حسرت ...

(ehsan37 )
  • با تمام وجود گناه کردیم ...
نه نعمت هایش را از ما گرفت نه گناهانمان را فاش کرد؛
اگر بندگی اش را می
  • با تمام وجود گناه کردیم ...
    نه نعمت هایش را از ما گرفت نه گناهانمان را فاش کرد؛
    اگر بندگی اش را می کردیم چه میکرد؟