Ahmad REZA

(a.h.m.a.d.r.e.z.a )
 • ازم پرسید فکر نمیکردم اینقدر لاشی باشی بهت نمیخوورد ...
دراز کشیدم پاکت سیگار و باز کردم وسیگار و گ
 • ازم پرسید فکر نمیکردم اینقدر لاشی باشی بهت نمیخوورد ...
  دراز کشیدم پاکت سیگار و باز کردم وسیگار و گذاشتم گوشه لب
  خنده ای اوومد گووشه لبم و فندک و کشیدم زیر سیگار...
  س کام حبس ...
  جوابی بهش ندادم ...
  رفتم توو فکر ...
  گفتم شش سال پاش موندم ی بار نگف دمت گرم
  شش سال باش بوودم با همه چیش ساختم نگفت خیلی مردی
  شش سال باش بودم و زندگیموو و جوونیمو سوزوندم نگفت مرامتوو عشقه ...
  پ مرد بودن ب چ دردی میخووره ک اگه طرفتم لاشی نباشه لاشیت میکنه ...
  ب خودم اوومدم دیدم نیس رفته ...
  بلند داد زدم آره من لاشی ام ...
  من بد روزگار ...
  خواستم خووب باشم نذاشتن...
  خواستم مرد باشم مردی ندیدم ...
  دل نوشت : سخته مرد باشی ، سخته خووب باشی، سخته بخوای لاشی گری در نیاری، اما وقتی همه لاشیت میکنن از صد تا لاشی لاشی تر میشی ....