عرفان شاهین

(aref_2013 )

عرفان شاهین

4 سال پیش و 6 ماه قبل

نلسون ماندلا:
در طول زندگی‌ام خود را وقف مردم آفریقا کرده‌ام. با استیلای سفید پوستان مبارزه کرده‌ام، و با استیلای سیاهان نیز مبارزه کرده‌ام. به دنبال آرمان جامعه‌ای آزاد و دموکراتیک که همه بتوانند در آن در توازن و با فرصت‌هایی برابر زندگی کنند بوده‌ام. این آرمان من است که امیدوارم با آن زندگی کرده و بدان دست یابم. اما اگر نیاز باشد آماده‌ام برای این آرمان بمیرم.
"نلسون ماندلا"
براستى ماندلا براى به ثمر رساندن اندیشه و رویاهاى خودچه كرده است؟
نِلسون رولیهلاهلا ماندِلا (زادهٔ ۲۶ تیر ۱۲۹۷ خورشیدی برابر با ۱۸ ژوئیه ۱۹۱۸) سه دهه ى عمر خود رابراى مبارزه علیه آپارتاید در آفریقای جنوبی در زندان سپرى كرد.
اپارتاید از نظر لغوى:به معنای مجزا و جدا نگهداشتن است!
آپارتاید جدا نمودن افراد متعلق به نژادهای غیرسفیداست ومجبور کردن آن‌ها به اقامت در محلات و استان‌های خاص، محروم کردن آن‌ها از کلیه حقوق سیاسی وامکان تحصیل و پیشرفت!
مناطقی كه سیاهپوستان مجبور به اقامت در آن می‌شدندو حق خروج از آن را نداشتند ازحداقل امکانات زندگی نیز بى بهره بود.
دوتن از مخالفان اصلی آپارتاید، استیو بایکو و نلسون ماندلا بودند. استیو بایکو به حکومت سیاهان اعتقاد داشت، در حالی که ماندلا ،رهبر كنگره ى ملى افریقاى جنوبى ،به حقوقی مساوی برای تمامی اهالی آفریقای جنوبی معتقد بود.
وى به دلیل مبارزه علیه نظام اپارتاید در سال ۱۹۶۲، دستگیر شد و پس از محاکمه به حبس ابد محکوم گردید. امادر سال ۱۹۹۰، در سن ۷۲ سالگی آزاد و مبارزه برای رسیدن به ارمانهاى انسانی خودرا از سر گرفت.
پیش گرفتن سیاست صلح طلبى ماندلا(بدون درگیرى مسلحانه ) منجر به سهولت انتقال افریقاى جنوبى به سمت وسوى دموكراسى اى شد كه نماینده ى تمام وكمال همه ى مردم بدون تبعیض نژادى باشد ، سرانجام سال بعد، کنگره ملّی آفریقای جنوبی پیروز شد و ماندلا به ریاست جمهوری رسید و رژیم آپارتاید برای همیشه در آفریقای جنوبی و همچنین در دیگر نقاط جهان لغو گردید.
تاریخ نگاران انتخاب ماندلا را به عنوان رییس جمهور آفریقای جنوبی ، یكی از خجسته ترین و برجسته ترین حوادثى مى دانند كه جهان شاهد آن بوده است. برخی آن را با فروپاشی جهان كمونیسم یا فروریختن دیوار برلین مقایسه می كنند !
بد نیست بدانیم كه چهل و دومین شعر "مجموعه مدایح بی‌صله "سروده ى "احمد شاملو " شاعر بلند اوازه ى مابه نام نلسون ماندلا ثبت گردیده است ، نخستین رئیس‌جمهور سیاه‌ پوست‌ آفریقای‌ جنوبی‌ كه اقدامات‌ ارزشمندى برای‌ پیشرفت‌سرزمینش و مبارزه‌ با نژادپرستی‌ و احیای‌حقوق‌ سیاهپوستان‌ انجام داد.
كلینتون مى گوید: از ماندلا پرسیدم :چه انگیزه های روحی او را چنین سرسخت می كرد؟او در پاسخ گفت: «قدرت نگهداشتن یك عقل سلیم و یك قلب بزرگ.
اكنون اودر استانه ى كوچ است،نیایشهاى عظیم همگانى براى بهبود و تندرستى وى در كشورش برگزار مى گردد.خبرنگارانی كه اخیرا برای تصویر برداری از یك مراسم نیایش در كلیسای «سویتو» به آفریقای جنوبی رفته اند گزارش كرده اند كه تعداد سفید پوستانی كه براى دعاو در خواست سلامتى ماندلاآمده بودند كمتر از سیاه پوستان نبود. همه آنها برای كسی دعا می كردند كه 27 سال زندان را تحمل كردتا نسبت به سفید یا سیاه بودن افراد حساسیت نباشد