خـآعَـر اُخـتآپـوُسـ:|

(mahsa.d.a )
 • دوُتآ چِشمآموُ دوختَم روُت:)
 • دوُتآ چِشمآموُ دوختَم روُت:)

  • ღ✶ بهار عاشقی ✶ღ : سلام ... دهنت سرویس :|

   3 ماه پیش

  • رضا نوبهار : سلام مهسای عزیز ..خوبی دختر چه خبرا ؟؟

   3 ماه پیش, 1 هفته

  • ΔΙδΔ ❥ : مَصآمـ:)؟

   4 ماه پیش

  خـآعَـر اُخـتآپـوُسـ:|

  5 ماه پیش, 1 هفته
 • حَتمَن_بِخونـ_رِفیق
چِه روزآیی دآشتیم:)
خـــوبD: 
بَـــــــد:(
چِه شَبآیی کِه تآ صُب بیدآر بودیم
 • حَتمَن_بِخونـ_رِفیق
  چِه روزآیی دآشتیم:)
  خـــوبD:
  بَـــــــد:(
  چِه شَبآیی کِه تآ صُب بیدآر بودیم
  چِه مَردُم ازآریآ کِه نَکَردیم
  چَنبآر عآشق شدیم
  شِکَست عِشقی خوردیم
  دِلدآری دآدیم هَموُ
  بَد بآز دوُبآرِه عآشِق شُدیم
  قَهر کَردیم
  آشتی کَردیم
  گِریِه کَردیم
  خَندیدیم
  زیر پُست مِلَت حَرف زَدیم
  وآآآآی مآه رَمِضونو کِه عَسن نَگو
  تآ 9 صُب بیدآر بودیم
  تو گُروُهآ رِقآبَت میکَردیم
  توُ گُروُهآ حَرف میزَدیم
  وآسِه هَم پُست میزآشتیم
  چِه زوُد تَموم شُد:)
  خَندِه های مَجآزیمون
  دوستیای مَجآزیمون

  قَهرو آشتیآموُی مَجآزیموُن
  مآ دوُجآ زِندِگی میکَردیم
  #مَجازی_وآقِعی /> #زود_تَموُم_شُد:) /> #عَن_میهَن /> #1395/11/22

  • پوکِر فِیصـْـــ :| : پآش بیآ گروه

   4 ماه پیش, 1 هفته

  • ΔΙδΔ ❥ : بیخـود من مرآحمـم(tajob)

   4 ماه پیش, 1 هفته

  • خـآعَـر اُخـتآپـوُسـ:| : هم مزاحم میشی هم هیص باعشم؟ (tajob)

   4 ماه پیش, 1 هفته

  خـآعَـر اُخـتآپـوُسـ:|

  11 ماه پیش و 2 هفته قبل
 • جَدیداً حسّــهـ شَبَکه چهــار رو دارَم
هیچکَس منو نِمیفهمه...
هیچکس سعیّ٘ نمیکنه درکم کنه...
هیچک
 • جَدیداً حسّــهـ شَبَکه چهــار رو دارَم
  هیچکَس منو نِمیفهمه...
  هیچکس سعیّ٘ نمیکنه درکم کنه...
  هیچکس بِهِم توجّه نمیکنه...
  خیلـــی تَنهام...
  انگــار مثله شَبَکه چهــار اضافیَـــم٘...
  _____________________________
  آرومـ بِــخــآبــ
  دیگِِـهـ پٌـروفــآیــلِـشــو چِــکـ نَــکٌـنـ
  مــیــدونَـمـ آنــلــآیــنِـهـ
  مــیــدونَــمـ دِــلِــتـ هَــوآشــو کَــردِهـ
  مــیــدونَـمـ دِلِــتـ مــیــخــآد بِــهِــشــ پــیـ اِمـ بِــدیــ
  وََلــے بِـهـ چِـهـ قِــیــمَــتـ؟؟
  هَــمــونــ یِـکَـمـ غٌـرورِتَــمـ اَز بِــیْــنـ مــیــرِهـ
  تٌٌــو بــآ هَــمــونـ بــآ یِــکَـمـ زِنــدِهـ ایــ
  اَصَــنـ بِــهـ عََــکــســآشـ خـیـرِهـ بِــشــیــ بِــهــتَــرِهـ
  مــیــدونَــمـ کَــلَــمِـهـ خــآبــ وآسَــتــ مَــعـنــیـ نَــدآرِهـ
  کــآشــ تــوهَــمـ مــیــتــونِــســتــے مِــثْــلِــهـ مََــنــ بــآ نَــبــودَنِــشــ کِــنـــآر بــیــآیـــ....
  بــآزَمـ مــیـــگَــمـ:آرومــ بِــخــآبــ

  • ΔΙδΔ ❥ : :)تُو دنیآے منے (:

   4 ماه پیش و 3 هفته قبل

  • خـآعَـر اُخـتآپـوُسـ:| : عاخه من تورو نداشتم چیکار میکردم همه کسم؟#ارامشم:)

   4 ماه پیش و 3 هفته قبل

  • ΔΙδΔ ❥ : مَ:| مَص:| مَصآ:| مَصے:| مَصو:| مصآمـ:| مصـ مصـ:| موصـ موصـ :| میصـ میصـ :| مآصـ مآصـ:| مصول:| مصآل:| تمصیـل:| مَ:| ص:| آ:|

   4 ماه پیش و 3 هفته قبل

  خـآعَـر اُخـتآپـوُسـ:|

  11 ماه پیش و 2 هفته قبل
 • هَــر روز صٌــبْـحْـ خــودَمـ جَـسَـدَمـ رآ اَز خـآبـ بـیـدآر مـیـکٌـنَـمـ
آنـ رآ بِـهـ دوشْـ مـیـک
 • هَــر روز صٌــبْـحْـ خــودَمـ جَـسَـدَمـ رآ اَز خـآبـ بـیـدآر مـیـکٌـنَـمـ
  آنـ رآ بِـهـ دوشْـ مـیـکِـشَـمـ
  وََقْـتـیـ اَز او مـیـپٌـرسَــنْد خــوبْـیـ؟
  بـآ سٌـقٌـلْـمِـهـ ایـ بِِـهـ پَـهـلـوهــآیِـهـ زَخـمـیـ اَشـ
  مَـجـبـور بِـهـ لَـبْـخَــنْد زَدَنَـشـ مـیـکٌـنَـمـ...(:
  شَـبْـ هــآ اَز آزآرْ دآدَنَـشـ دََریـغـ نِـمْـیـکٌـنَـمـ
  وَ جَـسَـدَمـ هَـنـوز اَز رو نَـرَفْـتِـنـ اَسـتـ
  نَـفَـسـ مـیـکِـشَد...!

  خـآعَـر اُخـتآپـوُسـ:|

  11 ماه پیش و 2 هفته قبل
 • خَنـــــده تَلخـو بُلَندۍ میکُنَـــــمـ...امّـا یِـــــهو...نِمیدونَمـ چِطـــــوریــــــــــ...

چ
 • خَنـــــده تَلخـو بُلَندۍ میکُنَـــــمـ...امّـا یِـــــهو...نِمیدونَمـ چِطـــــوریــــــــــ...

  چِشـــــامـ بَرقـ میزَننــــــــــ...بَرقِشـونـ میشہ اشکـــــ...اشکـامـ میشہ دَرد..

  تِکـــــرار...یہ زَخمـ کُهنہ...صورَتَـــــمـ...نَمـــــ داره...خیســـــ شُده...سَرَمـ میره بِینه

  زانـــــو هـــــامـ...مَنــــــــــ خَستَمـــــ...

  خـآعَـر اُخـتآپـوُسـ:|

  11 ماه پیش و 2 هفته قبل
 • یِکے تویے یِکے مَن...وَ یِکے هَم ماه کہ هَنـوز اینـــــ شَهر را تَحَمُّل میکُنَد...هَمینـــــ 

سہ
 • یِکے تویے یِکے مَن...وَ یِکے هَم ماه کہ هَنـوز اینـــــ شَهر را تَحَمُّل میکُنَد...هَمینـــــ

  سہ تـا بَس است...حَتی اگَر مـاه هَــم نَبود...مَنـ قانِعَمـــــ...بہ یِک تو وَ یِک مَنـــــ...

  مَگَر میانـــــ تو و مـــــاه فَرقے هَستـــــ؟؟؟ای کـاش بود...آن وقتـ شایَد هَمه چیز

  جُز تو مَعنایے داشتـــــ...امّا...حالا کہ نَدارَد...حالا کہ هَمہ چیز تویے...تَمامـــــ شِعر

  هایے کہ عاشِقانہ میخوانَم...تَمامـــــ روز های خوبـــــ...تَمامـــــ لَبخَند های مَنـ...

  تَمامـــــ گُناه های با لِذَت...تمامـ زِندِگے...هَمہ چیز تویے...چیز دیگَری هَم اگَر جُز

  تو بود...فَدای یِک تَبَسُمَتــــ...!َ

  ادامه... دوستان
  • ♥כُخے כیوونهـ ♥
  • یَخ فروشِ جَهنم ●٠·
  1717 هواداران
  بازدیدکنندگان