لیلا leiloon

(leiloon )
 • چشم دوستم میخندم 
..................................
لبخند بزن ؛
به نسیمی که مدام نوازشت می کند
 • چشم دوستم میخندم
  ..................................
  لبخند بزن ؛
  به نسیمی که مدام نوازشت می کند
  و به بلبلانی که با حس و شوقی وصف ناپذیر برایت ترانه ای عاشقانه سر می دهند .
  لبخند بزن به دیروزی که خوش بود
  و به امروزی که زیباست
  و به فردایی که رویایی خواهد بود .
  لبخند بزن به آسمانی که برای لطافت زمین زیر پایش ،
  اشک شوق جاری می سازد .
  لبخند بزن به شقایق ها ،
  نیلوفر های آبی و نرگس ها
  لبخند بزن به خدایی که با نعمتهایش ،
  لبخند را میهمان لبهایت می کند .