ندا خانومی *

(neda71 )

می گویند : "مردها در عشق قانون ساده ای دارند بخواهندت برایت می جنگند، نخواهندت با تو میجنگند."
اما من مردهایی را می شناسم که درست وقتی می خواهندت با تو و خودشان می جنگند.
آنقدر می جنگند تا از تو و خودشان ویرانه به جای بگذارند و کیست که ویرانه را دوست بدارد؟!
آن روز دیگر دوستت ندارند و می روند.
مردها چه دوستت بدارند چه ندارند یک روز یک جا #سراغت_را_می_گیرند #یادت_می_افتند
#دلشان_تنگ_می_شود.. .
اما ما زن ها یک جور خاص عجیبیم
دوست داریم....
دوست داریم....
دوست داریم....
دوست داشتنمان آرام است جنگی نیست
نه برای به دست آوردن می جنگیم و نه از دست دادن !
ما فقط در سکوت اتاق خوابمان برق چشم مردی را مرور می کنیم و چه باشد چه نباشد
گرمای آغوشش را به خویش می پیچیم.
می مانیم، می سازیم و عشق می ورزیم. اما اگر روزی خسته شویم و کاسه صبر حوصله ما لبریز شود
یک شب ....
دو شب ....
سه شب ....
بیدار می مانیم، اشک می ریزیم،دلتنگ می شویم و یک روز صبح بیدار می شویم و می بینیم عشق زندگی‌مان در قلبمان مرده است!

از آن روز، از آن لحظه دیگر فکر نمی کنیم، دلتنگ نمی شویم، سراغی نمی گیریم .
کتاب
#ما_زن_ها_از_یک_روز_به_بعد_تمام_می_شویم.