Mohammad _ A.m

(mohlat )
  • پروردگارا...
دلی ده که در حرص و آز بر ما باز نشود
و قناعتی ده که چشم اميد ما جز بروی تو باز نشود
  • پروردگارا...
    دلی ده که در حرص و آز بر ما باز نشود
    و قناعتی ده که چشم اميد ما جز بروی تو باز نشود
    دستم گير که دست آويز ندارم و عذرم بپذير که پای گريز ندارم
    تحقيقی ده که از دنيا بيزار شويم و توفيقی ده که در دين استوار شويم .