Ahmad REZA

(a.h.m.a.d.r.e.z.a )
  • امشبی را شه دین در حرمش مهمان است .‌‌‌..
عصر فردا بدنش زیر سم اسبان است ...
مکن ای صبح طلوع
  • امشبی را شه دین در حرمش مهمان است .‌‌‌..
    عصر فردا بدنش زیر سم اسبان است ...
    مکن ای صبح طلوع