میلاد مرادی

(milad0061 )

میلاد مرادی

10 ساعت پیش و 49 دقیقه قبل

شعر لری درغم سانحه هواپیمایی اسمان
دنا ره وم بیه دیم بی قراره
کرم دم درودل اه ای وراره
دم دالون دوربندیربوشه
من گهواره کرهم وقت خوشه
دناآه اتیم پاگیرت ویبو
مث برنوبلند من سینت ویبو
دباره گردنی بیژن بهسی
مث شاهین سرحوض دال نشهسی
دناایماهمش نازت ای کشیدیم
یه شاخی بایمی وت نی بریدیم
دنامن شعروتمثیل وحماسه
سرشونت ایخوندیم حرف راسه
دناشاهینت امرو زه همام
وهوشش بو همی لطف ومرام
دناشاهینت امروبی خور زه
همی شیرل ایله من کمر زه
دنازنل کتل کردن وگشته
صیی تیروتفنگ من که ودشته
پلنگی زخمیه من برف تنگی
وخینش برف کهنه کرده رنگی
سربرف دناخین ایزنه جوش
نکه تش دهلله بارون خاموش
سربرف وزربارون من تش
ودردبی کسی لش ره سرلش
اگرتش وهگری من اوچه سخته
همی نامهربونی کاربخته
مث فرهاد واتیشه ایایم
عزیز ایله زربرف ایدرارم.

سهراب انصاری.

ادامه... دوستان
  • ♉️ azade ♉️karimi
  • Sahar 1300
  • ܗܐܢܐ :)
591 هواداران
بازدیدکنندگان