-Rَhaٖw- ‌

(peranses_raha )

-//هر اومدنی ی رفتنی دارع!:)_
نوبت رفتن مام رسید بالاخرع!
چ دوسای خوبی بودین و میمونین همیشع عشقام:)♡
انق دوستون دارم ک حتی دیگ هیچوقتم نیام،نبینمتون،حرف نزنیم،نباشم،نباشید بازم ع یادم نمیرید!:)))
اونقد دلم براتون تنگ میشع ک نمیتونین فکرشم بکنین...
#کیمیآم:)‌بهترین‌دوسم،عاجیم‌،نفصیم‌،رازدارم‌،دنیآم،حتی‌عَ‌دوسای‌واقعیمم‌واقعی‌تر‌بودی‌و‌هسی‌همیشع:)بیشتر‌از‌همع‌دلم‌برا‌تو‌،تنگ‌میشع:)

- عآرزوم کلی دلم برات تنگ میشع خاهریم:)
- صعریم:)اونقدااا دلم برات تنگ میشع ک نگو:)برا تعجب کردنات برا اون از کلتون خون میپاشه هات برا فحشات حتی!:)
- نازیم:)نفسی توهم همینطور عاجیم:)))
#ممدیم:)بهترین‌داداشی‌دنیا!:)بهتر‌از،تو‌،داداشی‌ندیدم‌،همیشعٔ‌همیشع‌مث‌داداش‌واقعیم‌دوست‌داشتم‌و‌خاهم‌داشت:)تنا‌کسی‌بودی‌ک‌تو‌مجازی‌ب‌عنوان‌داداش‌‌قبولش‌داشتم!:)

و بقیع دوسای گلم
دلم برا همتون ی ذره میشه نفسیا:)
و اما تو فرفری:)
ی سری چیزا رو نمیشه گفت!
_____________________________ .:)
#د_د_و_آ_ص_ر_ت_م!:) /> خدانگهدار گلیا:)
[ادامه...]

 • hana ❤ : خوشحال میشم بیای گروهم▽{Hipster}▽.تازه تاسیس شده منتظرت هستیم.خوش اومدی

  1 روز و 16 ساعت قبل

 • -f- : بیا گروه صیآنــور:) بترکونیم https://hammihan.com/group/-an-

  3 روز پیش و 6 ساعت قبل

 • fคtē๓ēh sн : آخرین فعالیت ....2دقیقه پیش!جواب نمیدی.....ولی مواظب خودت باش!

  1 هفته, 1 روز

-Rَhaٖw- ‌

1 ماه و 3 هفته قبل
 • ••••••••••••••••••••••••••••••••
شُدم يِ مَریضي كِ تو CCU نيستٰ
وَلي رو کاناپِه تو كُماست :))✨
••
 • ••••••••••••••••••••••••••••••••
  شُدم يِ مَریضي كِ تو CCU نيستٰ
  وَلي رو کاناپِه تو كُماست :))✨
  ••••••••••••••••••••••••••••••••

  • ` ▪ : نمیخای بیای(delgir)؟

   3 هفته پیش و 2 روز قبل

  • nznin ! : رعاییـ کوجاییـ تولعـ؟ :/

   3 هفته پیش و 3 روز قبل

  • fคtē๓ēh sн : تولع صگم♥

   4 هفته پیش, 1 روز

 • -شَبــ بــود،صکــوتِــ آزآر دَهَندِعـ ایـ هَمِعــ جآرو گِرِفتِعـ بــود...
آصِمـونــ عَز هَمیشِعـ تآ
 • -شَبــ بــود،صکــوتِــ آزآر دَهَندِعـ ایـ هَمِعــ جآرو گِرِفتِعـ بــود...
  آصِمـونــ عَز هَمیشِعـ تآریکــ تَــر بــود...
  بآ صِدآیِــ خِیلیــ بُلَنــد و تَرسنآکِــ رَعد و بَرقــ پِرَنصِصـ بآ وَحشَتــ عَز خآبــ پَریــد، دِرآکولآ رو دیــد کِعــ بآلآیِــ صَرِشــ نِشَصتِعــ و نِگرآنــ زُلــ زَدِهــ بِهِشــ...
  کُفریــ شُــد و دِرآکولآ رو عَز اُطآقــ عَندآختــ بیرونــ...
  دِرآکولآ بآزَمــ لَبخَندیــ بِعــ تَلخیِعــ قَهوِهــ زَد و عآرومــ رَفتــ:):
  وَ بآز هَمــ پِرَنصِصــ نَفَهمیــددِرآکولآیِــ عآشِقــ تَمــومِــ شَبـــو بآلآیِــ صَرِشــ نِشَصتِعــ کِـعـ اونــ عِحصآصِــ عَمنیَتــ کُنِعــ(:
  #پِرَنصِصــ-رَحآ

  -Rَhaٖw- ‌

  3 ماه پیش و 3 هفته قبل
 • اِسمـ: رَهـــآع*.*
لَقَبـــ: رآهـ رآهـ -_-رَهیــ-_-بیشـ فَعآلــ-_-عآطیشـ پآرِع-_-خَرگوشیـ ، خَرگوشَ
 • اِسمـ: رَهـــآع*.*
  لَقَبـــ: رآهـ رآهـ -_-رَهیــ-_-بیشـ فَعآلــ-_-عآطیشـ پآرِع-_-خَرگوشیـ ، خَرگوشَکـ-_-خُلــ و چِلــ-_-تــولِــع*.*
  رَنگِـ مو: خُــرمآییـ یِکَمــ یَوآشـ :|
  رَنگِـ چِشمـ: قَعــوِع ایـ :/
  رَنگِـ مورِدِ عَلآقعـ: صورَتیـ*مِشکیـ•-•
  مآهِـ تَوَلُد:آذَر*.*
  آخلآقـ: جیغ جیغو-_-شِیطون-_-شآد-_-خِعلیـ کَمـ پیشـ میآد جِدیـ شَم:/
  کآری کِ هیچ وَقت اَزَش خَستِع نِمشي : رَقصـ*کَلـ کَلـ*شِیطونیـ*حِرص دآدَن*گآز گِرفدَن*جیـــغ کِشیدَنـ:)
  سیگآر:نَع :|
  کُتکـ کآریـ بآ دُخمَلـ: اووو خِــــــــیلیـ:)
  کُتکـ کآریـ بآ پِسَر: خِیلیــ:)لآمَصَب خِعلیــ لِذَت بَخشِع*-*
  رِفیقِـ فآبـ: نَرگِص*.*صُهِیلآ*.*اَصرآ*.*زَهرآ*.*مُصطَفی*.*مَمَدرِضآ*.*مَمَدَکَم*.*مآهـآن:)
  خوبیـ كَردي : زیـعـاد:|
  بَدیـ کَردیـ: فِکــ کُنَمــ زیــعآد:|
  تیکِهـ کَلآمـ: تــولِع*قَشَـــنگ*بیَع برو تو کوچِع*اِعع:|
  تیمِـ مورِدِعِـ علآقِعـ: _پِرصپُلیصــ:|
  دوسـ پسر: نعـ نیصـ-_-
  مآشینـِ مورِدِ علآقِعـ: لآمـبورگینیــ^^
  عآهَنگـ: یِع کآریـ کُنـ نیشَمـ وآ شِع:/پَلَـــنگـ:/هآیـ بِچ*.*خُــــدآ
  عِشقــ: مَنــ عآشِقــ نِمیشَمــ :)قَشَنگــ رَوآنیشـ میشَمـ*-*
  اَگه‍ دوبارِعـ بِه‍ دنیآ بیاَیـ دوس دآریـ اِسمِتـ چیـ بآشِهـ؟ رُزآ*.*
  عَـ کیـ مُتِنَفِریـ :اِلهــآمـ*-*وَع عَز اونآییـ کِــ خیآنَتـ میکُنَنـ:|وَ اونآییـ کِــ میزآرَنـ میرَنــ:)
  دوسـ دآریـ زِندِگیتـ بِره‍ِ عَقب یآ جِلو:هَرجآ بِرِعـ فَقَــد نَمونِعـ اینجآ:]
  عِشقِـ اَوَلِتـ چیـ شُد: هومـ هیچـ :]
  عِشقِـ دُوِمِتـ چیـ شُد: نیصـ!:/
  تآ حآلآ کِسیو بوسیدیـ : رِعـ*.*نَنِع-بآب
  [ادامه...]

  • (تےام ) : سلام ببخشید میشه عضو گروه هروئین شی لطفا تازه زدمش

   1 هفته و 6 روز قبل

  • بسر کو چولو کوچولی:-) : سلامم

   1 ماه

  • بسر کو چولو کوچولی:-) : رفتییییییییییییییییی

   1 ماه, 1 هفته

 • -دِرآکولآ خیرِعـ بِــ مـــوهآیِــ پِرَنصِصــ بـــود
پِرَنصِصــ بآ بیـ تَفآوتیــ موهآیِــ خُـرمآییشـ
 • -دِرآکولآ خیرِعـ بِــ مـــوهآیِــ پِرَنصِصــ بـــود
  پِرَنصِصــ بآ بیـ تَفآوتیــ موهآیِــ خُـرمآییشــو میبآفتــ
  دِرآکولآ دِلِشــ میخآستــ عآرومــ جِلــو بِرِعـ و عَنگُشتآشــو فرو کُنِعـ لآیِــ موهآیِــ پِرَنصِصــ عَمآ میتَرسیــد
  پِرَنصِصــ مِهرَبونــ نَبــود...
  عَز دِرآکولآ هَمــ مُتِنَفِــر بـــود...
  دِرآکولآ لَبخَنــدیــ بِــ تَلخیِعــ قَهوِهــ زَد و عَز موهآیِــ پِرَنصِصــ دِلــ کَنــد:):
  بَرگَشتــ و رَفتــــ...
  پِرَنصِصــ نَفَهمیـــد شُدِهــ نَبضِــ دِرآکولآ...
  #پِرَنْصِصٖ رَحٰآ

  -Rَhaٖw- ‌

  4 ماه پیش و 2 هفته قبل
 • تیغـ روزگار#شاهرگـ کلاممـ را چنانـ بریدهـ...
کهـ #سکوتمـ بند نمی آید...
 • تیغـ روزگار#شاهرگـ کلاممـ را چنانـ بریدهـ...
  کهـ #سکوتمـ بند نمی آید...

  • -Rَhaٖw- ‌ : عارع اگ ممکنع کپی نکن؛)عاخع دوص ندارم

   3 هفته پیش, 1 روز

  • Sara Eti : پستات قشنگن یکی دوتاشو کپی میکنم اگه دوس نداری وقتی ان شدی بگو تا بپاکم (relax)

   3 هفته پیش و 2 روز قبل

  • -Rَhaٖw- ‌ : خوب نیص؟

   1 ماه

 • مِثلِـــ گِلْـــ هٰآیِـــ تَرَکـــ خْوردِهــٔ کآشـیـــ شُـــدِهـ اَمــ ...
بَعـــــدِ #طُـــ پٖیــ
 • مِثلِـــ گِلْـــ هٰآیِـــ تَرَکـــ خْوردِهــٔ کآشـیـــ شُـــدِهـ اَمــ ...
  بَعـــــدِ #طُـــ پٖیــر کِهـ نَهــ:)
  #مَنـــ مُتِلٰآشـیــــ شُــــدهـ اَمــ ...ッ

  • ` ▪ : رها پاک کن اون پستتو تو جایی نمیری

   3 هفته پیش, 1 روز

  • -Rَhaٖw- ‌ : از قبل محبوبی

   1 ماه, 1 هفته

  • Bita . : ممنون عزیزم

   1 ماه, 1 هفته

  ادامه... دوستان
  • nznin !
  • Hony . ℳj
  • fคtē๓ēh sн
  • ` ▪
  976 هواداران
  بازدیدکنندگان