...عیادت از طریق فضای مجازی.
اگر شما به عیادت می‌رفتید چه می‌گفتید؟