همه چشم اندازها وقتی زیباست 

که نمره ی عینک مهربانی شما 20 باشد ...
.
.