فاطمه ر.ض.

(fatemehr )
 • ساده تمام شد...
ساده تمام شد هر آنچه سالها برایش دویده بودم...
هر آنچه ماه ها کنارش زندگی کرده بود
 • ساده تمام شد...
  ساده تمام شد هر آنچه سالها برایش دویده بودم...
  هر آنچه ماه ها کنارش زندگی کرده بودم...
  هر آنچه ساعت ها در هوایش نفس کشیده بودم...
  کاش جور دیگری میشد...
  دلم میخواست جور دیگری میشد...
  کاش میشد هر آنچه من آرزویش را داشتم...
  دلم میخواست و دنیا نمیخواست...
  کاش جرأت خطر داشتیم...
  کاش میدانستیم فرصت جبران نداریم...
  کاش میدانستیم خاطرات ماندگارند...
  بگذریم...
  هنوز هوای رفتنت با من است...
  و صدای رفتنت در گوشم...
  هنوز هم گاه و بی گاه نگاهم به نگاهت گره میخورد...
  غصه های تو برای همیشه با من خواهد بود...
  کاش فراموشمان نمیشد خدا هوایمان را داشت...
  کاش باورمان میشد که تمام آشناییها اتفاقی نیستند...
  و ای کاش ساده تمام نمیشد...
  هنوز هم دعایت میکنم...
  اما نمیدانم دعایم از سر دلتنگیست یا عادت...
  تنها این را میداننم که برای توست...
  رویای کوتاهی بود رویای باهم بودنمان...