میکائیل هستم

(mikaeeeeeeeeeeel )

میکائیل هستم

1 روز و 4 ساعت قبل

هرکسي خوشگل و خوش تيپه،هرزه نيست...
هرکسي ريش داره، مومن نيست...
هرکسي خوش زبانه، چاپلوس نيست...
هرکسي ميخنده، بي غم نيست...
هرکسي زياد کارميکنه، حمال نيست...
هرکسي دوچرخه سواره، فقير نيست...
هرکسي آدمه، انسان نيست...
کسي که سيگار ميکشه، معتاد نيست...
کسي که درس نميخونه، خِنگ نيست...
کسي که سکوت ميکنه، يل نيست...
هر کسي مثل شما رفتار کرد مثل شما نيست...
پس زود قضـــــاوت نکنيم.

ادامه... دوستان
  • سـ ـایہ سـ ـرد
  • خانم دکتر.... زهرابانو
234 هواداران
بازدیدکنندگان