parviz SR

(parviz-pezhman )
 • تاریخ فرآوریشیوهء مزدبگیردارسالاری ناچیرگی خواه (بخش پنجم ) 
 {1} ::::::::::::::::::::::::::::::
 • تاریخ فرآوریشیوهء مزدبگیردارسالاری ناچیرگی خواه (بخش پنجم )
  {1} ::::::::::::::::::::::::::::::
  در سال 1562 زادروزی ، جنگ های مذهبی سی ساله میان پروتستان های (هوگنوهای) فرانسه و کاتولیک های فرانسه آغاز شد (1). انگلستان و کشوره های (ایالات) پروتستان "امپراتوری مسیحی آلمان" به پروتستان ها و اسپانیا به کاتولیک ها یاری می رساندند (1).
  در سال 1563 ، ژزوئیت ها سرانجام توانستند به بخشی "رونهیدنی" (قابل توجه) از خواسته های (اهداف) خود برسند و در کشورهای اتریش ، بوهم ، و کشورهء (ایالت) "بایر" از "امپراتوری مسیحی آلمان" آموزش و پرورش کاتولیکی را دوباره برپا کنند (2). آنها همچنین توانستند در لهستان و "کشورهای دریا تراز" (اراضی سفلی) {2} کنشگری های (فعالیت های) خود را آغاز کنند (2).
  در سال 1563 ، بخش پدفرازی (جنوبی) پهنهء (منطقهء) "کشورهای دریا تراز" {3} ، کشوره هائی (ایالاتی) از اسپانیا و کاتولیک مذهب بودند ، و بخش فرازی (شمالی) آن ، دربرگیرندهء هفده کشورهء (ایالت) خودگردان (مستقل) پروتستان مذهب (کالوینیست و آناباپتیست) بود (2)(4). این "بخش فرازی" (هلند) ، که دارای دویست شهر و یکصدوپنجاه کانون سازندی (صنعتی) ، و شش هزار روستا بود ؛ سه میلیون تن مردمشماره (جمعیت) داشت که همه آنها ، سازندگران (صنعتگران) و کشاورزانی کوشا و چیره دست بودند (2). فرجاترین (مهم ترین) شهر "بخش فرازی" (هلند) ، شهر بسدارائیمند (ثروتمند) "انت ورپ" {4} بود ، که کانون بازرگانی و بانکداری اروپا بود ؛ و بیشتر کشتی های پر از سیم (نقره) ، و دیگر ماده های خام ارزشمند آمده از خشکیپار (قارهء) تازه یافت شدهء آمریکا ، در بندر آن پهلو می گرفتند (2).
  پادشاه اسپانیا (فیلیپ دوم) ، که چشم آز (طمع) به بسدارائی های (ثروت های) "بخش فرازی" داشت ،
  [ادامه...]

 • تاریخ فرآوریشیوهء مزدبگیردارسالاری ناچیرگی خواه (بخش چهارم ) 
 {1} ::::::::::::::::::::::::::::::
 • تاریخ فرآوریشیوهء مزدبگیردارسالاری ناچیرگی خواه (بخش چهارم )
  {1} ::::::::::::::::::::::::::::::
  در سال 1530 زادروزی ، پادشاه فرانسه (فرانسوای یکم) برای باز کردن راه پیشرفت دانش و هنر ، و پشتیبانی از نوگرائی (تجدد) ، و جلوگیری از کارشکنی (اخلال) رهبران دینی و دانشگاه های کهنه گرا "کالج دو فرانس" را بنیاد گزارد ؛ و استادهائی نوگرا ، دانشگرا (سکولار) و چیره دست (ماهر) را در آن بکار گمارد (استخدام کرد) (1).
  کلیسای کاتولیک ، در سال 1540 ، برای رویاروئی (مقابله) با پروتستان ها ، به سفارش و با همکاری رعیتداران ، گروه (فرقهء) "ژزوئیت ها" را پدید آورد ، و "سن ایگناسیوس لایولا" را به سرپرستی آن گمارد (2) . ژزوئیت ها به دربارهای کشورهای پروتستان رخنه می کردند ، و با بکارگرفتن نیرنگ و نیز پرداخت "سیاه مزد" (رشوه) ، درباریان را به برآورده کردن خواسته های (اهداف) کلیسای کاتولیک وادار می کردند . ژزوئیت ها هنگامیکه با یک درباری سرسخت روبرو می شدند ، برای گاهبازه ای (مدت زمانی) ، با زدن انگ های (تهمت های) ناروا ، او را نزد مردم بی آبرو می کردند ، و سرانجام او را می کشتند . ژزوئیت ها همچنین بسیاری از آموزشگاه ها (مدارس) و دانشگاه ها را به زیر فرمان خود در می آوردند ، تا بتوانند کودکان ، نوجوانان و جوانان را همساز با کاتولیک گرائی پرورش بدهند . آنها همچنین با روی آوردن به بهره خوری (ربا خواری) و سفته بازی ، پولهای هنگفتی را بدست آوردند ، جوریکه توانستند پس از گاهبازه ای ، دارایش (مالکیت) شمار فراوانی از کارخانه ها ، کشتزار ها ، کشتی های بزرگ ، و ... را بدست آورند (2).
  از سال 1545 ، در پی کاهش بهای سیم (نقره) و افزایش سه تا چهار برابری بهای کالاها ، مزدبگیرداری (سرمایه داری) پیشرفت فراوانی کرد (3). فرجاترین (مه
  [ادامه...]

 • تاریخ فرآوریشیوهء مزدبگیردارسالاری ناچیرگی خواه (بخش سوم ) 
:::::::::::::::::::::::::::::: {0}
 • تاریخ فرآوریشیوهء مزدبگیردارسالاری ناچیرگی خواه (بخش سوم )
  :::::::::::::::::::::::::::::: {0}

  از آغاز سدهء شانزدهم زادروزی ، جنبش "انسانگرائی (اومانیزم)" و مبارزهء نگره ای (نظری) مزدبگیرداران با کلیسای کاتولیک ، که پشتیبان "رعیت داران" بود ، به هنگامهء (دورهء) نوینی پا گذارد ؛ و در همهء دانشگاه های اروپا ، انجمن های انسانگرائی (اومانیزم) برپا شد ؛ و در آنها به "دانش میانسدگانی (قرون وسطائی)" ، و "کلیسای کاتولیک" تاخته شد (1).
  در سال 1502 ، فردریک سوم ، پادشاه "دین بهسازیخواه" کشورهء (ایالت){1} ساکسونی امپراتوری مسیحی آلمان ، برای سامان بخشیدن به کار بهسازی (اصلاح) دینی ، دانشگاه ویتنبرگ را پدید آورد (2).
  در سال 1503 ، نیکولاس کوپرنیک (1543-1473) {2} پس از "موشکافانه بینی" (رصد) ستارگان ، ناسازگار با دیدگاه بطلمیوس ، که زمین را نارونده (ثابت) (پیش "ر" ، زبر "و") می دانست ، ، به این "فزبندی" (جمعبندی) (زبر "ف") رسید که زمین و دیگر "ستاره گردها" (سیارات) (زبر "گ") به گرد خود ، و به گرد خورشید می چرخند (3). او سپس به نوشتارهای (کتاب های) تازه رسیده از بیزانس روی آورد و دید که ، برخی از دانشمندان یونان باستان نیز ، زمین را در چگونی (در حال) چرخش به گرد خورشید ، در مداری دایره ای ریخت ، میدانسته اند . کوپرنیک سپس در سال 1504 ، این یافته های خود را به نوشتار در آورد ، ولی آنرا پنهان کرد ؛ چون می دانست که اگر آنرا "چاپ و پخش" (منتشر) کند ، کشیشان کلیسای کاتولیک رم ، او را به جرم "اهریمن پرستی" (کفر) ، به درون آتش خواهند افکند (3) ؛ ولی هنگامی که به هفتاد سالگی رسید ، و مرگ خود را نزدیک دید ، نوشتار (کتاب) خود را چاپ و پخش کرد .
  از سال 1504 ، لئوناردو داوینچی (1519-1452) {3} و کمی دیرتر م
  [ادامه...]

  • Yaghoub babaei : چت و تایید نکن اون پسره

   1 سال و 7 ماه قبل

 • تاریخ فرآوریشیوهء مزدبگیردارسالاری ناچیرگی خواه (بخش دو) 
:::::::::::::::::::::::::::::: 

آغاز م
 • تاریخ فرآوریشیوهء مزدبگیردارسالاری ناچیرگی خواه (بخش دو)
  ::::::::::::::::::::::::::::::

  آغاز مبارزهء نگره ای (نظری) مزدبگیرداران فلورانسی با کلیسای کاتولیک و پدید آمدن انسانگرائی (اومانیسم) ::::::::::::::::::::::
  از آغازگاهان (اوایل) سدهء چهاردهم ، با جوانه زدن مزدبگیرداری (بورژوازی) در فلورانس ایتالیا ، کم کم مبارزهء نگره ای (نظری) مزدبگیرداران (بورژواها) با کلیسای کاتولیک ، که پشتیبان "رعیت دارسالاری" بود ، نیز آغاز شد . راستای این مبارزه ، پسزنی (نفی) "باورهای گمان گرایانه" (اعتقادات خرافی) کلیسای کاتولیک و برجسته سازی توان و پاسخگوبودگی (مسئولیت) انسان بود ؛ و به همین چرائی (دلیل) ، نگریهء (نظریهء) مزدبگیرداران (بورژواها) ، انسانگرائی یا اومانیزم نام گرفت (1). دانته (1321-1265) (2)، نخستین اومانیستی بود که در فلورانس ، با انتشار نوشتار (کتاب) "کمدی الهی" خود ، کوشش کرد "باورهای گمان گرایانه" (اعتقادات خرافی) کلیسای کاتولیک را کمی پس بزند و بجای آن "گرایش بسوی تازه جوئی" و "شناخت بهتر جهان" را بنشاند (1). دانته در زمینهء اندیشه های خردشناسانه اش (فلسفی اش) ، خود را وامدار (مدیون) فارابی و سیناپور (ابن سینا) می دانست . پس از دانته ، اندیشمند فلورانسی دیگری بنام بوکاچیو (1375-1313) (3)، در نوشتارش (کتابش) بنام دکامرون ، "خودپارسانمائی" ، فریبکاری ، و جادوگرائی کشیش های کلیسای کاتولیک را به ریشخند گرفت (1).

  پدید آمدن کارکرد راهبردگزاری "نا آشکار" برای مزدبگیرداران بزرگ فلورانسی از 1434
  از پایان خیزش کارگران فلورانسی (چومبی ها) در سال 1382 ، "رعیت داران بزرگ" فلورانس به این اندیشه افتادند که از روی دادن دوبارهء چنین خیزش هائی جلوگیری نمایند ؛ تا اینکه در سال 1434 یک " مز
  [ادامه...]

 • تاریخ فرآوریشیوهء مزدبگیردارسالاری ناچیرگی خواه (بخش یک) 
::::::::::::::::::::::::::::::
در فرآوری
 • تاریخ فرآوریشیوهء مزدبگیردارسالاری ناچیرگی خواه (بخش یک)
  ::::::::::::::::::::::::::::::
  در فرآوریشیوهء "مزدبگیردارسالاری" ، دارایش (مالکیت) افزارهای فرآوری (وسایل تولید) {1}، همچنان در دست کسانی (افرادی) بسیار اندک مانده است ، و پایابراین (بنابراین) مزدبگیران نیز بمانند برده ها و رعیت ها ، بسیار کمتر از ارزش کارشان ، از کارآوردها (محصولات کار) بهره می برند . بواژگانی دیگر ، باید گفت که بودن دارایش (مالکیت) افزارهای فرآوری (وسایل تولید) در دست کسانی بسیار اندک ، و بهرهء ناچیز بردن کارکنان از کارآوردها (محصولات کار) ، درونمایهء ابرفرآوری "بهره کش سالاری" است که در هر یک از چهار زیرشاخهء خودش ، تا به کنون دستنخورده پایدار مانده است ، و تنها ریخت این بهره کشی بوده است که تا کنون دگرش یافته است .

  روند پیدایش و پیشروی مزدبگیردارسالاری
  با آغاز "هنگامهء یخبندان کوچک" (1) از سال 1300 زادروزی ، بناگهان نیاز به "پارچهء پشمی" (ماهوت) در اروپا ، افزایشی جهشی یافت ، و این کالا در بازارهای اروپا کمیاب شد . پایابراین (بنابراین) بازرگانان فلورانسی ، پس از بدست آوردن همدلی "رعیت داران" فلورانس {2}، بر آن شدند که در کنار کارگاه های کوچک موجود "ماهوت بافی" ، کارگاه های بزرگ این سازند (صنعت) را پدید بیاورند . یادآوری میشود که تا این هنگام ، کار فرآوری ماهوت در چندین کارگاه کوچک جدا از هم انجام می گرفت و هر گارگاه کوچک ، به یک بخش از کار فرآوری ماهوت می پرداخت ؛ یک کارگاه بسته های بزرگ پشم خام را به ریخت پشم شسته شده و خشک در می آورد ؛ کارگاهی دیگر آنها را به نخ پشمی دگرش می داد ؛ و کارگاهی دیگر این نخ ها را رنگرزی می کرد ؛ و بالاخره در کارگاه پایانی ، این نخ ها بافته می شدند . بازرگانان فلورانسی که این پراکن
  [ادامه...]

 • فرآوریشیوهء رعیت دارسالاری
(از پیرامون سال 300 تا 1850 زادروزی) :::::::::::
در فرآوریشیوهء
 • فرآوریشیوهء رعیت دارسالاری
  (از پیرامون سال 300 تا 1850 زادروزی) :::::::::::
  در فرآوریشیوهء "رعیت دارسالاری" ، دارایش (مالکیت) افزارهای فرآوری (وسایل تولید) ، همچنان در دست شمار بسیار اندکی بود ، و پایابراین (بنابراین) رعیت ها ، گرچه کمی بیشتر از برده ها از کارآوردها (محصولات کار) بهره مند می شدند ، ولی با اینچگونی (با اینحال) آنها نیز بمانند برده ها ، بسیار کمتر از ارزش کارشان ، از کارآوردها (محصولات کار) بهره می بردند . گرچه در "برده دار سالاری" ، برده ها فروخته می شدند ، و برده دار می توانست برده های خریداری شدهء خود را به سرزمین های دیگری ببرد ، و به کارهای گوناگون بگمارد ؛ ولی در فرآوریشیوهء رعیت دارسالاری ، "خرید و فروش انسان ها، و جابجا کردن آنها ، و دگرش دادن پیشهء آنها" "ناچمی" (زبر "چ") (غیرقانونی) شد . همچنین در هنگامهء "رعیت دارسالاری" ، بایدی (ضروری) شد که پسران رعیت ها ، به پیشه های پدران خود درآیند . در فرآوریشیوهء "رعیت دارسالاری" ، همچنان شاهنشاهان و پادشاهان ، برونانه (در واقع) پیشکاران و یاری دهندگان "رعیت داران" بزرگ بوده اند ؛ و دستورات ایشان را فرمانبری می کرده اند .
  فرآوریشیوهء "رعیت دارسالاری" ، که دومین ریخت از ابرفرآوریشیوهء "بهره کش سالاری" است ، کم و بیش همگاهانه (هم زمان) از آغازگاهان سدهء سوم زادروزی ، در "شاهنشاهی ایران ساسانی" و "امپراتوری روم" پدید آمد . در ایران ، از پیرامون سال 236 زادروزی ، ساسانیان پارس تبار ، که برای بدست گرفتن فرمانروائی از دست اشکانیان ، و بازگرداندن راهبردهای (سیاست های) هخامنشیان بپاخاسته بودند ؛ پس از چیره شدن بر اشکانیان ، و بدست آوردن فرمانروائی ایران ، نخست بر آن شدند که خویشفرمائی گرائی را دوباره برپا سازند ؛ ولی چون بر سر راه انجام گرفتن [لینک]
  [ادامه...]

  • parviz SR : بسیار بسیار سپاسگزارم . شما نیز پیروز باشید .

   1 سال و 8 ماه قبل

  • سمیرا سادات : خواهش میکنم.چشم.حتما...موفق باشید

   1 سال و 8 ماه قبل

  • parviz SR : سپاس ، ولی خواهشمندم بکوشید و فرسته هایم (پست هایم) را بخوانید ، چون همهء آنها دارای پژوهشپایه (منابع) پشتنهیدنی (معتبر) هستند .

   1 سال و 8 ماه قبل

 • فرآوریشیوهء برده دارسالاری 
(330 پیش از زادروز تا 300 زادروزی ) ::::::::::
درونمایهء فرآوریشیوهء ب
 • فرآوریشیوهء برده دارسالاری
  (330 پیش از زادروز تا 300 زادروزی ) ::::::::::
  درونمایهء فرآوریشیوهء برده دارسالاری ، این بوده است که : « دارایش (مالکیت) افزارهای فرآوری (وسایل تولید) در دست شمار بسیار اندک "برده داران" بوده است ؛ پایابراین همهء کارآوردها (محصولات کار) از آن "برده داران" می شده است ؛ و تنها اندکی خوراک و پوشاک ، به "برده ها" می رسیده است . بواژگانی دیگر ، برده ها بسیار بسیار کمتر از ارزش کارشان ، از کارآوردها (محصولات کار) بهره مند می شده اند ». در فرآوریشیوهء برده دارسالاری ، شاهنشاهان و پادشاهان ، برونانه (در واقع) پیشکاران "برده داران" بزرگ بوده اند ؛ و دستورات ایشان را فرمانبری می کرده اند .
  "برده دارسالاری" از پیرامون سال 8000 پ.ز. در مصر پدید آمد (1) ، و سپس با گذشت چند هزار سال ؛ این فرآوریشیوه ، گسترش خود به سوی "گذرراه لوانت" {1}، و از آنجا به آداک (جزیرهء) "قبرس" و "دیگر آداک های (جزایر) یونانی" ، و "آداکمان (شبه جزیرهء) یونان" را آغاز کرد .
  در سال 2270 پ.ز. ، برده داران سامی نژاد "گذرراه لوانت" و برده داران "یونانی" ، که از دارائی های فراوان مادی و مینوئی (معنوی) "هاتی ها" {2} و "سومری ها" {3} آگاهی یافته بودند ؛ و از سوی دیگر "بودش" (وجود) فرآوریشیوهء "خویشفرمائی گرائی" {4} در این دو سرزمین را نمیتوانستند "بربتابند" (تحمل کنند) ، با هم همپیمان شدند ، و همگاهانه به "هاتیا" و "سومر" تاختند ، و سه چهارم باختری "هاتیا" (آسیای صغیر) و همهء "میاندورود دجله فرات" را زورگیری (غصب) کردند (2)(3)، و در این قلمروی گسترده ، "برده دارسالاری" را برپا کردند {5}.
  کورش بزرگ ، شاهنشاه ایران هخامنشی ، با شکست دادن یونانی ها ، در سال 547 پ.ز. ، و سامی نژادها ، در سال 539 پ.ز. ، توانست
  [ادامه...]

  • parviz SR : سپاسگزارم

   1 سال و 7 ماه قبل

  • Sahar 1300 : پست هاتون همه یک دست،عالی.محبوب شدی parviz SR

   1 سال و 7 ماه قبل

 • ابرفرآوریشیوهء بهره کش سالاری 
(از 330 پ.ز. تا کنون) ::::::::::::::
درونمایهء ابرفرآوریشیوهء بهره
 • ابرفرآوریشیوهء بهره کش سالاری
  (از 330 پ.ز. تا کنون) ::::::::::::::
  درونمایهء ابرفرآوریشیوهء بهره کش سالاری ، اینستکه : "بهره دهندگان" که کم وبیش همهء مردم بجز اندکی "بهره کش" هستند ، بیش از توانشان کار می کنند ، ولی بسیار کمتر از ارزش کارشان ، از کارآوردها (محصولات کار) بهره مند می شوند . این ابرفرآوریشیوه ، دارای زیرشاخه های زیر می باشد :

  1- فرآوریشیوهء برده دارسالاری (از 330 پ.ز. تا 300 زادروزی ) {1}
  2- فرآوریشیوهء رعیتدارسالاری (از 300 تا 1789 زادروزی) {2}
  3- فرآوریشیوهء مزدبگیردارسالاری (سرمایه داری) ناچیرگی خواه (از 1789 تا 1900 زادروزی) {3}
  4- فرآوریشیوهء مزدبگیردارسالاری (سرمایه داری) چیرگی خواه (از 1900 زادروزی تا کنون) {4}

  درونمایهء این ابرفرآوریشیوه ، در هر دو زیرشاخهء سوم و چهارمش ، کمی دچار دگرگونی می شود ، و بدین ریخت در می آید که : "بهره دهندگان مزدبگیر" که بیشینهء (اکثریت) مردم هستند ، اگر توانستند کار بدست بیاورند ، بیش از توانشان کار می کنند ، ولی بسیار کمتر از ارزش کارشان ، از کارآوردها (محصولات کار) بهره مند می شوند ؛ و آنها که نتوانسته اند کار بدست بیاورند ، یا فروشندگان خرده پا و دوره گرد کالاها و یاریها (خدمات) میشوند ؛ یا به پیشه های سیاه (مانند فروش افیون های گوناگون) میپردازند ؛ یا به "گدائی" روی می آورند ؛ و یا در وابستگی به کسانی دیگر ، روزگار می گذرانند .
  به چرائی (به دلیل) گستردگی زیرشاخه های این ابرفرآوریشیوه ، به هریک از آنها ، در فرسته های (پست های) پسین (بعدی) ، جداگانه خواهم پرداخت .


  گسترده گوئی های (توضیحات) بیشتر :
  {1}
  https://en.wikipedia.org/wiki/Sl
  [ادامه...]

  • ✿ɌЭʎĥᶏŋ ✿ : ✿مَحبـــوب ِ مَن گَرم یاد آوری یا نَه مَــن ازیــآدتــــ نمیکــآهم تـورا مَن چَشم درراهــــَم◕‿◕

   1 سال و 8 ماه قبل

  • Ali Mohamadii : عرض ادب خدمتتون...دوس عزیزبه رسم ادب محبوب ولایک شدین خوشحال میشم محبوب ولایکم کنین...پست جدیدم نظریادتون نره (gol)

   1 سال و 8 ماه قبل

 • ابرفرآوریشیوهء خویشفرمائی گرائی 
(از 11000 پ.ز تا 330 پ.ز.)
:::::::::::::::::::: 
پس از اینکه در
 • ابرفرآوریشیوهء خویشفرمائی گرائی
  (از 11000 پ.ز تا 330 پ.ز.)
  ::::::::::::::::::::
  پس از اینکه در پیرامون سال 11000 پ.ز. {1} ، در جائی بنام "تپه آسیاب" ، در نزدیکی شهر امروزی کرمانشاه ، فناوری نوسنگی برای نخستین بار در جهان پدید آمد ، واز دیدگاه قلمروئی ، این ابرفرآوریشیوه گسترش یافت ؛ کم کم نوآوری هائی فرجا (مهم) ، یکی پس از دیگری پدید آمدند . تندی (سرعت) همسنجانه (نسبتا) زیاد پدید آمدن این نوآوری های فرجا ، به آن اندازه بوده است که همهء باستانشناسان ، آغاز فرآوریشیوهء نوسنگی را " تنددگرش نوسنگی" (انقلاب نوسنگی) نامیده اند (1) (2) (3) (4) (5) . این نوآوری ها برابرند با :

  1- آغاز رامسازی جانورانی مانند بز ، گوسفند ، و گاو
  2- آغاز کشاورزی
  3- آغاز ساخته شدن ابزارهائی برای "شمارش"
  4- آغاز یکجانشینی و ساخته شدن خانه های بادوام و هماهنگ با اقلیم
  5- آغاز بخشبندی همایه ای کار (تقسیم اجتماعی کار)
  6- آغاز پادشاهی ها
  7- پدید آمدن نخستین ارتش ها
  8- آغاز بافته شدن پارچه
  9- ساخته شدن شخم ابزار
  10- افزایش شتابان سرشماره (جمعیت) مردم
  11- پدید آمدن بازرگانی در ریخت نخستینی اش (ابتدائی اش)
  12- ساخته شدن شبکه های پیچیدهء آبیاری و آبرسانی (از پیرامون سال 6150 پ.م.)
  13- شناخته شدن پدیدهء "نماد" (سمبل) و گسترش دین
  14- آغاز دارایش کسویژه ای (زبر "ک") و نابرابر افزارهای فرآوری (مالکیت خصوصی و نابرابر وسایل تولید) و پدید آمدن ابرفرآوریشیوهء "خویشفرمائی گرائی" و پدید آمدن "مردمگروه ها" (طبقات) و رده مند (سلسله مراتبی) شدن همایه (جامعه)
  اگر بخواهیم دربارهء ابرفرآوریشیوهء "خویشفرمائی گرائی" ، گسترده گوئی کنیم (توضیح
  [ادامه...]

  • جور واژور : ولی دانش آموخته ها رو هم هر اهریمنی میدونه که نمی تونیم تسلیم خدایی کنیم که فقط طالب عشق در پرستیدنه از این لحاظ این خداست که سبحان الله براش کافی که نیست تازه از بنده هاش چیزای نامعقول میخواد :استغفا/

   1 سال و 8 ماه قبل

  • parviz SR : این چند پست آخر من ، خلاصهء "پیش از تاریخ " و "تاریخ" جهان است . یعنی مراحلی که جوامع انسانی تا به کنون گذرانده اند . اگر کافی نبود بگوئید تا بیشتر توضیح بدهم . این مطالب خیلی مهم هستند هرکسی باید آنها را بداند.

   1 سال و 8 ماه قبل

  • zahra ... : جناب ممنونم از لایکهایی ک کردید ولی من چیزی از مطالب شما سر در نمیارم که لایک کنم...ممنونم از حضورتون.موفق باشید

   1 سال و 8 ماه قبل

 • ابرفرآوریشیوهء برابری گرائی (از 2500000 پ.ز.{1} تا 5000 پ.ز. ) 
::::::::::::::::::::::
در هنگامهء
 • ابرفرآوریشیوهء برابری گرائی (از 2500000 پ.ز.{1} تا 5000 پ.ز. )
  ::::::::::::::::::::::
  در هنگامهء (دورهء) " ابرفرآوریشیوهء برابری گرائی" ، هرکس به اندازهء توانش کار می کرده است ، ولی به اندازهء نیازش از کارآوردها (محصولات کار) بهره مند می شده است . این پدیده بدین چرائی (دلیل) بوده است که در این هنگامه ، دارایش (مالکیت) افزارهای فرآوری (وسایل تولید) همگانی و برابر بوده است ؛ و همچنین مردم برای انجام دادن کارهای "سودآورانه" (اقتصادی) و همایه ای (اجتماعی) خود ، به همیاری (تعاون) روی می آورده اند . زیرشاخه های این هنگامه ، برابرند با :

  1- فرآوریشیوهء برابری گرائی با فناوری کهن سنگی (از 2500000 پ.ز. تا 8000 پ.ز. )

  1-1 دیر کهن سنگی (از 2500000 تا 100000 پ.ز.) (1)
  1-1-1 دیر کهن سنگی اولدوان (از 2500000 تا 1700000 پ.ز.) (2)
  2-1-1 دیر کهن سنگی اشولین (از 1760000 تا 100000 پ.ز.) (3)
  2-1 میان کهن سنگی (از 600000 تا 28000 پ.ز.) (4)
  3-1 نو کهن سنگی (از 52000 تا 7000 پ.ز.) (5)
  1-3-1 نو کهن سنگی آغازین (از 52000 تا 35000 پ.ز.)
  2-3-1 نو کهن سنگی پسین (از 43000 تا 7000 پ.ز.)
  2 - فرآوریشیوهء برابری گرائی با فناوری میان سنگی (از 20000 پ.ز. تا 5000 پ.ز.)(6) {2}

  پژوهشپایه ها (منابع) :
  (1)
  https://en.wikipedia.org/wiki/Lower_Paleolithic
  (2)
  https://en.wikipedia.org/wiki/Oldowan
  رونهش (توجه) داشته باشید که در کارنگارهء (نقشهء) این نوشتارهء (مقالهء) ویکی پدیا ، راه (مسیر) پاگذاری (ورود) "آدم اندیشگر کالبد امروزی" (ر
  [ادامه...]

  • ... م : چقدرعدد و رقم. اینا مقدار اختلاسهای اون زمانه

   1 سال و 8 ماه قبل

  ادامه... دوستان
  • perance .pani
  • ᗩ_ṖŔ❤ƱD _ƓĪŔĿ
  • Malihe ..
  • hanie khanoom
  • *ملکه ی غم*
  • بلور اشرف
  • توسکا سیفی
  • Sara Yari
  • سلینا - - - -
  • ARAMESHeKHIAL ARAMESH
  • LaYa radfar
  • mary mary
  • *** ***
  • negar banoo
  • دختر برفی
  • miss Queen
  188 هواداران
  بازدیدکنندگان