حسرت ...

(ehsan37 )
  • دنیا چرخید و میچرخد بی آنکه سوال کند که آیا برایت سودی داشتم؟ 

در جواب بگویم آری پر پر کردن گلی ر
  • دنیا چرخید و میچرخد بی آنکه سوال کند که آیا برایت سودی داشتم؟

    در جواب بگویم آری پر پر کردن گلی را که رنج و غمش من بودم ...!!