مریم عباسلو

(914mm85am )
 • تنها که میشوم.....
سرم را روی زانوهایم می گذارم
          و
برای خود دنیایی از تو می ساز
 • تنها که میشوم.....
  سرم را روی زانوهایم می گذارم
  و
  برای خود دنیایی از تو می سازم.....
  و
  آن لحظه ها رو عمری زندگی می کنم.....
  سرم رو بلند می کنم....
  به کوتاهی یک پلک زدن دنیایم خراب می شود باز.....
  دنیای من شیشه است یا رویای تو زودگذر!؟!؟!؟!؟
  و آن وقت.....
  موهایم را به ظرافت قلب مهربانت شانه می زنم....
  در آینه نگاهت که مدت هاست در چهار چوب بی کسی هایم نقش بسته.....
  به عشق خود می رسم.....
  به یاد هیچ خاطره خوبی لبخند می زنم.....
  و
  گرد و غبار لحظاتی که شاید بی تو گذشته را پاک می کنم.....
  و
  با قدم های مضطرب اما عاشقانه نزدیک می شوم
  و
  آرام و عجیب با حضورت یکی می شوم .....
  زیباترین من ....
  عشقت همیشه در وجودم خواهد ماند.....