مهربان عقل سرخ

(mhrban )

مهربان عقل سرخ

3 سال پیش و 10 ماه قبل [پست ثابت]

واقعا بي خبري بهترين خبر است!!!! اما وقتي ديده مي شود ميليونها كبك احمق مسلك سر خود را در زير خونابه هاي يخ زده برف نما چال نموده تا مبادا از آن ته صدايي از وادي حقيقت چرت بوزينگيشان را پاره كند آدم آسان تر از قبل خود را در ديارمردگان شياطين حس مي كند. دياري كه ستاره هايي از جنس دكمه هاي بلورين را در كهكشان آبي نما نمايش مي دهد اما هر ستاره- دكمه اي خود، طلسمي است كه از آن بوي گند نجواي شيطان مي آيد. آري در اين ديار خاموش مرده فام مردن هم وحشتي صد كه نه هزاران چندان دارد.ميليونها مرده كه از دور ويراني خود را مي بينند اما آبادي آن را از خدايي مي خواهند، كه بارها فرمود: ويراني كه بر اثر ظلم به خود و هم نوع خود، روا داشتيد از مآ، آبادي نخواهد شد؟ ظلم اين واژه واژگوني كه در لسان امروزي ما حق تعبير شده و تفسير آن رفاقت و نعمتي است كه از سوي خداوندي به ما ارزاني شده است. خدا جرمي نكرده تنها ديگر در چهره حقيقي ديده نمي شود. خدا مرده است!!!! خدا تبعيد شده است!!!!خدا از تبعيد گاه فراموشي بندگاني كه روزي هزاران بار دستگير مي شوند، مي بيند كه براي بندگانش خدا به روي زمين آمده است !!!!!!خدا! در تقدسات ديني كه ابزاري داشت تا او را بهتر ببينند گم شد و اين گردنبند مرواريد، خر مهره اي شد و گردن هر قاطري افتاد!!!! اما در اين ورطه بي خدا در اين كشتي بي ناخدا در اين دهكده بي كدخدا، آشوبي است در ميان
ادامه پست...

  • ava3

مهربان عقل سرخ

1 روز و 23 ساعت قبل

اُفتادن با نُمره ی ۲ ،
بِهتر از اُفتادن با نُمره ۹ ِ ...
مرگ مَغزی بهتَر از قطع نخاعس ...
سقوط بِهتر از آویزون موندَنه ...
تموم شُدن بِهتر از مُعلّق بودنه ...
خواب موندَن بهتر از تو تِرافیک موندَنه ...
نبودَن بِهتر از
بودَن و نادیده گِرفته شُدنه ...
گریه کَردن بِهتر از نیشخَند زدنه ...
راست گفتنِ تَنفُر بِهتر از
دروغ گُفتنِ عَلاقَس ...
تنها بودن بِهتر از با چَندتا بودَنه ...
"انگاری رفتنِ مَنَم بِهتر از موندَنِ مَنه"

ادامه... دوستان
  • رامین صابری Romaak.ir
  • امیر قاسمی
308 هواداران
بازدیدکنندگان