از این کومپاکت های آنالوگ اتومات جیبی هستند. از اینها دوربین قدیمی های آنالوگ پلاستیکی که پشت شهرداری کیلویی میفروشند. بالایی سیاهه که کلا پلاستیکه حتی عدسی اش. پایینی عدسی اش شیشه اصله خوبه, ولی دیاف اش زیاد تعریف نداره. ولی خوب از این کوجولو ها هم خوشم میاد گاهی یه فیلم بندازی روشون تو شهر باهاش ساعت ها سرگرمی. این دوربین ها رو حدود ۶ ماه پیش خریدم دو تا حلقه فیلم انداختم روشون گفتم امتحان کنم, تا امروز هنوز نتونستم این دو تا حلقه فیلم رو تموم کنم. امروز دیگه گفتم هر طور شده میرم کلک شونو میکنم خیال خودمو راحت میکنم. خوشبختانه کمی آفتاب و نور بود هر دو رو تموم کردم. برم ظاهرشون کنم ببینم چی از آب در اومدن. ظاهر کردم چند تا از عکس هاشونو پست میکنم رو پروفایلم. شب همه دوستان خوش فعلا
  ادامه پست...

  فرهاد فدایی

  1 ساعت و 37 دقیقه قبل [Land of stars]
 • من امروز بعد از ظهر با این دو تا دوربین کومپاکت جیبی چند دو تا رل فیلم عکس انداختم. از این کومپاکت های آنالوگ اتومات جیبی هستند. از اینها دوربین قدیمی های آنالوگ پلاستیکی که پشت شهرداری کیلویی میفروشند. بالایی سیاهه که کلا پلاستیکه حتی عدسی اش. پایینی عدسی اش شیشه اصله خوبه, ولی دیاف اش زیاد تعریف نداره. ولی خوب از این کوجولو ها هم خوشم میاد گاهی یه فیلم بندازی روشون تو شهر باهاش ساعت ها سرگرمی. این دوربین ها رو حدود ۶ ماه پیش خریدم دو تا حلقه فیلم انداختم روشون گفتم امتحان کنم, تا امروز هنوز نتونستم این دو تا حلقه فیلم رو تموم کنم. امروز دیگه گفتم هر طور شده میرم کلک شونو میکنم خیال خودمو راحت میکنم. خوشبختانه کمی آفتاب و نور بود هر دو رو تموم کردم. برم ظاهرشون کنم ببینم چی از آب در اومدن. ظاهر کردم چند تا از عکس هاشونو پست میکنم رو پروفایلم. شب همه دوستان خوش فعلا
  ادامه پست...

 • من امروز بعد از ظهر با این دو تا دوربین کومپاکت جیبی چند دو تا رل فیلم عکس انداختم. از این کومپاکت های آنالوگ اتومات جیبی هستند. از اینها دوربین قدیمی های آنالوگ پلاستیکی که پشت شهرداری کیلویی میفروشند. بالایی سیاهه که کلا پلاستیکه حتی عدسی اش. پایینی عدسی اش شیشه اصله خوبه, ولی دیاف اش زیاد تعریف نداره. ولی خوب از این کوجولو ها هم خوشم میاد گاهی یه فیلم بندازی روشون تو شهر باهاش ساعت ها سرگرمی. این دوربین ها رو حدود ۶ ماه پیش خریدم دو تا حلقه فیلم انداختم روشون گفتم امتحان کنم, تا امروز هنوز نتونستم این دو تا حلقه فیلم رو تموم کنم. امروز دیگه گفتم هر طور شده میرم کلک شونو میکنم خیال خودمو راحت میکنم. خوشبختانه کمی آفتاب و نور بود هر دو رو تموم کردم. برم ظاهرشون کنم ببینم چی از آب در اومدن. ظاهر کردم چند تا از عکس هاشونو پست میکنم رو پروفایلم. شب همه دوستان خوش فعلا
  ادامه پست...

   ↝アάરίყã ↜  

  1 ساعت و 38 دقیقه قبل [↝همدلان ↜]
 • اگر بتوانم دلی را از شکستن باز دارم، بیهوده نزیسته ام. اگر بتوانم رنجی را بکاهم، یا دردی را مرهم نهم یا مرغکی رنجور را به آشیانه باز آورم، حاشا حاشا، که بیهوده نزیسته ام. #امیلی_دیکنسون