لحظه های شیرینی که به تو دل بستم


از تو پرسیدم من


تو منی یامن تو؟؟!


و تو گفتی : هر دو