فاطمه ر.ض.

(fatemehr )

فاطمه ر.ض.

2 سال پیش و 3 ماه قبل
 • الهی...
دردهایی هست که به هیچ گوشی نمیتوان گفت...
گفتنی هایی هست که هیچ قلبی محرم آن نیست...
الهی
 • الهی...
  دردهایی هست که به هیچ گوشی نمیتوان گفت...
  گفتنی هایی هست که هیچ قلبی محرم آن نیست...
  الهی...
  تلاشهایی هست که بی مدد تو ثمر نمی بخشد...
  دعاهایی هست که جز آمین تو اجابت نمی شود...
  الهی...
  قدم های گم شده ای دارم که تنها هدایت گرش تویی...
  افکار آشفته ای دارم که تنها سامان دهنده اش تویی...
  الهی مرا تو دعا کن...
  الهی برای من دعا کن...
  الهی دعای مرا تو دعا کن...