حسرت ...

(ehsan37 )

حسرت ...

2 سال پیش و 5 ماه قبل
  • دنیا چرخید و میچرخد بی آنکه سوال کند که آیا برایت سودی داشتم؟ 

در جواب بگویم آری پر پر کردن گلی ر
  • دنیا چرخید و میچرخد بی آنکه سوال کند که آیا برایت سودی داشتم؟

    در جواب بگویم آری پر پر کردن گلی را که رنج و غمش من بودم ...!!