پرویز ص. ر.

(parviz13371348 )
 • تاریخ فرآوریشیوهء مزدبگیرداری {سرمایه داری} چیرگی خواه (امپریالیستی) 
 {1} ::::::::::::::::::::::::
 • تاریخ فرآوریشیوهء مزدبگیرداری {سرمایه داری} چیرگی خواه (امپریالیستی)
  {1} ::::::::::::::::::::::::::::::
  از پیرامون سال 1900 زادروزی ، از یک سو ، بالا رفتن چندی (کمیت) فرآوری (تولید) کالاهای گوناگون در کشورهای مزدبگیرداری {سرمایه داری} اروپائی و آمریکا ؛ و از سوی دیگر ، خودسودگرائی مزدبگیردارها ، و نادیده گرفته شدن سود مردم از سوی این مزدبگیردارها ، و بهره کشی از مردم تا به اندازه ای بالا رفت که مردم ، ندار (فقیر) شدند و توان خرید کالاها را از دست دادند . پایابراین (بنابراین) مزدبگیرداران برای برای فروش کالاهایشان ، رو به کشورهای ناسازندی (غیر صنعتی) دارای اندوخته های "کانی" (معدنی) و "انسانی" آوردند ، تا در برابر فروش کالاهایشان به آنها ، از اندوخته های "کانی" (معدنی) ، و "انسانی" این کشورها برداشت کنند (1).
  خیلی زود ، کشورهای مزدبگیرداری {سرمایه داری} اروپائی ، برای چیره شدن بر کشورهای ناسازندی (غیر صنعتی) دارای اندوخته های "کانی" (معدنی) و "انسانی" ، همچالشگر (رقیب) یکدیگر شدند ؛ ولی زیاد بدرازا نکشید که این همچالشگرها (رقیبان) ، دشمنان خونی یکدیگر شدند ؛ و در پی این دشمنی ، دو جنگ جهانی یکم و دوم را پدید آوردند ، که به کشته و زخمی شدن میلیونها انسان و خرابی های فراوان انجامید (1).
  پس از پایان جنگ جهانی دوم ، از یک سو آمریکا و انگلیس ، که دو کشور مزدبگیرداری {سرمایه داری} پیروز در جنگ جهانی دوم بودند ، و از سوی دیگر کشور "به گفت" (باصطلاح) سوسیالیستی شوروی ، بخش کردن (تقسیم) جهان میان خودشان را آغاز کردند ؛ ناآگاه (غافل) به اینکه این کار ، چارهء درد جهان نیست ؛ بلکه باید "ابزارهای فرآوری (تولید) و سرمایه" را از دست شمار بسیار بسیار بسیار اندک "مزدبگیردارها" و "دولت های مزدبگیردار" بیرون آور [لینک]
  [ادامه...]

  • پرویز ص. ر. : بله من معماری خوندم ، ولی عمران هم خیلی خوبه .

   1 هفته

  • **** .... ***** : معماری خوندید؟؟من عاشق معماری بودم.ولی بنا به دلایلی عمران خوندم.

   1 هفته

 • تاریخ فرآوریشیوهء مزدبگیرداری {سرمایه داری} : انگلستان ، نخستین کشور مزدبگیرداری {سرمایه داری} جهان
 • تاریخ فرآوریشیوهء مزدبگیرداری {سرمایه داری} : انگلستان ، نخستین کشور مزدبگیرداری {سرمایه داری} جهان
  {1} ::::::::::::::::::::::::::::::
  پیشگفتار
  هنگامیکه نوشتارهء (مقالهء) زیر را می خوانید ، این شدنیگی (امکان) هست که ارزیابی شما از مزدبگیرداری {سرمایه داری} این بشود که این فرآوریشیوه (شیوهء تولید) ، رعیت ها را از ستم رعیتدارها رها کرده است ، و پیشرفت را برای همهء مردم جهان به ارمغان آورده است ؛ ولی باید دانست که مزدبگیرداری ، پلیدترین فرآوریشیوه ای (شیوهء تولیدی) است که تا کنون در جهان برپا شده است ؛ و ستم هایش به آن اندازه زیاد است ، که توانسته روی رعیتداری و برده داری را سفید کند . من در آینده ، به گسترده گوئی (توضیح) پلیدی های مزدبگیرداری خواهم پرداخت.:::::
  1-جوانه زدن مزدبگیرداری {سرمایه داری}:::::
  با آغاز "هنگامهء یخبندان کوچک" از سال 1300 زادروزی ، و بسیار سرد شدن هوا (1)، بناگهان نیاز به "ماهوت" {2} در اروپا ، افزایشی جهشی یافت ، و این کالا در بازارهای اروپا کمیاب شد (2). پایابراین (بنابراین) بازرگانان فلورانسی ، پس از بدست آوردن همدلی رعیتداران فلورانس ، بر آن شدند که در کنار کارگاه های کوچک موجود "ماهوت بافی" ، کارگاه های بزرگ این سازند (صنعت) را پدید بیاورند (2). یادآوری میشود که تا این هنگام ، بخش های گوناگون کار فرآوری ماهوت در چندین کارگاه کوچک جدا از هم انجام می گرفت و هر گارگاه کوچک ، به یکی از بخش های کار فرآوری ماهوت می پرداخت : یک کارگاه بسته های بزرگ پشم خام را به ریخت پشم شسته شده و خشک شده در می آورد ؛ کارگاهی دیگر آنها را به نخ پشمی دگرش می داد (تبدیل می کرد) ؛ و کارگاهی دیگر این نخ ها را رنگرزی می کرد ؛ و بالاخره در کارگاه پایانی ، این نخ ها بافته می شدند . بازرگانا [لینک]
  [ادامه...]

 • فرآوریشیوهء رعیت دارسالاری
(از پیرامون سال 300 تا 1850 زادروزی) :::::::::::
در فرآوریشیوهء
 • فرآوریشیوهء رعیت دارسالاری
  (از پیرامون سال 300 تا 1850 زادروزی) :::::::::::
  در فرآوریشیوهء "رعیت دارسالاری" ، دارایش (مالکیت) افزارهای فرآوری (وسایل تولید) ، همچنان در دست شمار بسیار اندکی بود ، و پایابراین (بنابراین) رعیت ها ، گرچه کمی بیشتر از برده ها از کارآوردها (محصولات کار) بهره مند می شدند ، ولی با اینچگونی (با اینحال) آنها نیز بمانند برده ها ، بسیار کمتر از ارزش کارشان ، از کارآوردها (محصولات کار) بهره می بردند . گرچه در "برده دار سالاری" ، برده ها فروخته می شدند ، و برده دار می توانست برده های خریداری شدهء خود را به سرزمین های دیگری ببرد ، و به کارهای گوناگون بگمارد ؛ ولی در فرآوریشیوهء رعیت دارسالاری ، "خرید و فروش انسان ها، و جابجا کردن آنها ، و دگرش دادن پیشهء آنها" "ناچمی" (زبر "چ") (غیرقانونی) شد . همچنین در هنگامهء "رعیت دارسالاری" ، بایدی (ضروری) شد که پسران رعیت ها ، به پیشه های پدران خود درآیند . در فرآوریشیوهء "رعیت دارسالاری" ، همچنان شاهنشاهان و پادشاهان ، برونانه (در واقع) پیشکاران و یاری دهندگان "رعیت داران" بزرگ بوده اند ؛ و دستورات ایشان را فرمانبری می کرده اند .
  فرآوریشیوهء "رعیت دارسالاری" ، که دومین ریخت از ابرفرآوریشیوهء "بهره کش سالاری" است ، کم و بیش همگاهانه (هم زمان) از آغازگاهان سدهء سوم زادروزی ، در "شاهنشاهی ایران ساسانی" و "امپراتوری روم" پدید آمد . در ایران ، از پیرامون سال 236 زادروزی ، ساسانیان پارس تبار ، که برای بدست گرفتن فرمانروائی از دست اشکانیان ، و بازگرداندن راهبردهای (سیاست های) هخامنشیان بپاخاسته بودند ؛ پس از چیره شدن بر اشکانیان ، و بدست آوردن فرمانروائی ایران ، نخست بر آن شدند که خویشفرمائی گرائی را دوباره برپا سازند ؛ ولی چون بر سر راه انجام گرفتن این [لینک]
  [ادامه...]

 • فرآوریشیوهء برده دارسالاری 
(330 پیش از زادروز تا 300 زادروزی ) ::::::::::
درونمایهء فرآوریشیوهء ب
 • فرآوریشیوهء برده دارسالاری
  (330 پیش از زادروز تا 300 زادروزی ) ::::::::::
  درونمایهء فرآوریشیوهء برده دارسالاری ، این بوده است که : « دارایش (مالکیت) افزارهای فرآوری (وسایل تولید) در دست شمار بسیار اندک "برده داران" بوده است ؛ پایابراین همهء کارآوردها (محصولات کار) از آن "برده داران" می شده است ؛ و تنها اندکی خوراک و پوشاک ، به "برده ها" می رسیده است . بواژگانی دیگر ، برده ها بسیار بسیار کمتر از ارزش کارشان ، از کارآوردها (محصولات کار) بهره مند می شده اند ». در فرآوریشیوهء برده دارسالاری ، شاهنشاهان و پادشاهان ، برونانه (در واقع) پیشکاران "برده داران" بزرگ بوده اند ؛ و دستورات ایشان را فرمانبری می کرده اند .
  "برده دارسالاری" از پیرامون سال 8000 پ.ز. در مصر پدید آمد (1) ، و سپس با گذشت چند هزار سال ؛ این فرآوریشیوه ، گسترش خود به سوی "گذرراه لوانت" {1}، و از آنجا به آداک (جزیرهء) "قبرس" و "دیگر آداک های (جزایر) یونانی" ، و "آداکمان (شبه جزیرهء) یونان" را آغاز کرد .
  در سال 2270 پ.ز. ، برده داران سامی نژاد "گذرراه لوانت" و برده داران "یونانی" ، که از دارائی های فراوان مادی و مینوئی (معنوی) "هاتی ها" {2} و "سومری ها" {3} آگاهی یافته بودند ؛ و از سوی دیگر "بودش" (وجود) فرآوریشیوهء "خویشفرمائی گرائی" {4} در این دو سرزمین را نمیتوانستند "بربتابند" (تحمل کنند) ، با هم همپیمان شدند ، و همگاهانه به "هاتیا" و "سومر" تاختند ، و سه چهارم باختری "هاتیا" (آسیای صغیر) و همهء "میاندورود دجله فرات" را زورگیری (غصب) کردند (2)(3)، و در این قلمروی گسترده ، "برده دارسالاری" را برپا کردند {5}.
  کورش بزرگ ، شاهنشاه ایران هخامنشی ، با شکست دادن یونانی ها ، در سال 547 پ.ز. ، و سامی نژادها ، در سال 539 پ.ز. ، توانست [لینک]
  [ادامه...]

 • ابرفرآوریشیوهء خویشفرمائی گرائی 
(از 11000 پ.ز تا 330 پ.ز.)
:::::::::::::::::::: 
پس از اینکه در
 • ابرفرآوریشیوهء خویشفرمائی گرائی
  (از 11000 پ.ز تا 330 پ.ز.)
  ::::::::::::::::::::
  پس از اینکه در پیرامون سال 11000 پ.ز. {1} ، در جائی بنام "تپه آسیاب" ، در نزدیکی شهر امروزی کرمانشاه ، فناوری نوسنگی برای نخستین بار در جهان پدید آمد ، واز دیدگاه قلمروئی ، این ابرفرآوریشیوه گسترش یافت ؛ کم کم نوآوری هائی فرجا (مهم) ، یکی پس از دیگری پدید آمدند . تندی (سرعت) همسنجانه (نسبتا) زیاد پدید آمدن این نوآوری های فرجا ، به آن اندازه بوده است که همهء باستانشناسان ، آغاز فرآوریشیوهء نوسنگی را " تنددگرش نوسنگی" (انقلاب نوسنگی) نامیده اند (1) (2) (3) (4) (5) . این نوآوری ها برابرند با :

  1- آغاز رامسازی جانورانی مانند بز ، گوسفند ، و گاو
  2- آغاز کشاورزی
  3- آغاز ساخته شدن ابزارهائی برای "شمارش"
  4- آغاز یکجانشینی و ساخته شدن خانه های بادوام و هماهنگ با اقلیم
  5- آغاز بخشبندی همایه ای کار (تقسیم اجتماعی کار)
  6- آغاز پادشاهی ها
  7- پدید آمدن نخستین ارتش ها
  8- آغاز بافته شدن پارچه
  9- ساخته شدن شخم ابزار
  10- افزایش شتابان سرشماره (جمعیت) مردم
  11- پدید آمدن بازرگانی در ریخت نخستینی اش (ابتدائی اش)
  12- ساخته شدن شبکه های پیچیدهء آبیاری و آبرسانی (از پیرامون سال 6150 پ.م.)
  13- شناخته شدن پدیدهء "نماد" (سمبل) و گسترش دین
  14- آغاز دارایش کسویژه ای (زبر "ک") و نابرابر افزارهای فرآوری (مالکیت خصوصی و نابرابر وسایل تولید) و پدید آمدن ابرفرآوریشیوهء "خویشفرمائی گرائی" و پدید آمدن "مردمگروه ها" (طبقات) و رده مند (سلسله مراتبی) شدن همایه (جامعه)
  اگر بخواهیم دربارهء ابرفرآوریشیوهء "خویشفرمائی گرائی" ، گسترده گوئی کنیم (توضیح ده [لینک]
  [ادامه...]

 • ابرفرآوریشیوهء برابری گرائی (از 2500000 پ.ز.{1} تا 5000 پ.ز. ) 
::::::::::::::::::::::
در هنگامهء
 • ابرفرآوریشیوهء برابری گرائی (از 2500000 پ.ز.{1} تا 5000 پ.ز. )
  ::::::::::::::::::::::
  در هنگامهء (دورهء) " ابرفرآوریشیوهء برابری گرائی" ، هرکس به اندازهء توانش کار می کرده است ، ولی به اندازهء نیازش از کارآوردها (محصولات کار) بهره مند می شده است . این پدیده بدین چرائی (دلیل) بوده است که در این هنگامه ، دارایش (مالکیت) افزارهای فرآوری (وسایل تولید) همگانی و برابر بوده است ؛ و همچنین مردم برای انجام دادن کارهای "سودآورشی" (اقتصادی) و همایه ای (اجتماعی) خود ، به همیاری (تعاون) روی می آورده اند . زیرشاخه های این هنگامه ، برابرند با :

  1- فرآوریشیوهء برابری گرائی با فناوری کهن سنگی (از 2500000 پ.ز. تا 8000 پ.ز. )

  1-1 دیر کهن سنگی (از 2500000 تا 100000 پ.ز.) (1)
  1-1-1 دیر کهن سنگی اولدوان (از 2500000 تا 1700000 پ.ز.) (2)
  2-1-1 دیر کهن سنگی اشولین (از 1760000 تا 100000 پ.ز.) (3)
  2-1 میان کهن سنگی (از 600000 تا 28000 پ.ز.) (4)
  3-1 نو کهن سنگی (از 52000 تا 7000 پ.ز.) (5)
  1-3-1 نو کهن سنگی آغازین (از 52000 تا 35000 پ.ز.)
  2-3-1 نو کهن سنگی پسین (از 43000 تا 7000 پ.ز.)
  2 - فرآوریشیوهء برابری گرائی با فناوری میان سنگی (از 20000 پ.ز. تا 5000 پ.ز.)(6) {2}

  پژوهشپایه ها (منابع) :
  (1)
  https://en.wikipedia.org/wiki/Lower_Paleolithic
  (2)
  https://en.wikipedia.org/wiki/Oldowan
  رونهش (توجه) داشته باشید که در کارنگارهء (نقشهء) این نوشتارهء (مقالهء) ویکی پدیا ، راه (مسیر) پاگذاری (ورود) "آدم اندیشگر کالبد امروزی" (رنگ سرخ) ، درست کشیده (رسم) نشده است . تازه ترین پژوهش ها [لینک]
  [ادامه...]

 • ابرفرآوریشیوه ها و فرآوریشیوه ها
::::::::::::::::::::

1- ابرفرآوریشیوهء برابری گرائی (از 2500000
 • ابرفرآوریشیوه ها و فرآوریشیوه ها
  ::::::::::::::::::::

  1- ابرفرآوریشیوهء برابری گرائی (از 2500000 پ.ز.{1} تا 5000 پ.ز. )

  1-1 فرآوریشیوهء برابری گرائی با فناوری کهن سنگی{2} (1) (از 2500000 پ.ز. تا 8000 پ.ز. )
  2-1 فرآوریشیوهء برابری گرائی با فناوری میان سنگی (2) (از 20000 پ.ز. تا 5000 پ.ز. ) {3}


  2- ابرفرآوریشیوهء "خویشفرمائی گرائی" (از 11000 پ.ز تا 330 پ.ز.)

  1-2 فرآوریشیوهء "خویشفرمائی گرائی" با فناوری نوسنگی (3) (از 11000 پ.ز تا 2500 پ.ز.)
  2-2 فرآوریشیوهء "خویشفرمائی گرائی" با فناوری مس سنگی (4) (از 5350 پ.ز تا 1400 پ.ز.)
  3-2 فرآوریشیوهء "خویشفرمائی گرائی" با فناوری برنز (5) (از 3800 پ.ز تا 560 پ.ز.)
  4-2 فرآوریشیوهء "خویشفرمائی گرائی" با فناوری آهن (6) (از 1200 پ.ز تا 330 پ.ز.)


  3- ابرفرآوریشیوهء بهره کشی گرائی (از 330 پ.ز. تا کنون)

  1-3 فرآوریشیوهء برده دارسالاری (7) (از 330 پ.ز. تا 300 زادروزی )
  2-3 فرآوریشیوهء رعیتدارسالاری (8) (از 300 تا 1789 زادروزی)
  3-3 فرآوریشیوهء مزدبگیردارسالاری (سرمایه داری) ناچیرگی خواه (9) (از 1789 تا 1900 زادروزی)
  4-3 فرآوریشیوهء مزدبگیردارسالاری (سرمایه داری) چیرگی خواه (10) (از 1900 زادروزی تا کنون)

  پژوهشپایه ها (منابع) :
  (1)
  https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B...
  (2)
  https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%A...
  (3)
  https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B...

  (4)
  https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%E2%8...
  (5)
  [لینک]
  [ادامه...]

  • پرویز ص. ر. : با سلام و احترام به شما و اعضای گروهتون ، باید بگویم که : خیلی دوست داشتم که وقت این کار را داشتم و عضو گروهتون میشدم و فعالیت می کردم ، ولی متاسفانه وقت ندارم . امیدوارم که در همهء کارهای نیک خودتون پیروز باشید.

   1 هفته

  • כـᓆـیـــانـو ๛ : میشِهـ توْ‌ گُروهِ‌ כـᓆـیـــانـو๛بِعُضوی و بِفَعآلـ ـی؟‌ https://hammihan.com/group/styleofhair

   1 هفته

  • پرویز ص. ر. : با کمال میل محبوبت کردم

   1 هفته, 1 روز

  ادامه... دوستان
  • فروغ ...
  • توسکا نجفی
  • hadi .....
  • ترنم بهاری
  • رویا محبتی
  • **** .... *****
  • دختر تنها .
  • فروغ موسوی
  • . MITRAL . kh
  • sepideh sarabi
  • تیم ماساژور
  • ف. نظمیه
  • ARAM ...
  • yasmin semsar
  • mona bagheri
  • hamta.17 n22109980
  531 هواداران
  بازدیدکنندگان