p.P .

(fgfgfog )
 • اینجـــا تاریک نیست

اینجـــا جاییست رویایی مخصوص تو

پشیمان نمیشوی

بدون ترس در آن قدم بُگذار
 • اینجـــا تاریک نیست

  اینجـــا جاییست رویایی مخصوص تو

  پشیمان نمیشوی

  بدون ترس در آن قدم بُگذار

  فقط کمی تَرَک دارد

  اینجـــا قلبِ من است !