اون چیه که درازه و سیاه و میره تو یه چیزه سفید ؟
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
 و