رویــــای خیــــــس

(zama70 )

رویــــای خیــــــس

2 سال پیش و 4 ماه قبل [قلب♡سبز]
  • مرا
 به خانه ام ببر 
که شهر
شهرِ یار نیست...
ایرج_جنتی_عطایی
  • مرا
    به خانه ام ببر
    که شهر
    شهرِ یار نیست...
    ایرج_جنتی_عطایی